Konkurs na 3 stanowiska asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 
10/11/2020
Stanowisko: 
asystent

           DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO          
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na 3 stanowiska asystenta
w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalista dermatolog, lub lekarz w trakcie specjalizacji z dermatologii,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW,
 • co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 14.12.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.01.2021r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85
  z późn. zm.).

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM