Studia stacjonarne II stopnia

Studia II stopnia trwają 4 semestry, umożliwiają zdobycie tytułu magistra. Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest zdobycie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje przygotowanie do pracy naukowej, umożliwiające podjęcie studiów doktoranckich. Możliwości zatrudnienia absolwentów są poszerzone dzięki prowadzonym specjalizacjom.

Specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego to czterosemestralna forma uzupełnienia głównego kierunku studiów. Mogą wybrać ją studenci II stopnia kierunku filologia polska, którzy ukończyli studia licencjackie w zakresie filologii (polskiej lub obcej). Wymagane są także wcześniejsze lub równoległe ukończenie specjalności nauczycielskiej oraz dobra znajomość języka obcego. Na zajęciach wiele uwagi poświęca się zagadnieniom językoznawczym (gramatycznym), ale także zagadnieniom kultury polskiej, dialogu międzykulturowego, miejscu polszczyzny na językowej mapie świata, ponieważ lektor języka polskiego jest nie tylko nauczycielem, ale także ambasadorem kultury polskiej.

Specjalność edytorstwo tekstów pozwala absolwentowi na zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie szeroko pojętego edytorstwa tekstów, stąd w treściach programowych występują zagadnienia dotyczące źródłoznawstwa, tekstologii, edytorstwa oraz poligrafii, jak i również kultury i zasad pisowni języka polskiego. Z uwagi na warsztatowy charakter specjalności szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne (ćwiczenia, laboratoria) warunkujące dobre przygotowanie absolwenta do pracy nad edycją tekstów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela mogą wybrać również specjalność nauczycielską. Szczegółowych informacji na temat udziela Ośrodek Kształcenia Metodycznego Wydziału Humanistycznego UWM.

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl