Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych

Data ogłoszenia: 
14/10/2022
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

COLLEGIUM MEDICUM

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza medycyny;
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami;
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • co najmniej 40 pkt. MNiSW;
 • co najmniej 20 pkt. MNiSW w czasopismach z IF.

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych - tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 14.11.2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.11.2022 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3 300 – 3 500 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 574).

 

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                                                                                                                                                                                                     Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM