Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa

Data ogłoszenia: 
26/11/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska asystenta
w Katedrze Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • doktorat nauk prawnych lub doktorat z nauk humanistycznych – specjalność historia,
 • uzyskanie min. 30 punktów za osiągnięcia naukowe twórcze, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MNiSW określonymi rozporządzeniami,
 • czynne uczestnictwo w przynajmniej 10 konferencjach naukowych,
 • dobra znajomość przynajmniej 1 języka obcego.

Dobrze widziane:

 • redakcja kilku monografii wieloautorskich; doświadczenie w przygotowaniu grantów badawczych, doświadczenie w przygotowaniu konferencji naukowych, udział w pracach zespołu w programie badawczo-naukowym.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

podanie (kierowane do JM Rektora),

 1. życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 3. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra i stopnia doktora,
 4. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,
 5. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,
 6. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie,
 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 98, pok. 9 w terminie do dnia 10 grudnia 2018r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 grudnia 2018r.

 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: do 2450 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia
3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)

                                                                                       Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM