Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Pielęgniarstwa

Data ogłoszenia: 
19/01/2018
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn, 19.01.2018 r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska asystenta
w Katedrze Pielęgniarstwa

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa,
 • specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • doświadczenie na stanowisku asystenta,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu położnictwa,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych, naukowych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 2 lutego 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 2450–2600 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

 dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM