Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Data ogłoszenia: 
25/05/2022
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Kryteria kwalifikacyjne:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub inżynieryjno-technicznych,
 • znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
 • przygotowanie merytoryczno-dydaktyczne do zajęć prowadzonych w jednostce,
 • autorstwo artykułów w czasopismach z IF,
 • co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 pkt. w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
 • co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list ministerialnych,
 • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu badawczego lub złożony co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę

Wymagane dokumenty:

1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,

2. życiorys zawodowy,

3. kwestionariusz osobowy [ link ],

4. odpis aktu nadania stopnia doktora,

5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a [ http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ],

6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ],

8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu    artykułu 120 ustawy z dnia 18 lipca 2020 roku (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 574 ze zm.),

9.  oświadczenie o stanie zdrowia kandydata [ link ],

10. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,

11. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.

Informacje:   

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 zł.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego, pok. 02, w terminie do dnia 25.06.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Dziekan

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM