Konkurs na okresowe stanowisko naukowo-badawcze asystenta w Katedrze Fizyki Relatywistycznej

Data ogłoszenia: 
07/06/2018
Stanowisko: 
asystent

This project has received funding from the European Union’s

Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement

No 668119

 

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”  na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 668119

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na okresowe stanowisko naukowo-badawcze asystenta typu „researcher”
związane z projektem Improving Diagnosis by Fast Field-Cycling MRI, funded by Horizon 2020 – Development of new diagnostic tools and technologies
H2020-PHC-2014-2015

PHC-11-2015 - Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical imaging technologies, RIA


w Katedrze Fizyki Relatywistycznej
na okres 17 m-cy począwszy od 1 sierpnia 2018 r.
z wynagrodzeniem brutto 3500,-zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2017 poz. 2183 ze zm.) wymagania określone w § 2 ust. 2 Uchwały Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • tytuł zawodowy magistra fizyki, biofizyki, chemii lub biotechnologii,
 • znajomość podstaw własności fizycznych materii skondensowanej,
 • znajomość podstaw budowy i funkcjonowania makromolekuł biologicznych,
 • podstawowa umiejętność programowania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym w środowisku naukowym ,
 • preferowana znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

 Przewidywany zakres pracy:

 • Analiza danych eksperymentalnych (relaksacja Magnetycznego Rezonansu Jądrowego) dla tkanek i układów imitujących tkanki
 • Implementacja numeryczna zależności teoretycznych umożliwiających analizę danych
 • Aktywne poszukiwanie charakterystycznych własności relaksacyjnych wymienionych układów

 dalsze informacje o projekcie dostępne są: http://cordis.europa.eu/project/rcn/199749_en.html

lub: danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie) zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 2. List motywacyjny pokazujący w jaki sposób kandydat spełnia wymagania,
 3. życiorys zawodowy,
 4. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
 5. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra fizyki lub biofizyki lub równoważny,
 6. informacja o ocenach uzyskanych w trakcie studiów magisterskich lub odpowiedni suplement do dyplomu,
 7. Syntetyczny opis (1 strona) wyników naukowych uzyskanych w pracy magisterskiej
 8. Informacje (dane kontaktowe co najmniej jednej osoby) umożliwiające uzyskanie referencji na temat kandydata
 9. 9.      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii

 Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs (w języku polskim lub angielskim) należy składać na adres: wmii@matman.uwm.edu.pl lub w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/14; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty zakończenia konkursu
 • Kandydaci  mogą zostać indywidualnie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która może odbyć się z wykorzystaniem narzędzia Skype
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn,
 • Kandydat zostanie poinformowany o wynikach konkursu z uzasadnieniem
 • Kandydatowi przysługuje odwołanie od decyzji
 • W uzasadnionych sytuacjach (np. oczekiwanie na wizę) termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2183 ze zm.) – nie dotyczy kandydatów zagranicznych

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM