Konkurs na okresowe stanowisko naukowo-badawcze adiunkta w Katedrze Fizyki Relatywistycznej

Data ogłoszenia: 
07/06/2018
Stanowisko: 
adiunkt

This project has received funding from the European Union’s

Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement

No 668119

 

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”  na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 668119

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na okresowe stanowisko naukowo-badawcze adiunkta typu „post-doc”
związane z projektem Improving Diagnosis by Fast Field-Cycling MRI, funded by Horizon 2020 – Development of new diagnostic tools and technologies

H2020-PHC-2014-2015

PHC-11-2015 - Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical imaging technologies, RIA


w Katedrze Fizyki Relatywistycznej
na okres 16 m-cy począwszy od 1 września 2018 r.
z wynagrodzeniem brutto 6000,-zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2017 poz. 2183 ze zm.) wymagania określone w § 2 ust. 2 Uchwały Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają stopień naukowy doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka lub nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, specjalność chemia fizyczna (lub równorzędny)
 • posiadają znaczący dorobek naukowy
 • posiadają wiedzę z zakresu własności materii skondensowanej
 • posiadają umiejętność programowania
 • preferowane doświadczenie w dziedzinie Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

 Przewidywany zakres pracy:

 • Opracowanie modeli teoretycznych procesów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w tkankach i układach modelowych imitujących tkanki
 • Przygotowanie oprogramowania na bazie powyższych modeli teoretycznych
 • Analiza danych z eksperymentów relaksacji MRJ dla tkanek i układów modelowych z wykorzystaniem przygotowanego oprogramowania

 dalsze informacje o projekcie dostępne są: http://cordis.europa.eu/project/rcn/199749_en.html

lub: danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM) zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”
 2. życiorys zawodowy
 3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 4. odpis aktu nadania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych lub chemicznych
 5. wykaz dorobku naukowego
 6. krótki opis (max 1 strona) najważniejszych wyników swoich badań naukowych
 7. jeden (preferowane dwa) poufny list rekomendacyjny wysłany bezpośrednio na adres danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl
 8. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Obcego (zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 24.05.2004 r.)
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii

 Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs (w języku polskim lub angielskim) należy składać na adres: wmii@matman.uwm.edu.pl lub w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/14; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty zakończenia konkursu
 • Kandydaci  mogą zostać indywidualnie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która może odbyć się z wykorzystaniem narzędzia Skype
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn,
 • Kandydat zostanie poinformowany o wynikach konkursu z uzasadnieniem
 • Kandydatowi przysługuje odwołanie od decyzji
 • W uzasadnionych sytuacjach (np. oczekiwanie na wizę) termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2183 ze zm.) – nie dotyczy kandydatów zagranicznych

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM