Konkurs na dwa stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa

Data ogłoszenia: 
12/04/2021
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn, 12.04.2021 r.

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne)
w Katedrze Pielęgniarstwa

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza powiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w dziedzinie: pielęgniarstwa pediatrycznego i/lub pielęgniarstwa rodzinnego i/lub pielęgniarstwa opieki długoterminowej i/lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  (min. 5 lat),
 • ukończony kurs specjalizacyjny (ewentualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego) w dziedzinie: pielęgniarstwa pediatrycznego i/lub pielęgniarstwa rodzinnego i/lub pielęgniarstwa opieki długoterminowej i/lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
 • udokumentowane podyplomowe kształcenie zawodowe mające zastosowanie w w/w dziedzinach pielęgniarstwa,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane specjalizacje, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
 7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 12 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2021 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).                                                                                  

 

Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM