Konkurs na stanowisko adiunkt - POSTDOC w grupie pracowników badawczych w Katedrze Fizyki i Biofizyki

Data ogłoszenia: 
22/07/2022
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkt - POSTDOC w grupie pracowników badawczych
w Katedrze Fizyki i Biofizyki

w ramach projektu

H2020-FETOPEN-2018-2020 / H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01

EXCELLENT SCIENCE - Future and Emerging Technologies (FET)

https://cordis.europa.eu/project/id/899683/pl

 Multiscale Dynamics with Ultrafast High-Resolution Relaxometry

HIRES-MULTIDYN

 

OKRES: 24 miesiące (nie dłużej niż  do 30.09.2024)

KWOTA: około 10000.00 PLN/miesiąc  brutto/brutto

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 26.08.2022 (23:59)

PRZEWIDYWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 08.09.2022

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA:  01.10.2022

SŁOWA KLUCZOWE: Magnetyczny Rezonans Jądrowy, relaksacja spinowa, dynamika, materia skondensowana

 OPIS  PROJEKTU:

Projekt poświęcony jest przełomowej technologii zwanej ultraszybką relaksometrią Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ) o wysokiej rozdzielczości (UHRR). Technologia ta  umożliwia analizę  procesów dynamicznych zachodzących w złożonych układach materii skondensowanej w skali czasowej od pikosekund do mikrosekund z rozdzielczością atomową. Aby w pełni wykorzystać  koncepcję UHRR, konieczne jest opracowanie modeli teoretycznych procesów relaksacji dla  złożonych układów molekularnych. Opis teoretyczny musi uwzględniać różne mechanizmy procesów relaksacji w połączeniu ze złożoną dynamiką  molekularną. Prototypy urządzeń UHRR zostaną wykorzystane w szerokim zakresie zagadnień (projektowanie leków, nauka o żywności i zdrowiu, energia).

https://cordis.europa.eu/project/id/899683/pl

 OPIS ZADAŃ W PROJEKCIE:

 • Udział w tworzeniu  modeli procesów relaksacji spinowej (Magnetyczny Rezonans Jądrowy – MRJ) dla molekularnych i jonowych układów materii skondensowanej
 • Udział w numerycznej implementacji  modeli procesów relaksacji i ich eksperymentalnej weryfikacji
 • Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych

 WYMAGANIA:

 Stopień doktora fizyki, chemii, nauk o materiałach, nanotechnologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem zatrudnienia

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w badaniach naukowych i prezentację ich wyników
 • Wysoce preferowana znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego lub innych metod spektroskopowych
 • Preferowana umiejętność programowania
 • Preferowane doświadczenie w badaniu własności strukturalnych i dynamicznych materii skondensowanej

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. List motywacyjny
 3. Życiorys naukowy (CV) ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności wymienionych w punkcie “Wymagania”
 4. Wykaz publikacji i innych osiągnięć (udział w konferencjach i stażach, zdobyte wyróżnienia i nagrody, udział w projektach badawczych, inne osiągnięcia)
 5. Odpis dyplomu doktorskiego lub potwierdzona informacja o terminie obrony
 1. Kwestionariusz osobowy [ http://bip.bios.uwm.edu.pl/files/KwestionariuszosobowyUWM.pdf ]
 2. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ http://wh.uwm.edu.pl/sites/default/files/download/202205/osw._ze_uwm_bedzie_podstawowym_miejscem_pracy.docx]
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe#123]
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe]

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
 • Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres:

wnz-dziekanat@uwm.edu.pl     tytuł wiadomości: HIRES(1)

 Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję konkursową. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozmowa może być prowadzona on-line. W przypadku rezygnacji wybranego  kandydata, zastrzegamy sobie prawo wybrania następnej osoby  z listy rankingowej. Pozostali kandydaci zostaną poinformowani o powodach odrzucenia ich aplikacji, jeśli zwrócą się z takim zapytaniem.

Kandydaci mogą otrzymywać na bieżąco informacje o statusie swojej  aplikacji jeśli zwrócą się z takim zapytaniem.

 OFERUJEMY:

- pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym

- możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych

 W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: danuta.kruk@uwm.edu.pl
Tel. +48516849233

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz