dr Jacek Krawczyk, asystent

KONFERENCJE NAUKOWE

2018

 • Filozoficzne aspekty literatury. UMCS Lublin. Referat: Dzieło literackie jako zachwyt. Poezja przyrody a poznanie zaangażowane.
 • Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura - kultura - język (od czasów najdawniejszych do współczesności). UWM Olsztyn. Referat: Antoni Madej jako poeta patriotyczny.

2017

 • Zjawisko nomadyzmu w kulturze, literaturze i komunikacji językowej (aspekty filozoficzne, semiotyczne i antropologiczne), UWM w Olsztynie. Referat: Andrzej Bobkowski. Kosmopolak czy nomada integralny?
 • Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze, UWM w Olsztynie. Referat: Święci nauczyciele. Powiadamianie jako pierwotna funkcja świętości.

2016

 • Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna - UWM w Olsztynie. Referat: Czytanie jako doświadczenie skierowane na wartości w świetle krytyki etycznej. Inny wymiar lektury.
 • Nowy regionalizm w badaniach literackich - UWM w Olsztynie. Referat: Etyka pamiętania - o wątkach regionalnych i procesie redefiniowania przeszłości w opowiadaniach Zygmunta Haupta.
 • Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji (VI). Język edukacji. Język w edukacji - UWM w Olsztynie. Referat: Płytki umysł jako współczesne wyzwanie edukacyjne. Badania eyetracking w refleksji nad czytaniem i pisaniem.

2015

 • W rytmie zegara... Interpretacje - UWM w Olsztynie. Referat: Między potrzebą a Pragnieniem. Oczekiwanie sacrum jako źródło innej miary czasu w opowiadaniach Zygmunta Haupta.

2014

 • Ślady, zerwania, powroty... Metafizyka i religia w literaturze współczesnej - UAM w Poznaniu. Referat: Przeświadczenia metafizyczne Zygmunta Haupta na podstawie opowiadań z tomu Pierścień z papieru.
 • XXI wiek w literaturze - UWM w Olsztynie. Referat: Bezsensowność codzienności. Tradycja postromantyzmu w poezji typu "slices of life stories".

2011

 • Między wykluczeniem a przynależnością. Poszukiwania tożsamości autentycznej – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Organizacja konferencji.
 • Mody w literaturze i kulturze polskiej – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat: Kulturowo-konserwatywne mielizny aspiracji fundowania dyskursywności. Moda w literaturze jako homogenizacja dyskursów.

2010

 • Słowo-obraz, dźwięk-milczenie – cisza w języku i kulturze - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Referat: Między milczeniem pokonanych a krzykiem niepogodzonych. O subtelnej drodze prawdy na podstawie „Szkiców piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego.
 • (Re)Wizje Historii w Dyskursie i Literaturze – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Referat: W studni pamięci. Refiguracyjny charakter narracji na podstawie opowiadań Zygmunta Haupta.
 • Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat: Epifania bytu a trwanie i przemijanie w poezji Jana Kasprowicza.
 • Nowe zjawiska w języku i literaturze – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat: O afektacji na przykładzie ogłoszeń towarzysko-matrymonialnych.
 • Mit – Literatura – Tajemnica – Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Referat: Opis poetycki a kontemplacja. Mityczny wymiar innej dyskursywności.

2009

 • Tożsamość w języku i kulturze – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Referat: Dyskretna mowa poezji. Tożsamość kulturowa a warunki rozumienia na przykładzie twórczości Zbigniewa Herberta.
 • Wartości w edukacji polonistycznej - szanse i zagrożenia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Referat: Uczeń jako podmiot działania. Rewizja wymiaru praktycznego a aksjologiczne podstawy powiązania interpretacji i opisu.
 • Istnieć w kulturze…Między teorią a praktyką edukacyjną – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Referat: Kultura jako funkcja rozumienia. Narracyjny charakter kultury a tożsamość człowieka.
 • Uczeń w świecie języka i tekstu – Uniwersytet Opolski. Referat: Tekst jako płaszczyzna uzgadniania teorii umysłu.

2008

 • Herbertowska lekcja poezji – Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie. Referat: Dyskretna mowa poezji, czyli jak czytać, by usłyszeć (na podstawie twórczości Zbigniewa Herberta)
 • Współczesna dydaktyka miejscem dialogu i dyskursu – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Referat: Podmiotowość uczestników dyskursu edukacyjnego a konfrontacja tradycji. Złudzenia nowoczesnego indywidualizmu i perswazje szkolne.
 • Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym – UWM w Olsztynie Referat: Tekst jako wyraz obecności człowieka „dla” i „wobec” drugiego. Praktyka pisarska w horyzoncie filozofii dramatu.

2007

 • Jestem, więc piszę… - Uniwersytet Gdański. Referat: Formy pośrednie (dziennik, pamiętnik) a rozumienie twórczości. Edukacja polonistyczna dla twórczości jako takiej.
 • Miejsca święte w literaturze – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat: Miłość i poznanie to jedno – świat uświęcony w kontemplacji na podstawie twórczości poetyckiej Antoniego Madeja.
 

alt

pok. 363
tel. 89 524 63 49
jacek.krawczyk@uwm.edu.pl