Konkurs na 1 stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

Data ogłoszenia: 
28/05/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na 1 stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 3205- zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

-  posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny

-  mają udokumentowaną wiedzę w zakresie doświadczenia profesjonalnego w zakresie software development, znajomości języków PHP, JAVA (EE ,Android), C, PYTHON,ACTION SCRIPT, .NET, doświadczenie w projektowaniu aplikacji sieciowych

-  umiejętność pracy w zespole,

-  dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
  2. życiorys zawodowy, 
  3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
  4. odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (co najmniej II stopnia),
  5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie informatyka (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ,
  6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
  7. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/ofertypracy-wmii ,
  8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969 .

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85)

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski

 

Olsztyn, dnia 28 maja 2020 roku