Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Żywienia Człowieka

Data ogłoszenia: 
07/11/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska asystenta
w Katedrze Żywienia Człowieka

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • posiadać stopień magistra inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub stopień magistra w zakresie żywienia i zdrowia publicznego,
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka z ukierunkowaniem  na żywienie człowieka, 
 • znajomość metodologii badań z zakresu nauk żywieniowych;
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu żywienia człowieka i dietetyki,
 • wykazywać się biegłą znajomością języka polskiego (obcokrajowcy)

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra inżyniera/magistra,
 5. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1, w terminie do dnia 21 listopada 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 grudnia 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: od 2450 PLN – do (decyzja Rektora)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauki o Żywności

prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz, prof. zw.