Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej

Data ogłoszenia: 
28/08/2017
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska adiunkta
w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w treści art. 109 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1842, ze zm.)
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk prawnych,
 • praca doktorska obejmowała swoim zakresem nauki penalne (prawo karne materialne, prawo karne procesowe, prawo karne wykonawcze, kryminalistykę, kryminologię),
 • dorobek publikacyjny w zakresie w/w nauk penalnych,
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach i sympozjach z zakresu nauk penalnych,
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania w obszarze nauk penalnych,
 • doświadczenie praktyczne z zakresu nauk penalnych (np. praca na stanowiskach sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, udokumentowana praca w kancelariach prawniczych).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra i stopnia doktora,
 5. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 6. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,
 7. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 98, pok. 9 w terminie do dnia 11 września 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2017 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: od 3820 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).

                                                                                       Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. zw. dr hab. Jerzy Kasprzak