Asystent w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

Data ogłoszenia: 
24/08/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień doktora z dziedziny nauk biologicznych z zakresu biologii, specjalność: fizjologia zwierząt,
 • posiadać znaczący dorobek naukowy wyrażający się publikacjami z listy A MNiSW w zakresie fizjologii/endokrynologii zwierząt,
 • posiadać znajomość technik niezbędnych w laboratorium biologicznym: PCR, qRTPCR, Western blot, immunohistochemia, hodowle in vitro komórek i tkanek, RIA, ELISA, sekwencjonowanie nowej generacji,
 • odbyć staż naukowy krajowy i zagraniczny,
 • legitymować się dorobkiem w zakresie organizacji badań: kierownik lub wykonawca min. 1-go zewnętrznego projektu badawczego,
 • posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • legitymować się biegłą znajomością języka angielskiego i języka polskiego,
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Oczekiwane predyspozycje:

 • zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych,
 • zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium, chęć poznawania i wdrażania nowych technik.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1A, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • Curriculum vitae,
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (promotora lub kierownika studiów),
 • wykaz publikacji,
 • certyfikat Uczelnianej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Obcego,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 08 września 2018 r.

 

                                                                                                          Dziekan

                                                                                        prof. dr hab. Tadeusz Kamiński