K O N K U R S na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mechatroniki

Data ogłoszenia: 
19/04/2021
Stanowisko: 
profesor uczelni

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Mechatroniki

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 5 321 zł

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Fizyka lub pokrewnym oraz uzyskany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych;
 • posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:

 • dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej;
 • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w inżynierii mechanicznej;
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom stopnia doktora habilitowanego,
 • deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce,
 • deklarację upoważniającą do zaliczenia do liczby N,
 • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni  badawczo-dydaktycznego,
 • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:

- UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego,

- niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.

Termin składania podań upływa z dniem19 maja 2021 r.

 

               

                                                                                                                                                                                                                                                                      D Z I E K A N

                                                                                                                                                                                                                                                                      prof. dr hab. inż. Adam J. Lipiński