A competition for the assignment of visiting professor at the Institute of Geodesy

Data ogłoszenia: 
09/11/2018
Stanowisko: 
profesor wizytujący

A competition for the assignment of visiting professor at the Institute of Geodesy, Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering in Project “International Education Programme in the speciality of Geodesy and Geoinformatics at the UWM in Olsztyn” co-financed by the European Union under the European Social Fund

 

DEAN OF THE FACULTY OF GEODESY, GEOSPATIAL AND CIVIL ENGINEERING OF THE UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN
for the post of Visiting Professor at the Institute of Geodesy

Successful candidates should have the following qualifications:

 1. The title of Professor or the title of Doctor or Doctor Habilitatus in the field of Technical Science or Earth Science;
 2. Candidate should stay employed in a research or research-educational position in a foreign higher education institution;
 3. At least 5 years' experience in teaching geoinformatics/GIS);
 4. International experience in teaching in a higher education institution;
 5. Outstanding achievements in research, excellent publication record;
 6. Fluency in English;
 7. The candidate should give permission to sign a declaration of full professional engagement for all co-financed Structural and Social EU Funds and other sources of finance during the contract period up to a maximum of 276 hours per month;

Required documents:

 1. Application addressed to the Rector of UWM in Olsztyn,
 2. Curriculum vitae,
 3. Personal questionnaire (available at: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 4. Certified copy of academic degree;
 5. Written report of current research, didactic and organizational activity,
 6. Summary of scientific interests and planned research, publications; teaching and organizational plans (available at: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 7. Information on the overall scientific achievements – applies to candidates from outside the University (available at: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 8. Statement of the health form and the ability to work as a visiting professor (available at: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 9. A statement of consent to the processing of personal data for the purposes of the competition process and the planned recruitment, in accordance with the Act of 28 Mai 2018 Information Security Policy for University or Warmia and Mazury in Olsztyn ((available at http://bip.uwm.edu.pl/node/6127), A statement of consent to the processing of personal data for the purposes of the competition process).

Additional information:

1. The place where documents should be submitted:

Dean’s Office of the Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn.
Documents referred to in paragraphs 6 and 7 should be submitted in electronic form at wgipb.dziekan@uwm.edu.pl in accordance with 9th Resolution of the Council of the Faculty Council of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering of University of Warmia and Mazury in Olsztyn on 13th September 2016 of the opinion of the candidates to the selection board in term 2016-2020 and the specific requirements of the candidate in the contest proceedings (available at: http://wgipb.uwm.edu.pl/files/centrum_dokumentow/2016/U/URW_9_2016.pdf).

2. Application deadline:

9th December 2018

3. Announcement of results:

14th December 2018

4. Employment Type:

Temporary

5. The expected duration of employment:

Fixed-term contract (15.12.2018-15.06.2019).

6. Salary of a visiting professor post:

Salary is in the range of 4605 - 7200 PLN.

7. The University of Warmia and Mazury will not be the basic workplace in accordance to Polish Law on Higher Education on the 27th of July.

8. University of Warmia and Mazury in Olsztyn reserves the right to cancel the contest by the Rector without giving reasons.

9. Failure to inform the candidate about the results of the competition is equivalent to the rejection of the application.

 Dean

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM

 

 

 

Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Instytucie Geodezji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w ramach projektu pn. ,,Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie’’współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ
 I BUDOWNICTWA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora wizytującego w Instytucie Geodezji

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu: 

 1. Tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych lub nauk o Ziemi;
 2. Zatrudnienie na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym w uczelni zagranicznej;
 3. Co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu geoinformatyki/GIS;
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich na uczelniach w różnych krajach;
 5. Uznana pozycja w nauce, w tym znaczący dorobek naukowy;
 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 7. Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej: 

 1. Podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie;
 2. Życiorys zawodowy;
 3. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe);
 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora lub doktora habilitowanego;
 5. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej;
 6. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe);
 7. Informację o całokształcie dorobku naukowego (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe);
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku profesora wizytującego (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe);
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (zał. 1 i 2 do Zarządzenia Nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja roku w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie http://bip.uwm.edu.pl/node/6127  (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja – konkurs);

Informacje: 

1. Miejsce, w którym należy składać dokumentację konkursową:

Biuro Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, pok 16., 10-720 Olsztyn, Dokumenty wymienione w pkt. 6 i 7 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/files/centrum_dokumentow/2016/U/URW_9_2016.pdf.

2. Termin składania dokumentacji:

Do dnia 9 grudnia 2018

3Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:

Do dnia  14 grudnia 2018 roku

4. Podstawa nawiązania stosunku pracy:

Umowa o pracę

5. Przewidywany czas trwania stosunku pracy:

Umowa na czas określony (15.12.2018-15.06.2019).

6. Wynagrodzenie dla stanowiska profesora wizytującego:

Wynagrodzenie zawiera się w przedziale 4605 - 7200 PLN.

7. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.).

8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

9. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dziekan

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM