Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk technicznych w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn

Data ogłoszenia: 
18/11/2016
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko profesora UWM powinni spełniać warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i Uchwały Senatu nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku oraz odpowiadać następującym kryteriom:

                       ·         posiadać tytuł naukowy profesora nauk technicznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, lub  inżynieria materiałowa, lub mechanika,

                       ·         posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu w/w dyscyplin naukowych,

                       ·         być komunikatywny, kreatywny i posiadać umiejętności organizacyjne,

                       ·         posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów  zaliczanych do obszaru (dyscypliny) nauk technicznych,

                       ·         posiadać biegłą znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie), umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie,
  • kwestionariusz osobowy z fotografią,
  • życiorys naukowy,
  • wykaz publikacji oraz ich liczbowe zestawienie tabelaryczne, z  wyodrębnieniem okresu przed i po uzyskaniu ostatniego awansu naukowego – z podaniem aktualnej punktacji,
  • wykaz innych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie wymaganych kryteriów konkursu,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego (dotyczy osób spoza UWM),
  • świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

Informacje:

Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale od 4900   do 5500 zł.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z  odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102.

Termin składania podań upływa z dniem 31 grudnia 2016 roku.               

         

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                            D Z I E K A N   

                                                          Dr  hab. inż. Adam J. Lipiński, prof. UWM.