Asystent naukowy (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Data ogłoszenia: 
21/05/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Wymagania stawiane kandydatom:

 • stopień doktora nauk biologicznych,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports,
 • odbyty staż naukowy w ośrodku zagranicznym,
 • aktywny udział w konferencjach naukowych,
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:

 • znajomość zagadnień związanych z biologią rozrodu,
 • praktyczna znajomość technik biologii molekularnej (PCR, Real-time PCR, Western blot, immunohistochemia, immunocytochemia, wyciszanie genów za pomocą siRNA, technika CRISPR-Cas9, FISH, EMSA), hodowli komórek i tkanek in vitro, radioimmunologii, metody ELISA, analiza danych bioinformatycznych pochodzących z Sekwencjonowania Następnej Generacji,
 • doświadczenie w kierowaniu własnym projektem naukowym (Preludium),
 • ukończenie szkolenia dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę,
 • okres zatrudnienia 12 miesięcy (od 01.09.2018),
 • praca w ramach projektu NCN Opus pt: Ochronny mechanizm działania tamoksyfenu w jajniku w czasie chemioterapii.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1 A, 10-719 Olsztyn, następujących dokumentów:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • Curriculum vitae,
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (kierownika jednostki lub promotora),
 • wykaz dorobku naukowego (publikacje, konferencje, staże).

W treści podania proszę zamieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, że zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 08.06.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29.06.2018 r.

 

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii

prof. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. zw.

Olsztyn, dn. 21.05.2018 r.