dr hab. Ewa Szczepkowska, adiunkt

Publikacje

Książki:

1. Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego. Krajobrazy. Postacie. Obszary pamięci. Wydawnictwo IBL, Warszawa 2001.

2. „Zegar mego życia zawsze się późnił...” O życiu i twórczości Juliana Wołoszynowskiego, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2008.


Artykuły:

1. „Ruch jest li tylko inną postacią bezruchu”. Z problematyki opisu w „trylogii kresowej” Włodzimierza Odojewskiego, w: Teksty. Konteksty. Interpretacje, red. D. Ossowska, Olsztyn 1994.

2. „Szkielety napełnione powietrzem”. Obraz domu w prozie Włodzimierza Odojewskiego, w: Kresy i pogranicza: historia, kultura, obyczaje, red. Z. Fras, A. Staniszewski, Olsztyn 1995.

3. Ziemia „błogosławiona” i „przeklęta”. O tradycji polskiego poematu opisowego w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego, w: Gatunki literackie. Tradycja a współczesne przemiany, red. D. Ossowska, Z. Chojnowski, Olsztyn 1996.

4. „Zegar mego życia zawsze się późnił...” O opowiadaniach podolskich Juliana Wołoszynowskiego, w: Zmierzch świata? Artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych, red. D. Ossowska, Olsztyn 1997, przedruk „Kresy” 1998 nr 3.

5. Podole w prozie Juliana Wołoszynowskiego, „Kresy” 2998 nr 3.

6. Współczesny poetycki kicz religijny. Rekonesans, w: Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku, red. L. Rożek, Częstochowa 2000.

7. O Oksanie Włodzimierza Odojewskiego, w: Literackie strategie lat dziewięćdziesiątych. Kontynuacje. Przełomy. Powroty, red L. Hull, A. Staniszewski, Olsztyn 2002.

8. „Lasy i ludzie”. Las jako wielka metafora w twórczości Ernsta Wiecherta, w: II Ogólnopolska konferencja pt. Las w kulturze polskiej: Materiały z konferencji Gołuchów 14-16 września, red. W. Łysiak, Poznań 2002.

9. Gra z autobiografią w Wysokim Zamku Stanisława Lema, w: Stanisław Lem – pisarz, myśliciel, człowiek, red. J. Jarzębski, A. Sulikowski, Kraków 2003, s. 363-375. [publikacja tłumaczona również na język niemiecki ukazała się w wyborze referatów z konferencji Stanisław Lem – Mensch, Denker, Schriftsteller w ramach Opera Slavica 48, 2005]

10.  Doświadczenie inicjacji w autobiograficznej i realistycznej prozie Stanisława Lema, w: Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna, red. W. Gutowski, E. Owczarz, Toruń 2003.

11.  Wokół Zmierzchu świata. Z problematyki cyklu narracyjnego w twórczości Włodzimierza Odojewskiego, w: Cykl i powieść, red. K. Jakowska, D. Kulesza, K. Sokołowska, Białystok 2004.

12.  Tradycje hagiograficzne we współczesnej popularnej prozie religijnej, „Literatura Ludowa” 2005, nr 4-5.

13.  O perswazyjnej funkcji we współczesnej piosence religijnej, „Literatura Ludowa” 2005, nr 6

14. Zabawy Trylogią w najnowszej polskiej prozie, w: Henryk Sienkiewicz. Tradice - současnost - recepce, red. M. Balowski, Ostrava 2006.

15.  Gawędowe stylizacje Juliana Wołoszynowskiego, „Ruch Literacki” 2006 nr 2.

16.  Humor kresowy w Szczenięcych latach Melchiora Wańkowicza i Wilczych łąkach Zbigniewa Żakiewicza, w: Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, M. Rumińska, Lublin 2007, przedruk: „Kresy” 2006, nr 1-2.

17.  Ukraina w najnowszej polskiej prozie „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6.

18.  Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego wobec Trylogii Henryka Sienkiewicza, w: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik, T. Bujnicki, Lublin 2007.

19.   Między mitem a melancholią. O opowiadaniach podolskich Juliana Wołoszynowskiego, w: Święte miejsca w literaturze, red. Z. Chojnowski, A. Rzymska, B. Tarnowska, Olsztyn 2009.

20. Blogi podróżnicze jako przejaw współczesnego "nomadyzmu", "Media-Kultura-Komunikacja społeczna, 2011, nr 7.

21. Relacje polsko-ukraińskie na łamach tygodnika "Przymierze" ze szczególnym uwzględnieniem publicystyki Joachima Wołoszynowskiego, Media-Kultura-Komunikacja społeczna, 2013, nr 9

22. Grand Tour" XXI wieku - o blogach z podróży, „Prace Literaturoznawcze” , 2013, nr 1

23. Krytyka teatralna Adama Grzymały-Siedleckiego, „Acta Neopholologica”, 2016, t. 18

24. Tematyka kulinarna w polskiej współczesnej popularnej prozie kobiecej, „Acta Neophilologica” XIX /1 2017.

25. Literackie „podróże” na kresy w perspektywie postpamięci, w: Regionalizm literacki-historia i pamięć, red. Z. Chojnowski, E. Rybicka, Universitas Kraków, 2017.

26. Obraz Aleksandrii w „Domu” Piotra Ibrahima Kalwasa, w: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym, red. G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok, 2017

27. Pamięć dwudziestolecia międzywojennego w polskim kryminale retro, w: Pamięć- historia-kultura Anatomia polityki  historycznej, t.1, red. B. Morzyńska-Wrzosek, M. Opiołka-Cegiełka, I. Benenowska, Bydgoszcz 2019.

28. Recepcja Jane Austen w polskojęzycznym internecie na przykładzie stron internetowych poświęconych pisarce, „Przegląd Humanistyczny”, 2020, nr 4

 


alt

pok. 364
tel. 089 524 63 91
ewa.szczepkowska@uwm.edu.pl