Konkurs na okresowe stanowisko badawcze asystenta typu "researcher" w Katedrze Fizyki Relatywistycznej

Data ogłoszenia: 
27/06/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na okresowe stanowisko badawcze asystenta typu „researcher”
związane z projektem Improving Diagnosis by Fast Field-Cycling MRI, funded by Horizon 2020 – Development of new diagnostic tools and technologies
w Katedrze Fizyki Relatywistycznej
na okres 36m-cy począwszy od 1 sierpnia 2016 r.
z wynagrodzeniem brutto 4000,-zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 572 ze zm.) wymagania określone w § 2 ust. 2 Uchwały Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • tytuł zawodowy magistra fizyki lub matematyki,
 • znajomość podstaw fizyki materii skondensowanej
 • umiejętność programowania.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie) zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2135 ze zm.,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy (z fotografią) http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
 4. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra fizyki lub matematyki,
 5. informacja o ocenach uzyskanych w trakcie studiów magisterskich lub odpowiedni suplement do dyplomu,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/ogloszenia/oferty-pracy .

Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs (w języku polskim lub angielskim) należy składać na adres: wmii@matman.uwm.eedu.pl lub w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/14; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 11 lipca 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn,
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm).

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM