Konkurs na asystenta

Data ogłoszenia: 
08/12/2016
Stanowisko: 
asystent

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność botanika;
 • praca doktorska powinna być opublikowana w postaci monografii lub zbioru publikacji;
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy Journal Citation Report;
 • był kierownikiem lub wykonawcą  projektów badawczych realizowanych ze środków publicznych;
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego potwierdzone odpowiednim certyfikatem;
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:

 • Posiadanie wiedzy z zakresu geobotaniki, botaniki ogólnej i taksonomii roślin;
 • Posiada umiejętności z zakresu obsługi programów komputerowych: Office, pakiet Corel, podstawowe umiejętności pracy w środowisku GIS, STATISTICA;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z botaniki i przedmiotów pokrewnych;

Oczekiwane predyspozycje:

 • Zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych;
 • Gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach i kursach szkoleniowych;
 • Aktywne aplikowanie o finansowanie badań naukowych i organizowanie własnej pracy naukowej;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM  w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1 A, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 • Curriculum vitae,
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym     w ogłoszeniu o konkursie,
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (kierownika jednostki lub promotora),
 • wykaz publikacji.

Wynagrodzenie dla stanowiska zawiera się w przedziale: 2700,00  -  2 900,00  zł

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 23.12.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.01.2017 r.