Konkurs na 4 stanowiska wykładowcy w Katedrze Anatomii

Data ogłoszenia: 
19/11/2018
Stanowisko: 
wykładowca

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na 4 stanowiska wykładowcy
w Katedrze Anatomii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza lub magistra w zakresie nauk biologicznych,
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. suplement do dyplomu,
 6. kopia prawa wykonywania zawodu,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 3 grudnia 2018 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 7 grudnia 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 2375–2500 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz