Konkurs na dwa stanowiska wykładowcy w Katedrze Anatomii

Data ogłoszenia: 
25/06/2019
Stanowisko: 
asystent

                                                                                                                                                                

                          DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                         
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska wykładowcy
w Katedrze Anatomii

 

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza lub magistra w dziedzinie nauk biologicznych
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej
 • biegła znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy w zespole

   

  Wykaz dokumentacji konkursowej:

  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5. kopia prawa wykonywania zawodu,
  6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
  7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
  9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
   20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
  10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
  11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
  12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej

   

  Informacje:

  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 24 lipca 2019r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 27 września 2019 r.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wykładowcy zawiera się w przedziale: 3205-3300zł brutto
  • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
   bez podania przyczyny.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

   

                                                                    Dziekan Wydziału Lekarskiego

     prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz