Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych w grupie pracowników dydaktycznych

Data ogłoszenia: 
03/11/2020
Stanowisko: 
asystent

              DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO              
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska asystenta
w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych

w grupie pracowników dydaktycznych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • lekarz ze specjalizacją z Medycyny Rodzinnej , pracujący w poradni POZ (lub w trakcie specjalizacji),
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami anglojęzycznymi,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub  autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularnonaukowych/naukowych,
 • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 03.12.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.01.2020r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300zł brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85).

                                                           

 

                                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM