IDEA

Czasopismo „Prace Literaturoznawcze””

Powstało z inicjatywy pracowników Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest próbą nawiązania do podobnych działań prowadzonych na olsztyńskiej polonistyce w kolejnych dekadach ubiegłego wieku. W latach 70. literaturoznawcy mieli możliwość publikacji swoich osiągnięć naukowych na łamach „Prac Naukowo-Badawczych Zakładu Filologii Polskiej WSP w Olsztynie”. W latach 90. prof. Andrzej Staniszewski zainicjował wydawanie periodyku „Zeszyty Naukowe WSP. Prace Filologiczne”. Prezentowały one dokonania badawcze literaturoznawców i językoznawców naszej polonistyki. Od 1997 roku językoznawcy mają własne forum wymiany doświadczeń, czasopismo „Prace Językoznawcze”, ukazujące się do dzisiaj.

„Prace Literaturoznawcze””

To naukowy rocznik informujący na bieżąco o badaniach nad literaturą polską lub obcą w różnorodnych kontekstach: historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, kulturowym oraz antropologicznym. Włącza się w nurt współczesnej krytyki literackiej i teatralnej, uczestniczy w dyskusji na temat dawnej a także współczesnej kultury literackiej, literatury regionu Warmii i Mazur, literatury popularnej, wykorzystując współczesne metodologie literaturoznawcze.

Redakcja zaprasza do współpracy

Historyków i teoretyków literatury, a także polonistów reprezentujących zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki uniwersyteckie oraz inne instytucje naukowo-badawcze.