ZASADY RECENZOWANIA

 1. Redakcja „Prac Literaturoznawczych” poddaje wstępnej kwalifikacji nadesłane teksty pod kątem zgodności z tematyką i profilem pisma. Następnie publikacja zostaje przesłana do dalszej oceny merytorycznej. Dokonuje dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest autor. Redakcja dba o to, aby autorzy i recenzenci nie znali swojej tożsamości, zgodnie z wymogiem tzw. double-blind review process.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów, za który uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);
  2. relacje podległości zawodowej;
  3. bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 4. Recenzje mają formę elektroniczną, opisową. Recenzent wypełnia przygotowany przez redakcję  lub sporządza recenzję według własnego uznania. W swej ocenie recenzent bierze pod uwagę poziom naukowy tekstu, zgodność z normami funkcjonującymi w nauce o literaturze, wartość mery-toryczną i językową. Wszystkie uwagi dotyczące poprawek i sugestii zmian recenzent nanosi na tekst w formie elektronicznej, aby autor mógł się z nimi zapoznać i uwzględnić w ostatecznej redakcji tekstu. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu artykułu do publikacji.
 5. Raz w roku redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących (w wersji papierowej czasopisma oraz na stronie internetowej).
 6. Po zapoznaniu się z recenzją autorzy są zobowiązani do wypełnienia arkusza, znajdującego się poniżej, będą-cego odpowiedzią na zawarte w niej uwagi.