prof. dr hab. Grzegorz Igliński

I. Najważniejsze publikacje książkowe:

1. Śmiałość erosa i świętość krzyża. Egzystencjalna teodycea „Na Wzgórzu Śmierci” Jana Kasprowicza wobec tradycji antycznej i judeochrześcijańskiej, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1995, ss. 194.

2. Świadomość grzechu, cierpienia i śmierci w „Hymnach” Jana Kasprowicza, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1996, ss. 261.

3. Ciernie ducha. Doświadczenie zła we wczesnej poezji Jana Kasprowicza, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1997, ss. 192.

4. Pieśni wieczystej tęsknoty. Liryka Jana Kasprowicza w latach 1906-1926, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1999, ss. 576.

5. Magia serca i słowa w modernistycznych snach i wizjach, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2005, ss. 260.

6. Antyk chrześcijaństwo poezja. Rozważania o twórczości Jana Kasprowicza, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, ss. 192.

II. Redakcja prac zbiorowych:

1. Idee i obrazy religijne w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Studia i szkice, pod red. G. Iglińskiego, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1998, ss. 202.

2. Pośród twórczych potęg i niszczących mocy. Antynomiczne widzenie rzeczywistości w literaturze Młodej Polski, pod red. G. Iglińskiego i R. Świątkowskiego, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 2005, ss. 262.

3. Pro memoria. Jan Kasprowicz w osiemdziesiątą rocznicę śmierci, pod red. M. Sosnowskiego i G. Iglińskiego, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Warszawa 2006, ss. 380.

4. Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie obszary wartości i znaczeń, pod red. G. Iglińskiego, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2008, ss. 300.

5. Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, pod red. G. Iglińskiego, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2011, ss. 656.

III. STUDIA I SZKICE:

1. „Wół wiosnowaty” Bolesława Leśmiana – plagiat czy twórcza parafraza?, [w:] Studia i szkice o literaturze współczesnej, [red. nauk. Andrzej Staniszewski], Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1992, s. 125-132 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 32).

2. Liryczna transfiguracja bajkowego bohatera – „Il bove” G. Carducciego a  wiersze  Z. Przesmyckiego, L. Staffa i B. Leśmiana, [w:] W stronę dwudziestolecia 1918-1939. Studia i szkice o literaturze, pod red. Zbigniewa Andresa, Wydawnictwo WSP w  Rzeszowie, Rzeszów 1993, s. 191-200.

3. „Królestwo” – personalistyczny manifest Cypriana Kamila Norwida, [w:] Teksty. Konteksty. Interpretacje, [red nauk. Danuta Ossowska], Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1994, s. 47-63 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 61).

4. Pęknięte zwierciadło – antynomie „Nowenny” Jana Lemańskiego, [w:] Teksty. Konteksty. Interpretacje, [red. nauk. Danuta Ossowska], Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1994, s. 75-94 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 61).

5. Romantyczne posłannictwo Słowa. „Ni Archimedes, ni Galileusz...” Tarasa Szewczenki  jako przykład liryki profetycznej, [w:] W kręgu kultury ukraińskiej, pod red. Walentego Piłata, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1995, s. 31-44 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 81).

6. Postać Szatana we wczesnej twórczości Jana Kasprowicza wobec tradycji literackiej i filozoficznej, „Rocznik Kasprowiczowski” z. VIII, pod red. Janiny Sikorskiej, Oficyna Wydawnicza Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Inowrocław 1995, s. 33-57.

7. Smutek i radość istnienia w „Balladzie o słoneczniku” Jana Kasprowicza, „Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Filologiczne”, z. 1, pod red. Andrzeja Staniszewskiego, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1995, s. 101-124.

8. Wizyjne obrazy męczeństwa Chrystusa w cyklach poetyckich „Ginącemu światu” i  „Salve Regina” Jana Kasprowicza, [w:] Tradycja religijna w literaturze polskiej XIX wieku, pod red. Jana Kaczyńskiego, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1996, s. 79-114 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 93).

9. Pomiędzy śmiercią a nirwaną. Religia i filozofia Wschodu w twórczości Jana Lemańskiego, [w:] Tradycja religijna w literaturze polskiej XIX wieku, pod red. Jana Kaczyńskiego, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1996, s. 115-143 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 93).

10. Idealizm Chrystusowy w twórczości Jana Kasprowicza, [w:] Idee i obrazy religijne w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Studia i szkice, pod red. Grzegorza Iglińskiego,  Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1998, s. 101-146 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 128).

11. Świadomość chrześcijańska w myśleniu o historii – „Na dzień trzeciego maja” Jana Kasprowicza, [w:] Idee i obrazy religijne w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Studia  i szkice, pod red. Grzegorza Iglińskiego, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn  1998, s. 147-156 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 128).

12. Echa wojny w „Księdze ubogich” Jana Kasprowicza, [w:] Jan Kasprowicz. W siedemdziesięciolecie śmierci. Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej, Olsztyn – 17-19  X 1996, pod red. Jana Kaczyńskiego, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1999,  s. 141-155 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 159).

13. Antyk w młodzieńczej twórczości Jana Kasprowicza [w:] Literatura i  czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej, pod red. Andrzeja Z. Makowieckiego, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną – Uniwersytet Warszawski (OBTA UW), Warszawa 2000, s. 35-80.

14. Wobec tajemnicy miłości i cierpienia. Charyzmat Chrystusa w twórczości Jana Kasprowicza, [w:] Chrystus w literaturze polskiej, red. Piotr Nowaczyński, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 321-359.

15. Król i Żebrak. O dwoistości natury ludzkiej w „Marchołcie grubym a sprośnym” Jana Kasprowicza, [w:] Pośród twórczych potęg i niszczących mocy. Antynomiczne widzenie rzeczywistości w literaturze Młodej Polski, pod red. Grzegorza Iglińskiego i Ryszarda Świątkowskiego, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2005, s. 57-86.

16. Bóg i świat w „Księdze ubogich” Jana Kasprowicza w kontekście rozważań o  transcendencji i immanencji, teizmie i panteizmie, [w:] Pro memoria. Jan Kasprowicz w osiemdziesiątą rocznicę śmierci, pod red. Mirosława Sosnowskiego i Grzegorza Iglińskiego, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Warszawa 2006, s. 329-351.

17. Kochanka, królewna, bogini... Kobiece fatum w liryce Tadeusza Micińskiego, „Palanìstyka – Polonistika – Polonistyka” (Mìnsk) 2006, rèd. Alâksandr Kìklevìč, Sârgej Važnìk, s. 317-346.

18. Śmierć, co ma skrzydła u skroni – wiersz Lucjana Rydla „Faun gra” wobec obrazu Jacka Malczewskiego „Prawo”, [w:] Poetyckie obrazy śmierci… Od przełomu romantycznego do dziś. Materiały studenckiej konferencji naukowej Łódź, 3-5 kwietnia 2006 roku, pod red. Tomasza Cieślaka i Marzeny Woźniak-Łabieniec, Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo „Piktor”, Łódź 2006, s.  55-64.

19. Tajemnicza konieczność ofiary. Literatura i sztuka w wierszach Maryli Wolskiej, Anny Neumanowej, Marii Grossek-Koryckiej, [w:] „Róbcie teatr...”. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, pod red. Iwony Grzesiak, Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej, Andrzeja Staniszewskiego, Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn 2007, s. 223-243.

20. W pogoni za Psyche. Żądza nieskończoności w poemacie „Szalony Faun” Kazimierza Przerwy-Tetmajera, „Palanìstyka – Polonistika – Polonistyka” (Mìnsk) 2007, rèd. Alâksandr Kìklevìč, Sârgej Važnìk, s. 215-232.

21. Dary i uczta. „Księga ubogich” Jana Kasprowicza – o spotkaniu człowieka z Bogiem, [w:] Pytania o wiarę. Religia i Kościół w literaturze polskiej, red. nauk. Andrzej Sulikowski, Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2008, s. 141-152.

22. Smutek szczęścia o zachodzie. Poetycka eudajmonia Leopolda Staffa, [w:] Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie obszary wartości i znaczeń, pod red. Grzegorza Iglińskiego, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2008, s. 123-163.

23. Wśród zastygłych potęg czasu, miłości, piękna, smutku. Arcydzieła sztuki zachodniej w poezji kobiecej przełomu XIX i XX wieku, [w:] Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i  młodopolskie obszary wartości i znaczeń, pod red. Grzegorza Iglińskiego, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2008, s. 229-252.

24. „Życia zaklęty kamień”. Symbolika tańczącego Fauna w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, [w:] Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. Jarosława Ławskiego i Krzysztofa Korotkicha, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2008, s. 345-353.

25. Architektonika „Księgi ubogich” Jana Kasprowicza jako cyklu poetyckiego, [w:] Polski cykl liryczny, pod red. Krystyny Jakowskiej i Dariusza Kuleszy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 211-240.

26. Między prawdą i pięknem, krwią i złudą. Zbigniewa Herberta „Przypowieść o królu Midasie”, „Palanìstyka – Polonistika – Polonistyka” (Mìnsk) 2008, rèd. Alâksandr Kìklevìč, Sârgej Važnìk, s. 243-253.

27. Zatrute łono Konieczności. Genezyjska i  eschatologiczna wyobraźnia „Dies irae” Jana Kasprowicza, [w:] Religie i wierzenia w literaturze polskiego modernizmu, pod red. Hanny Ratusznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, s. 69-84.

28. Pośród kolumn słonecznej ciszy. Czas i  nieskończoność w cyklu poetyckim Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Świątynie w  Pestum”, [w:] Święte miejsca w  literaturze, pod red. Zbigniewa Chojnowskiego, Anny Rzymskiej, Beaty Tarnowskiej, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 97-104.

29. Wszędzie „pląsa bóstw gromada”. Słowiański antyk w „Narodzinach wiosny” Kazimierza Przerwy-Tetmajera na tle malarskich realizacji tematu, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. I: Literatura i słowo, pod red. Zofii Abramowicz i Jarosława Ławskiego, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2009, s. 411-418.

30. Południe wędrowca. Wartość dążenia i spoczynku w procesie ewolucji twórczej („Faun studzienny” Leopolda Staffa na tle pokrewnych utworów poety), [w:] Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, red. nauk. Halina Romanowska-Łakomy, Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010, s. 273-280.

31. Magiczne widzenie świata. Spotkanie tradycji śródziemnomorskiej ze wschodnioeuropejską w „Narodzinach wiosny” Kazimierza Przerwy-Tetmajera i malarskie realizacje tematu odrodzenia przyrody, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 1 (2010), s. 351-360.

32. Szaleństwo przekraczania siebie. Wartość boskości w wierszu „Tytan” Kazimierza Przerwy-Tetmajera, [w:] Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze, pod red. Lidii Wiśniewskiej i Mirosława Gołuńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 57-66.

33. „Śpi szczęście […] / między wargą a czarą”. Odcienie miłości w „Baśni parku jesiennego” Leopolda Staffa, [w:] Palanìstyka – Polonistika – Polonistyka 2009, pad rèd. Alâksandra Kìklevìča, Sârgeâ Važnìka, „Medysont”, Mìnsk 2010, s. 187-200.

34. O przekładzie w nauce języków obcych i kształceniu tłumaczy na marginesie polskich wersji translatorskich utworu „The Conqueror Worm” Edgara Allana Poego, [w:] Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, red. nauk. Iwona Anna Ndiaye, Maria Rółkowska, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 145-169.

35. Czcigodna tajemnica miłości. O wierszu Jana Kasprowicza „Kosmaty faun za nimfą biegnie jasnoudą”, [w:] Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, pod red. Grzegorza Iglińskiego, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 244-254; przedruk [w:] tegoż, Antyk chrześcijaństwo poezja. Rozważania o twórczości Jana Kasprowicza, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 169-179.

36. Marzenia przybrane w szynel. „Bajki” Jacka Malczewskiego, [w:] Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej, pod red. Magdaleny Zaorskiej i Joanny Nawackiej, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 169-182.

37. Robak (czerw) w literaturze polskiej. Rozpoznanie zjawiska, [w:] Palanìstyka – Polonistika – Polonistyka 2010, pad rèd. Alâksandra Kìklevìča, Sârgeâ Važnìka, „Medysont”, Mìnsk 2011, s. 47-90.

38. Zmagania z „gniotącą lekkością pozoru”. O wierszu Zbigniewa Herberta „Przypowieść o królu Midasie”, [w:] Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, szkice pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Józefa Marii Ruszara i Radosława Siomy, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Toruń – Kraków 2012, s. 111-142.

39. Prawda zaklęta w pięknie. O tryptyku „Faun” Marii Konopnickiej, [w:] Palanìstyka – Polonistika – Polonistyka 2011, pad rèd. Alâksandra Kìklevìča, Sârgeâ Važnìka, „Medysont”, Mìnsk 2012, s. 45-78.

40. „Hymnen an die Nacht” Novalisa w tłumaczeniu i interpretacji Stanisława Przybyszewskiego, [w:] Noc. Symbol – Temat – Metafora, t. II: Noce polskie, noce niemieckie, pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2012, s. 135-156.

41. Tańcząc na fontannie. O wierszu Edwina Jędrkiewicza „Laudem vitae…”, [w:] Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, pod red. Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej i Elżbiety Mikiciuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 357-368.

42. W modnym kostiumie Fauna. Postacie „fauniczne” w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku oraz ich wpływ na kulturę współczesną, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. V (2012), s. 69-99.

43. Robak niekoniecznie zmetaforyzowany. O jednej z nazw w polskiej prozie po 1989 roku, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, IV: Metafory i amalgamaty pojęciowe, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie. Wydział Humanistyczny, pod red. Moniki Cichmińskiej i Izy Matusiak-Kempy, Olsztyn 2012, s. 48-91.

44. Robak w bajce. O wierszach Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego i Jana Lemańskiego, [w:] Bajkowe inspiracje literaturoznawców i kulturoznawców, pod red. Magdaleny Zaorskiej i Adama Grabowskiego, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie oraz Centrum Badań Społecznych, Olsztyn 2012, s. 124-140.

45. Konik polny Adama Mickiewicza, [w:] Palanìstyka – Polonistika – Polonistyka 2012, pad rèd. Alâksandra Kìklevìča, Sârgeâ Važnìka, „Medysont”, Mìnsk 2013, s. 77-87.

46. W teatrze marionetek. Wiersz „The Conqueror Worm” Edgara Allana Poego, [w:] Edgar Allan Poe – artysta i wizjoner, pod red. Sławomira Studniarza, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 77-91.

47. Przewartościowanie tradycji ezopowej w bajkach Juliana Ejsmonda „Konik polny i mrówka” oraz „Pszczoła i gołąb”, „Prace Literaturoznawcze” 1 (2013), s. 47-59.

48. Przeszłość i przyszłość rodzaju ludzkiego w dramacie Imre Madácha „Tragedia człowieka”, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. VI (2013), s. 31-52.

49. Satyr w bajce ezopowej i jej polskich wariantach tłumaczeniowych, [w:] Palanìstyka – Polonistika – Polonistyka 2013, pod red. Aleksandra Kiklewicza, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 239-262.

50. Piekło XIX wieku. Diagnoza porządku świata w dramacie Imre Madácha „Tragedia człowieka”, „Prace Literaturoznawcze” 2 (2014), s. 29-47.

51. Motyle i ćmy w bajkowym bestiarium Juliana Ejsmonda, [w:] Bajkowe fascynacje humanistów, pod red. Magdaleny Zaorskiej i Adama Grabowskiego, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie oraz Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2014, s. 81-95.

52. Szklana Góra Kasprowicza. Baśniowość w wierszach ze zbioru „Chwile”, [w:] Bajka w badaniach humanistów, pod red. Jarosława Strycharskiego i Magdaleny Zaorskiej, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie oraz Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2014, s. 92-108.

53. Robak XXI wieku. U źródeł makabrycznego motywu w polskiej poezji współczesnej, [w:] Literatura na progu XXI wieku, pod red. Joanny Chłosty-Zielonki i Zbigniewa Chojnowskiego, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 209-235.

54. Piękno i śmierć. „Herodiada” Stéphane’a Mallarmégo a „Baśń parku jesiennego” Leopolda Staffa, „Prace Literaturoznawcze” 3 (2015), s. 9-30.

55. Zbroja, kopia i krzyż – w obronie wartości sztuki. „Rycerz nad studnią” Jacka Malczewskiego z komentarzem poetyckim Lucjana Rydla, [w:] Idee i wartości w języku i kulturze, red. nauk. Iza Matusiak-Kempa, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 254-265.

IV. PRACE EDYTORSKIE:

1. Novalis, Hymny ku Nocy, odtworzył Stanisław Przybyszewski, tłumaczenie oprac. Grzegorz Igliński, [w:] Noc. Symbol – Temat – Metafora, t. II: Noce polskie, noce niemieckie, pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2012, s. 157-171.

V. PRACE POPULARNONAUKOWE:

1. Romantyczny spór o nowe oblicze literatury polskiej, [współautor Ryszard Świątkowski], „Warmia i Mazury” 1987, nr 24, s. 11; przedruk [w:] O literaturze i filozofii. Problemy – twórcy – dzieła, pod red. Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka, Wydawnictwo ART w Olsztynie, Olsztyn 1999, s. 211-215 [Igliński tekst napisał, współautor tekst zredagował, uzupełnił i poprawił].

2. Romantyczny spór o przyszły kształt Polski, „Warmia i Mazury” 1988, nr 2, s. 6; przedruk [w:] O literaturze i filozofii. Problemy – twórcy – dzieła, pod red. Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka, Wydawnictwo ART w Olsztynie, Olsztyn 1999, s. 206-210.

3. Romantyczna sztuka pisania listów, „Warmia i Mazury” 1988, nr 3, s. 11.

4. Kontynuacje romantyczne w literaturze współczesnej, [współautor Ryszard Świątkowski], „Warmia i Mazury” 1988, nr 8, s. 11; przedruk pt. Kontynuacje romantyczne w polskiej literaturze współczesnej, [w:] O literaturze i filozofii. Problemy – twórcy – dzieła, pod red. Witolda Tulibackiego i Zygmunta Frydryszaka, Wydawnictwo ART w Olsztynie, Olsztyn 1999, s. 374-379 [Igliński tekst napisał, współautor tekst zredagował, uzupełnił i poprawił].

VI. PRACE RECENZENCKIE:

1. „W strasznych mieszkaniach straszni mieszczanie...”, „Dziennik Pojezierza” 1992, nr 58, s. 8.

2. Nowe stare problemy, „Dziennik Pojezierza” 1992, nr 110, s. 8.

3. „Olsztyński Słowacki”, „Dziennik Pojezierza” 1992, nr 130, s. 8.

4. Stanisław Przybyszewski, Synagoga Szatana i inne eseje. Wyboru dokonała, wstępem opatrzyła i przetłumaczyła z języka niemieckiego Gabriela Matuszek. Kraków 1995. Oficyna Literacka, ss. 248 – [rec.] „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 3, s. 221-226.

5. Stulecie Młodej Polski. Pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. (Indeks nazwisk zestawił Stanisław Papierz). Kraków 1995. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 616, 4 nlb. – [rec.] „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 3, s. 217-229.

6. Sympatyczny diabeł. Polska edycja nieznanych rozdziałów „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa, „Palanìstyka – Polonistika – Polonistyka” (Mìnsk) 2006, rèd. Alâksandr Kìklevìč, Sârgej Važnìk, s. 405 [rec. książki: Michał Bułhakow, Czarny mag (rozdziały z powieści). Opowiadania, przeł. Krzysztof Tur, Wydawnictwo „Łuk”, Białystok 1992, ss. 183].

7. [rec. wydawnicza]: Mirosław Sosnowski, W zgodzie z bytem i przeznaczeniem. Rozważania o osobowości Jana Kasprowicza. Psychologiczny portret twórcy, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Warszawa 2010, ss. 350, 2 nlb.

8. Teatralne ambicje i niespełnione oczekiwania, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. VII (2014), s. 478-486 [rec. książki: A. Podstawka, Dramaturgia Macieja Szukiewicza, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006, ss. 400, nlb. 2].

9. Afirmacja kobiecości, „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 1 (448), s. 231-235 [rec. książki: A. Wydrycka, Między „bios” a „zoé”. Poetycka antropologia w liryce Młodej Polski. Interpretacje, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012, ss. 319].

10. Człowiek „tytaniczny”. Biografia osobowości twórczej Jana Kasprowicza [rec. wydawnicza: Mirosław Sosnowski, Jan Kasprowicz. Chłopska sukmana. Opowieść biograficzna, cz. 1: Od narodzin do wydania pierwszego zbiorku poezji (1860–1889), Warszawa 2015]. Recenzja opublikowana potem w wydanym tomie: Mirosław Sosnowski, Jan Kasprowicz. Opowieść biograficzna, cz. 1: Chłopska sukmana (1860–1889), Zakopane: Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, 2015, s. 409–413.

VII. PRACE PUBLICYSTYCZNE:

1. Strategie rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego, „Wiadomości Uniwersyteckie UWM” 2006, nr 5, s. 8.

2. Perspektywy rozwoju humanistyki olsztyńskiej, „Wiadomości Uniwersyteckie UWM” 2006, nr 7/8, s. 8.

3. Kompromis dydaktyczny, „Wiadomości Uniwersyteckie UWM” 2006, nr 10, s. 24.

4. Kwintesencja, „Gazeta Uniwersytecka” 2006, nr 11 (57), dod. do „Gazety Olsztyńskiej” 2006, nr 261, s. 7u.

5. W trosce o stan wiedzy, „Wiadomości Uniwersyteckie UWM” 2006, nr 12, s. 8.

6. Kasprowicz nadal w Olsztynie, „Wiadomości Uniwersyteckie UWM” 2010, nr 5, s. 9.


 

alt

pok. 365
+48 89 524 63 33
grzegorz.iglinski@uwm.edu.pl