Konkurs na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Żywienia Człowieka

Data ogłoszenia: 
08/09/2016
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego
w KATEDRZE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni posiadać:

 • stopień doktora habilitowanego/tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
 • dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka z ukierunkowaniem  na technologię gastronomiczną,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii gastronomicznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora,
 5. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 6. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata z podziałem na dorobek przed i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
 7. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 5, w terminie do dnia 7 pażdziernika  2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 października 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale: 4900-5500 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Dziekan Wydziału Nauki o Żywności

prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz, prof. zw.