Konkurs na okresowe stanowisko badawcze asysstenta typu "researcher"

Data ogłoszenia: 
12/09/2017
Stanowisko: 
asystent

This project has received funding from the European Union’s

Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement

No 668119

 

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”  na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 668119

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na okresowe stanowisko badawcze asystenta typu „researcher”
związane z projektem Improving Diagnosis by Fast Field-Cycling MRI, funded by Horizon 2020 – Development of new diagnostic tools and technologies
H2020-PHC-2014-2015

PHC-11-2015 - Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical imaging technologies, RIA


w Katedrze Fizyki Relatywistycznej
na okres 18 m-cy począwszy od 16 października 2017 r.
z wynagrodzeniem brutto 3500,-zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1842 ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • znajomość podstaw fizyki materii skondensowanej,
 • znajomość podstaw właściwości  układów biologicznych,
 • podstawowa umiejętność programowania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym w środowisku naukowym
 • preferowana znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i procesów relaksacji spinowej

 

Szczegółowe  informacje o projekcie dostępne są: http://www.identify-project.eu/,

http://cordis.europa.eu/project/rcn/199749_en.html

lub: danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl

 

Przewidywany zakres pracy:

 • Analiza danych eksperymentalnych (relaksacja Magnetycznego Rezonansu Jądrowego) dla układów modelowych imitujących tkanki i układy biologiczne
 • Implementacja numeryczna zależności teoretycznych umożliwiających analizę danych
 • Aktywne poszukiwanie charakterystycznych własności relaksacyjnych wymienionych układów

 

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie) zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2135 ze zm.,
 2. List motywacyjny pokazujący w jaki sposób kandydat spełnia wymagania,
 3. życiorys zawodowy,
 4. kwestionariusz osobowy (z fotografią) http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
 5. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra fizyki lub biofizyki lub równoważny,
 6. informacja o ocenach uzyskanych w trakcie studiów magisterskich lub odpowiedni suplement do dyplomu,
 7. Syntetyczny opis (1 strona) wyników naukowych uzyskanych w pracy magisterskiej
 8. Informacje (dane kontaktowe co najmniej jednej osoby) umożliwiające uzyskanie referencji na temat kandydata
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/ogloszenia/oferty-pracy .

Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs (w języku polskim lub angielskim) należy składać na adres: wmii@matman.uwm.edu.pl lub w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/14; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 2 października 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty zakończenia konkursu
 • Kandydaci  mogą zostać indywidualnie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która może odbyć się z wykorzystaniem narzędzia Skype
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn,
 • Kandydat zostanie poinformowany o wynikach konkursu z uzasadnieniem
 • Kandydatowi przysługuje odwołanie od decyzji (kontakt: danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl)
 • W uzasadnionych sytuacjach (np. oczekiwanie na wizę) termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – nie dotyczy kandydatów zagranicznych

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM