WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 1. W roczniku będą drukowane artykuły związane z badaniami nad literaturą polską oraz obcą w różnorodnych kontekstach: historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, kulturowym, a także antropologicznym, włączające się w nurt współczesnej krytyki literackiej i teatralnej, uczestniczące w dyskusji na temat dawnej bądź współczesnej kultury literackiej, literatury regionu Warmii i Mazur, literatury popularnej oraz recenzje, sprawo-zdania i inne teksty, napisane w języku polskim lub w wybranym języku kongresowym, m.in. angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim.
 2. Uprzejmie prosimy Autorów artykułów, rozpraw, recenzji o przestrzeganie następujących zasad przy przygoto-wywaniu tekstu:
  1. autor dostarcza go w wersji elektronicznej w terminie do 30 stycznia każdego roku, na adres redakcji
  2. poza tekstem głównym w pracy umieszcza:
   • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (4-5 haseł);
   • tytuł artykułu w języku angielskim;
   • streszczenie w języku angielskim (Summary) i polskim o objętości do 0,5 strony zamieszczone na końcu artykułu.
 3. Nazwa ośrodka naukowego i wydziału, adres, numer telefonu i adres poczty mailowej autora oraz tytuł artykułu powinny znaleźć się w oddzielnym mailu.
 4. Tekst artykułu powinien spełniać następujące wymagania:
  1. maksymalna objętość artykułu wynosi 10 stron;
  2. format kartki A-4, druk jednostronny;
  3. edytor tekstu: Word, czcionka: Times New Roman;
  4. wielkość czcionki 12, odstępy między wierszami 1,5, akapit 0,7;
  5. marginesy: górny i dolny 2,5 cm, lewy 3,5 cm, prawy 2,5;
  6. dywiz (-) tylko w połączeniach typu biało-czarny, natomiast pauza wyłącznie jako myślnik (—), a półpauza jako rozdzielnik numerów stron (–);
  7. w cudzysłowie podajemy tytuły czasopism oraz cytaty — jeżeli nie są wyróżnione inną wielkoœcią czcionki;
  8. kursywą wyodrębniamy:
   • tytuły artykułów, książek, ich częœci (rozdziałów);
   • definiowane lub omawiane pojęcia i wyrazy;
   • wyrazy i zwroty obcego pochodzenia w pisowni oryginalnej.
 5. Przy sporządzaniu przypisów dolnych prosimy o stosowanie czcionki 10, wstawianej automatycznie za pomocą „wstaw przypis” bez dodatkowej spacji, z numeracją ciągłą w obrębie całego artykułu. W przypisach używamy następujących reguł:
  1. polskiej konwencji odniesień (dz. cyt., tamże, taż, tejże, tenże, por., zob.);
  2. poniższej budowy przypisu:
   • I. Nazwisko, Tytuł, przeł. I. Nazwisko, Olsztyn, 2013, s. 46.
   • I. Nazwisko, Tytuł, red. Ktoś, Olsztyn 2012, t. 1, s. 5–12.
   • I. Nazwisko, Tytuł, „Nazwa Czasopisma” 2011, nr 2, s. 12.
   • I. Nazwisko, Tytuł, w: Tytuł, red. Ktoś, Olsztyn 2012, t. 1, s. 5â 12.
 6. Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię załącznikową zawierającą wykaz cytowanej w tekście literatury.
 7. W trosce o rzetelność i jakość naukową zamieszczanych w roczniku artykułów, a także w celu wyeliminowania nieetycznych praktyk typu gostwriting czy też authorship, redakcja czasopisma wymaga od autorów publikacji zbiorowych ujawnienia rzeczywistego wkładu poszczególnych autorów, którzy przyczynili się do ich powstania. Redakcja przypomina, że ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w po-dziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z authorship spotykamy się, gdy udział autora jest znikomy lub wcale nie miał miejsca, a mimo tego jest autorem lub współautorem publikacji.
 8. Obieg wszystkich dokumentów (artykułów, recenzji, komunikatów, oświadczeń) związanych z publikacją w „Pracach Literaturoznawczych” odbywa się drogą elektroniczną.
 9. "Oświadczenie o prawach autorskich należy wypełnić i odesłać tradycyjną pocztą na wskazany adres."