Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie (na formularzu);
  2. Kopia świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/ Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa dojrzałości poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisję rekrutacyjną;
  3. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopia poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisje rekrutacyjną;
  4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi;
  5. 1 fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem lub zdjęcie dowodowe, z podaniem na odwrocie imienia (imion) i nazwiska oraz numeru PESEL;
  6. Kserokopia dowodu osobistego – strony 1 i 2;
  7. Dowód opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM;
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (zawodowych).

Szczegółowe informacje: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/dokumenty-formularze

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl