K o n k u r s na stanowisko adiunkta w Instytucie Sztuk Pięknych Zakładzie Grafiki Pracownia Projektowania Graficznego

Data ogłoszenia: 
23/08/2017
Stanowisko: 
adiunkt

 

DZIEKAN

WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W OLSZTYNIE

o g ł a s z a     k o n k u r s

na stanowisko adiunkta

w Instytucie Sztuk Pięknych

Zakładzie Grafiki

Pracownia Projektowania Graficznego

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. Kadr UWM
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
 4. dyplom doktora w dziedzinie sztuk plastycznych dyscyplina sztuki piękne
 5. udokumentowane osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne
 6. opinię z ostatniego miejsca pracy
 7. oświadczenie stwierdzające, że UWM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 8. certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie
 9. oświadczenie o stanie zdrowia

 

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne 
  z odrzuceniem jego oferty
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /tekst jedn. Dz. U 2012.poz.572 z późniejszymi zm.
 • Wynagrodzenie na stanowisku adiunkta zawiera się
  w przedziale 3 500 – 4 000 PLN brutto.

 

Zgłoszenia na konkurs jednoetapowy należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, pok. 112, do dnia 31.08.2017 roku (do godziny 12.00). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu.

 

Dziekan Wydziału Sztuki

 

prof. zw. Benedykt Błoński