dr hab. Renata Makarewicz, prof. UWM

https://orcid.org/0000-0001-8745-4125

Dr hab. Renata Makarewicz, prof. UWM w Katedrze Języka Polskiego  Instytutu Językoznawstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Z mandatu ZNP pełnię funkcję członka Rady Dziekańskiej Wydziału Humanistycznego UWM. Jestem członkiem Rady Naukowej Instytutu Językoznawstwa oraz Rady Edukacyjnej UWM. Od roku 2000 należę do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Jestem wiceprezesem Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego UWM.

Opublikowałam szereg artykułów dotyczących analizy językoznawczej tekstów pisanych przez uczniów przejawiających specyficzne trudności w nauce czytania i pisania oraz monografię na ten temat Dysleksja w opinii językoznawcy. Składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych. W swoich publikacjach podejmuję także problematykę kształcenia nauczycieli polonistów. Najnowsze moje prace dotyczą dyskursu edukacyjnego, w szczególności zaś uwagę zwracam na proces komunikacji w szkole. Dociekania naukowe oscylują wokół komunikacji bezpośredniej i prowadzonej za pośrednictwem e-dziennika między nauczycielem a rodzicami ucznia. Wyniki prowadzonych badań opublikowałam w książce Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego, którą znaleźć można pod linkiem: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18237

W roku 2008 byłam współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, a następnie redaktorem książki zawierającej artykuły naukowe dotyczące tej problematyki.

Aktywnie uczestniczyłam w kilkudziesięciu konferencjach naukowych poświęconych problemom językoznawstwa, a także psychopedagogiki i dydaktyki języka polskiego.

Pod moim kierunkiem powstały prace dyplomowe z zakresu psycholingwistyki, kultury języka, polskiej ortografii. W 2009 roku praca licencjacka Heleny Kardhas  Aktywizacja języka dziecka w zakresie posługiwania się przyimkami została wyróżniona Nagrodą Dziekana Wydziału Humanistycznego. 

W październiku i listopadzie 2010 roku odbyłam staż naukowy w Uniwersytecie Pedagogicznym w Permie (Federacja Rosyjska), którego celem było pozyskanie materiału badawczego do przygotowywanej rozprawy habilitacyjnej oraz zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami językoznawstwa rosyjskiego.

Od października 2012 roku do grudnia 2014 roku  pełniłam funkcję kierownika Ośrodka Kształcenia Metodycznego Wydziału Humanistycznego.

W maju 2014 roku byłam współorganizatorem konferencji Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji V. Frazeologia.

W roku akademickim 2015/2016 visiting professor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina

W dniach 21-22 IV 2016 odbyła się konferencja naukowa Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji VI. Język edukacji. Język w edukacji, której byłam głównym organizatorem.

W dniu 31 marca 2017 roku we Lwowie członkowie Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców, którego jestem opiekunem, uczestniczyli w I Międzynarodowym Studenckim Seminarium Językoznawczym. Studenci z Polski i Ukrainy zaprezentowali wyniki swoich prac badawczych.

W dniach od 18 do 26 października 2017 roku w ramach programu ERASMUS+ wygłosiłam wykłady i prowadziłam ćwiczenia dla studentów polonistyki Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

20 kwietnia 2018 roku odbyło się II Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze, w którym uczestniczyli członkowie Naukowego Studenckiego Koła Językoznawców, którego jestem opiekunem, oraz goście z Ukrainy - studenci polonistyki Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Program spotkania w załączonym pliku.

W grudniu 2017 roku ukazała się moja książka "Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego".

W czerwcu 2018 roku decyzją Rady Wydziału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uzyskałam stopień doktora habilitowanego.

29 marca 2019 odbyło się III Międzynarodowe Studenckie Seminarium Językoznawcze - miejscem obrad ponownie był Lwów.

https://www.facebook.com/Studenckie-Naukowe-Ko%C5%82o-J%C4%99zykoznawc%C3%B3w-2131709963611974

15-16 maja 2019 roku we Lwowie odbyło się XXVII Międzynarodowe Kolokwium Slawistyczne, którego byłam współorganizatorem. W obradach uczestniczyło ponad 100 naukowców, w tym liczne grono pracowników olsztyńskiej polonistyki. Tu: http://institutes.lnu.edu.ua/slavonic-studies/wp-content/uploads/sites/6/2019/05/prg27new.pdf znajduje się program konferencji.

Od 9 stycznia do 11 kwietnia 2020 roku międzynarodowy staż naukowy - Uniwersyte Lwowski, Ukraina; temata badań: Obraz przemian kodyfikacji pisowni polskiej w podręcznikach do nauczania ortografii w latach 1918-1939 (na podstawie zbiorów biblioteki uniwersyteckiej we Lwowie).

 

alt

pok. 362
tel. 089 524 63 17
renata.makarewicz@uwm.edu.pl