Regulamin
Konkursu literackiego
na opowiadanie fantastyczne


I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie literackim na opowiadanie
fantastyczne zwanym w dalszej części „Konkursem”.
§2
Organizatorem Konkursu jest Instytut Polonistyki i Logopedii reprezentujący Wydział
Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwany dalej
„Organizatorem”.
II WARUNKI KONKURSU
§3
Konkurs przeznaczony jest dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
§4
Przedmiotem konkursu jest opowiadanie z gatunku fantasy, fantastyki naukowej lub
fantastyki grozy.
§5
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno opowiadanie. Nadesłane prace nie
mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a
także nagradzane w innych konkursach.
§6
1. Utwory należy przesyłać do dnia 31.03.2019 r. (liczy się data odbioru) w formie cyfrowej
na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (przesyłając dwa załączniki – w pierwszym
powinna znajdować się praca konkursowa podpisana godłem, w drugim – rozwiązanie tego
godła) lub w formie wydruku papierowego wraz z płytą CD-R lub DVD, zawierającą cyfrowy
zapis utworu na adres: Instytut Polonistyki i Logopedii, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn.
2. Utwory należy podpisać godłem (pseudonimem uniemożliwiającym identyfikację autora).
Do tekstu konkursowego w osobnym pliku tekstowym (w przypadku wysyłki drogą
elektroniczną) lub w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem (w przypadku wysyłki
pocztą tradycyjną) należy dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres, numer
telefonu kontaktowego lub adres e-mail, wydział). Do czasu wyłonienia zwycięzców dane
osobowe autorów nie będą znane Jury.
3. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 31.03.2019 r. nie będą rozpatrywane.
§7
Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia nadesłanych utworów, powstałe w wyniku
transportu pocztowego, ani też za uszkodzenie lub niedostarczenie przesyłki e-mail,
w wyniku nieprawidłowego działania sieci teleinformatycznych i serwerów pocztowych.
§8
Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów.
§9
Przekazanie utworów konkursowych jest równoznaczne z przyjęciem za wiążące
postanowień niniejszego Regulaminu.
III WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
§10
Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatorów.
§11
W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz inne osoby wskazane przez
Organizatorów.
§12
Jury, oceniając zgłoszone prace, będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze oryginalność, walory artystyczne
utworu oraz inspiracje i związki z wymaganiami tematycznymi Konkursu.
§13
Dla zwycięzców konkursu Organizator przewidział nagrody rzeczowe.
§14
Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§15
Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Dni Humana, między 15 a 17
kwietnia 2019. Wyniki zostaną także opublikowane na profilu facebookowym Instytutu
Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie. Laureaci nagród i wyróżnień zostaną
powiadomieni z wyprzedzeniem do dnia 12.04.2019 r. telefonicznie lub pocztą email, celem
umożliwienia publicznego odebrania nagrody.
§16
Autorzy zwycięskich i wyróżnionych tekstów literackich wyrażają zgodę na upublicznienie
faktu, że zostali nagrodzeni. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska, tytułu
nagrodzonego opowiadania oraz wydziału, na którym studiuje uczestnik.
V PRAWA AUTORSKIE
§17
Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że
każda zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej,
samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich.
§18
Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
a w szczególności praw autorskich.
§19
Uczestnikom Konkursu nie przysługują dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez
Organizatorów z nadesłanych utworów.
§120
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich
nadesłanych utworów w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach
promocyjnych, tj. Publikacje drukowane i cyfrowe, strony internetowe, wszelkie materiały
promocyjne, prezentacje, z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu przy
założeniu, że Organizatorzy nie będą czerpali korzyści materialnych wynikających ze
sprzedaży owych publikacji.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§21
Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu
i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatorów.
§22
Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu
pod adresem Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie wskazanym w §6
niniejszego Regulaminu oraz na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka

 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13
filpol.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I st. filologii polskiej  Odrobienie zajęć z literatury epok dawnych z 6.10.2020 r., odbędzie się dnia 4.11.2020 r. (środa) o godz. 9:45 (platforma MS Teams).
 • OGŁOSZENIE

  OBSŁUGA INTERESANTÓW  Podstawowym sposobem załatwiania spraw w sekretariacie jest poczta elektroniczna:  filpol.human@uwm.edu.pl i kontakt telefoniczny: 89 524 63 61.    Po konsultacji mailowej lub telefonicznej istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego,  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zachowanie odległości 2 metrów ...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII  Obowiązkowe szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta dla kierunków filologia polska i logopedia I roku I st. odbędzie się w piątek  30.10.2020 o godzinie 15:00 za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Kod dołączenia do zespołu: vqnmzdl . W trakcie szkolenia, przeprowadzone równ...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci 1 roku logopedii 1 stopnia!  Szanowni Państwo, w związku z tym, że Olsztyn jest obecnie w strefie czerwonej, to planowane na początku roku akademickiego zajęcia na uczelni odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.  Dotyczy to również spotkania z opiekunem roku dr Katarzyną Witkowską, które odbędzie się w plano...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci 1 roku logopedii 2 stopnia!  Szanowni Państwo, w związku z tym, że Olsztyn jest obecnie w strefie czerwonej, to planowane na początku roku akademickiego zajęcia na uczelni odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.  Dotyczy to również spotkania z opiekunem roku dr Agnieszką Żywanowską, które odbędzie się w pla...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! I rok II stopnia filologia polska  Szanowni Państwo, w związku z tym, że Olsztyn jest obecnie w strefie czerwonej, to planowane na początku roku akademickiego zajęcia na uczelni odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams. Wyjątkiem może być tylko przedmiot wstęp do poligrafii i drukarstwa na specjalności edytorstwo tekstów (I ...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! I rok I stopnia filologia polska  Szanowni Państwo, w związku z tym, że Olsztyn jest obecnie w strefie czerwonej, to planowane na początku roku akademickiego zajęcia na uczelni odbędą się w formie zdalnej za pośrednictwem MS Teams.  Przez pierwsze dwa tygodnie zajęcia odbywają się według tymczasowego planu, który miał obowiązywać...
 • OGŁOSZENIE

  INSTRUKCJA LOGOWANIA DO MS TEAMS
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci studiów II stopnia filologii polskiej  Osoby, które chcą uczestniczyć w seminarium magisterskim z językoznawstwa, prowadzonym przez Alinę Naruszewicz-Duchlińską, mogą  dołączyć się do grupy w MS Teams za pośrednictwem kodu: sc2zo1g lub linku:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a65140bf772974535b49ab29a6a7c3534%40t&ens...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci III roku, specjalność nauczycielska w zakresie j. polskiego  W związku z obawami wyrażonymi przez studentów odwołuje się zajęcia w Szkole Podstawowej nr 29. Zasady odbycia praktyki śródrocznej zostały omówione na zebraniu, w kwestiach szczegółowych należy kontaktować się z p. Natalią Janke.
 • OGŁOSZENIE

  Ważne!  W zajęciach w trybie bezpośrednim nie mogą uczestniczyć osoby, które są chore, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub sami są objęci kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych.  Przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach należy zachować dystans społeczny  (odstęp minimum 1,5-2 me...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci I stopnia  Przypominamy, że od jutra (14 października) trwają zapisy na lektoraty (od godz. 10.00 14 X do 23.59 16 X) i wf (od godz. 8.00 14 X do 23.59 15 X, 16 X - giełda przedmiotu: 10.00-23.59). Studentów I roku I stopnia obowiązują w tym semestrze zgodnie z programem studiów jedynie zapisy na lektoraty. O zasadach zwolnienia z n...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI I roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII 30 października (piątek) w godz. 15.00-16.30 odbędzie się w trybie online obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studentów. Kod dostępu będzie podany po utworzeniu grup przez Samorząd Studencki.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ   Fundacja Nowoczesna Polska zachęca studentów i wykładowców do korzystania z zasobów cyfrowych dostępnych za darmo w bibliotece internetowej Wolne Lektury.  Biblioteczka polonisty to zarówno kilkaset arcydzieł literatury polskiej i światowej, jak i teksty krytyczne, omawiane ze studentami filologii polski...
 • OGŁOSZENIE

  Informacja dla studentów ubiegających się o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci I roku! Zapraszamy do lektury informacji o zdalnym nauczaniu:  https://russ.uwm.edu.pl/uslugi-dostepne-w-sieci-uwm/   
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ - specjalność nauczycielska  Zajęcia z dr Aliną Jarząbek (pedagogika ogólna, pedagogika konwersatorium) w okresie od 7.10.2020 r. do 29.10.2020 r. zostają odwołane.  Ćwiczenia oraz wykłady zostaną odrobione w terminie późniejszym.
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ! Wszelkie informacje dotyczące specjalności nauczycielskiej znajdują się na stronie Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki: http://wh.uwm.edu.pl/wowd
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA studenci III roku oraz II roku I stopnia LOGOPEDII   Dr Agnieszka Żywanowska w dniach 5-9.10.2020 przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zajęcia w tych dniach zostają odwołane. Odpracowanie nastąpi w późniejszym terminie.
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci logopedii! Przypominamy!  Zajęcia w nadchodzącym semestrze będą odbywać się według następujących zasad:  I rok I stopnia - 19.10 - zajęcia stacjonarne (szczegóły w pliku: logopedia – zajęcia – tryb stacjonarny); od 20.10 - zajęcia online  II rok I stopnia - od 5.10 - zajęcia online  III rok l stopnia - od 5....
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci filologii polskiej! Przypominamy!  Zajęcia w nadchodzącym semestrze będą odbywać się według następujących zasad:   I rok I stopnia  Pierwsze dwa tygodnie: 19. 10- 30. 10: poniedziałki, wtorki i środy: zajęcia stacjonarne (szczegóły w pliku: filologa polska – zajęcia – tryb stacjonarny), czwartki i piątki – zaj...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI!  Rok akademicki dla drugich i trzecich roczników studiów I i II stopnia na filologii polskiej i logopedii zaczyna się 5 X 2020 roku, dla pierwszego rocznika I i II stopnia studiów na filologii polskiej i logopedii zaczyna się 19 X 2020.  Plany zajęć mogą ulegać modyfikacji do 2 listopada. Do tego czasu należy na bieżąco spraw...
 • OGŁOSZENIE

  ZAKWATEROWANIE  Studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia w siedzibie uczelni, mogą skorzystać z zakwaterowania w Domu Studenckim w terminach zajęć. Rezerwacja pobytu odbywać się będzie bezpośrednio na stronie internetowej Fundacji ŻAK - www.zak.olsztyn.pl w Systemie Kwaterowania Krótkoterminowego, który będzie udostępniony od 24 września 2020 r.
 • OGŁOSZENIE

  Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych, języków obcych oraz wychowania fizycznego w sem. zimowym roku akademickiego 2020-21
 • OGŁOSZENIE

  Komunikat  Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2020 roku  w sprawie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021    Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci i Doktoranci,  biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną oraz możliwo...
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci I oraz II roku filologii polskiej  Przypominamy o obowiązku odbycia praktyk  I rok - praktyka psychologiczno-pedagogiczna  II rok - specjalność nauczycielska - praktyka przedmiotowa-metodyczna (wrzesień)  wiedza o kulturze - praktyka zawodowa  Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyki znajdują się tutaj...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI  W Uniwersytecie prowadzone są badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.  Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb w terminie 15.06.2020 r. - 15.10.2020 r.  Zach...
 • OGŁOSZENIE

  UWAGA STUDENCI  Informacje dotyczące procedury dyplomowania w roku akademickim 2019/20 dostępne są tutaj.
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga! Studenci wszystkich roczników filologii polskiej i logopedii  W związku decyzją nr 47/2020 Rektora  UWM w Olsztynie dotyczącą zmian w ramowej organizacji roku akademickiego informujemy, że władze naszego wydziału nie przewidują wydłużenia czasu odbywania zajęć dydaktycznych. Zakończą się one 14 czerwca, a od 15 do 28 trwać będzie s...
 • OGŁOSZENIE

  Zarządzenia rektora dotyczące spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2.  http://www.uwm.edu.pl/egazeta/koronawirus-zarzadzenie-rektora
 • OGŁOSZENIE

  Informacja dla studentów filologii polskiej i logopedii  Konsultacje pracowników będą odbywały się w sposób zdalny. Prosimy o kontakt z wykładowcami drogą mailową, adresy są dostępne tutaj: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9 
 • OGŁOSZENIE

  Uwaga studenci zainteresowani wyjazdami na płatne praktyki lub studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+!  Kontakt z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+: sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl