prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski

Wystąpienia na konferencjach w 2021 r.

 • Konferencja Krajowa nt. „Dziedzictwo kulturowe łącznikiem międzypokoleniowym”. Organizator: Stowarzyszenie Mazurskie ze wsparciem finansowym Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Fundacji Rozwoju Śląska. Krutyń 24-26 września 2021 r. Tytuł referatu: Marcin Gerss (Jest Bóg!)  jako książka o wspólnocie prawdziwej, w której jednostka – jeśli kieruje się dobrem i prawdą – może liczyć na pomoc bliźniego.
 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "AUSTRIA A KRAJE SŁOWIAŃSKIE ZAGADNIENIA TRANSFERU KULTUROWEGO: LITERATURA – JĘZYK – HISTORIA".Białystok–Wiedeń 22 września 2021. Organizatorzy: Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego (Austria) oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Polska). Tytuł referatu: Austria w piśmiennictwie Mazurów pruskich XIX wieku.
 • Ogólnopolska Konferencja nt. "Wrzesień z Anną Kamieńską". Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Lublinie, Oddział Muzeum Literackiego - Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie, Klasztor Dominikanów w Lublinie, Redakcja Kwartalnika Artystyczno-Literackiego "Akcent", Lublin, 8 września - 30 września 2021 r. Tytuł referatu: Co nowego u Anny Kamieńskiej?
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. CZTERDZIEŚCI LAT PO ZAMKNIĘCIU LONDYŃSKICH „WIADOMOŚCI”. Organizatorzy: Wydział Humanistyczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń), Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckie UMK (Toruń), Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn), Toruń, 16-18 września 2021 r. Tytuł referatu: Warmińskie i mazurskie tematy w „Wiadomościach”.
Wystąpienia na konferencjach w 2020 r
 • Konferencja Ogólnopolska nt. Lektury twórców słowa i obrazu (inspiracje, implikacje, interferencje), organizator: Katedra Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowi, 14-15 grudnia 2020 r. Tytuł referatu: Erwin Kruk jako czytelnik.
 • XVII Warsztaty Herbertowskie - Konferencja Wyobrażone, nieminione... Tadeusz Nowak i jego twórczość, organizator Instytut Literatury, Kraków, 28 i 29 września 2020 r. Tytuł referatu: Poeta wspólnoty etycznej.

 

Wystąpienia na konferencjach w 2019 r.

 

 • Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne Spotkania Naukowe.  Spotkanie IV: WOKÓŁ ZAGADNIEŃ KULTURY MAZURÓW PRUSKICH, organizatorzy: Katedra Badań Filologicznych „Wschód –Zachód” Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Muzeum Michała Kajki w Ogródku, 4 września 2019 r. Tytuł referatu: Idee badań nad piśmiennictwem Mazurów pruskich.

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Konstanty Ildefons Gałczyński – mıejsca niedoczytane. O B R A Z  Ś W I A T A – B I O G R A F I A – J Ę Z Y K". Organizatorzy: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Pranie_Ogródek, 7-8 czerwca 2019 r. Tytuł referatu: Listy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego do redakcji „Prosto z Mostu”.
 • Konferencja Ogólnopolska nt."Odwitania z Poetą – Leszek Aleksander Moczulski - Ulica Utrata", organizator: Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach,Suwałki  2-3 czerwca 2019 r. Temat referatu: Leszek Aleksander Moczulski w polskiej poezji współczesnej.
 • Konferencja pt. "29. Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego", Krutyń 28-30 maja 2019 r. Tytuł referatu:  Dziedzictwo mazurskie w literaturze.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Dendrografie. Literatura, kultura, historia", Kraków 8–9 kwietnia 2019 r., organizator: Katedra Poetyki i Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tytuł referatu: Literacki drzewostan Warmii i Mazur.

 

 

Wystąpienia na konferencjach w 2018 r.

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”. Polacy w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1918-1920, Elbląg, 14 grudnia 2018. Organizatorzy: diecezja Elbląska, Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie. Tytuł referatu: Mazurzy pruscy wobec odzyskania niepodległości przez Polskę w tekstach wspomnieniowych i literackich.
 • Interdyscyplinarna konferencja w 25. rocznicę śmierci ks. prof. Janusza St. Pasierba – badacza sztuki nowożytnej, teoretyka ochrony zabytków kościelnych, eseisty i poety pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, 6 grudnia 2018 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. K. Wóycickiego 1/3). Tytuł referatu: „Doświadczanie miejsca” w poezji ks. Janusza St. Pasierba
 • Ogólnopolska Konferencja nt. Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności), organizator: Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 29-30 listopada 2018 r. Tytuł referatu: Patriotyzm Jarosława Iwaszkiewicza na przykładzie jego nieznanego wiersza z lat trzydziestych.
 • Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa, „TOPOS”: PISMO LITERACKIE, IDEA, ŚRODOWISKO ARTYSTYCZNE w XXV rocznicę wydania pierwszego numeru „Toposu” 1993–2018, Białystok 15-16 listopada 2018 roku,organizatorzy: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”,Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, w Białymstoku Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”. Tytuł referatu: Kazimierz Nowosielski jako autor "Toposu".
 • Ogólnopolska Konferencja "25 lat dwumiesięcznika literackiego „Topos”", organizator: Towarzystwo Przyjaciół w Sopocie,28-29 września 2018 r. Tytuł referatu: Czasopismo jako miejsce dialogu i wzajemnego rozpoznania.
 • Ogólnopolska Konferencja "Michał Kajka: biografia – twórczość – konteksty.W 160. rocznicę urodzin poety mazurskiego", Ogródek 20-21 września 2018 r., organizatorzy: Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku Muzeum Michała Kajki – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego. Tytuł referatu: Mazurskie parafrazy na przykładzie "Przygód dwóch wędrowczyków" Michała Kajki.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konteksty regionalności badania inter- i transdyscyplinarne", Ełk 13–14 września 2018 r., organizatorzy: PAN Oddział w Olsztynie i w Białymstoku, Muzeum Historyczne w Ełku. Tytuł referatu: Idee regionalizmu w dobie odzyskania niepodległości.
 • Ars poetica, organizator: Muzeum Gałczyńskiego w Praniu, 9-11 lipca 2018 r. Tytuł referatu: Ars poetica. Tezy.
 • Posiedzenie Komisji Nauk Humanistycznych przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku, Białystok ,18 maja 2018 r. Tytuł referatu: Badania nad kulturą mazurską.
 • Ogólnopolska Konferencja „Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX-XXI wiek)”, organizatorzy: Uniwersytet w Białymstoku, Zespół Badań Regionalnych oraz Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Filologicznym, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Galeria Arsenał, Wydział Filologiczny UwB, 26-27 kwietnia 2018 r. Tytuł referatu: Mazurzy pruscy, Polacy i Niemcy w piśmiennictwie tych pierwszych.

Wystąpienia na konferencjach w 2017 r.

 • Ogólnopolska Konferencja "Sopot w literaturze – literatura w Sopocie", 24-25 listopada 2017 r. w Gdańsku, organizator: Katedra Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł referatu: Moje czytanie sopockich poetów.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Przewodnik, bedeker, poradnik w literaturach regionalnych" w ramach cyklu "Nowy regionalizm w badaniach literackich", 9–10 października 2017 roku w Szczecinie, organizatorzy: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Autobiograficzne. Tytuł referatu: Podróżnicy, krajoznawcy, turyści, bedekerzyści o Mazurach od XIX do XXI wieku.
 • 9. Festiwal Poezji w Sopocie, „O rzeczach najważniejszych”, 21-23 września 2017 r. Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Dwumiesięcznik Literacki "Topos", Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie. Mecenat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Miasta Sopot. Tytuł referatu: Krytyka literacka a poezja. Stan współczesny.
 • Międzynarodowa Konferencja 27. Kultur- und Begegnungsfest der Masurischen Gesellschaft /  27 Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego  mit dem Hauptthema/ Temat główny: „Die Reformation und ihre Menschen“ / "Reformacja i jej ludzie",  Krutyń, 29-31 maja 2017 r.. Temat referatu: Die Reformation und Ihre Menschen in masurischen Publikationen / Reformacja i jej ludzie w wybranych utworach mazurskich.
 • Ogólnopolska Konferencja nt. Biblia w dramacie polskim, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 17-18 maja 2017, Tytuł referatu: Biblijne echa w dramatach Wojciecha Bąka.

 

Wystąpienia na konferencjach w 2016 r.

 

 • Naukowa konferencja Od antyku do współczesności, Toruń, 25 listopada 2016 r. Organizatorzy: Wydział Filologiczny oraz Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł referatu: Antyczne zainteresowania oraz inspiracje Wojciecha Bąka.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna”, Olsztyn 17-18 listopada 2016 r., organizatorzy: Centrum Badań Europy Wschodniej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Filozofii, Instytut Polonistyki i Logopedii, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie. Tytuł referatu: Aksjologia i wartościowanie w literaturoznawstwie regionalistycznym.

 

 • Konferencja Naukowa Dzieje pogranicza. Wielowiekowe relacje kurpiowsko-mazursko-warmińskie, Olsztyn 9 listopada 2016 r. Organizatorzy: INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTETU WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE oraz Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. A. Chętnika, Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika. Tytuł referatu: Postacie Kurpiów w literaturze o tematyce mazurskiej.

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: HISTORIA, KULTURA I PIŚMIENNICTWO PROTESTANTÓW NA MAZURACH: XVI–XXI WIEK, 23 VI 2016 roku w Ełku, organizatorzy: KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”, WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, PARAFIA MIŁOŚCI BOŻEJ W EŁKU KOŚCIOŁA EWANGELICKO-METODYSTYCZNEGO, STOWARZYSZENIE NAUKOWE „OIKOUMENE”. Tytuł referatu: Od Niedzieli Adwentu do Niedzieli Umarłych. Święta kościelne w wierszach Mazurów.
 • Międzynarodowy Kongres, VI Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych “Wschód, Zachód – Łączy Nas Polska”, 16-19 czerwca 2016 r., Ostróda-Olsztyn, organizatorzy: Stowarzyszenie ” Wspólnota Polska” wraz z instytucjami współorganizującymi lub wspierającymi: Kongres Oświaty Polonijnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i in. Tytuł referatu: Korzenie i skrzydła, tradycja i nowoczesność.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu CZŁOWIEK – SZTUKA - EDUKACJA pt. "Regionalne konteksty kultury i edukacji", 9-10 czerwca 2016 r. Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych; Wydział Sztuki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie). Tytuł referatu: Regionalność w literaturze dawniej i współcześnie.
 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura muzyczna na Warmii i Mazurach” Feliks Nowowiejski – dzieło i tradycja, w 70 rocznicę śmierci i 140 rocznicę urodzin kompozytora, Barczewo – 3 czerwca 2016 r.,organizacja: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Tytuł referatu: Związki Jarosława Iwaszkiewicza z Feliksem Nowowiejskim.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa REGIONALIZM LITERACKI WOBEC HISTORII I  PAMIĘCI z cyklu "Nowy regionalizm w badaniach literackich", organizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 13-14 kwietnia 2016 roku. Tytuł referatu: Puszcza Piska jako literacki obszar pamięci i historii.
 • 26. Kultur- und Begegnungsfest der Masurischen Gesellschaft / 26 Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego mit dem Hauptthema / Temat główny: „Die masurische Welt von Siegfried Lenz“/ Mazurski świat Siegfrieda Lenza. Organizatorzy:Stowarzyszenie Mazurskie przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł referatu: Akt des Verständnisses der preußischen Masuren oder die Herausgabe der Erinnerungen von Edward Małłek / Akt rozumienia Mazurów pruskich, czyli wydanie Wspomnień Edwarda Małłka

 

Wystąpienia na konferencjach w 2015 r.

 

 • Ogólnopolska Konferencja "Powrót w zamęcie. Dekada Witolda Wirpszy w 30. rocznicę poety", organizator: Instytut Mikołowski, Mikołów, 20 listopada 2015 r. Tytuł referatu: Komentarze do fotografii W. Wirpszy i jego twórczość poetycka czytana współcześnie.
 • Konferencja Ogólnopolska "Gdańsk Literacki 1945-2015", Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 19 listopada 2015 r. Tytuł referatu: O poezji Piotra Cielesza słów kilka.
 • Konferencja Naukowa nt. Siedemdziesięciolecie przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury. Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Muzeum Warmii i Mazur, Wydział Humanistyczny UWM, 18 listopada 2015 r. w Olsztynie. Tytuł referatu: Wileńskie tematy w literaturze Warmii i Mazur.
 • Masurische Gespräche / Rozmowy Mazurskie, 16.-17. Oktober 2015 /16-17 października 2015 in Kruttinnnen / w Krutyni. Konferenz: „25 Jahre Masurische Gesellschaft, 25 Jahre Masurische Storchenpost“ / Konferencja: „25 lat Stowarzyszenia Mazurskiego, 25 lat „Mazurskiej Poczty Bocianiej“. Temat referatu: Die masurischen Frauen in alten Zeiten / Mazurskie kobiety w dawnych czasach.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Strącony z rodzinnego gniazda / wprost w kipiel epoki". Twórczość Zygmunta Ławrynowicza (w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin i dwudziestą rocznicę śmierci), organizator: Pracownia Literatury Polskiej poza Krajem (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego), 14-15 października 2015 r. w Rzeszowie. Temat referatu: Związki Zygmunta Ławrynowicza z Warmią i Mazurami.
 • VIII Festiwal Poezji, organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, dwumiesięcznik literacki „Topos”. Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, 1-3 października 2015 r. w Sopocie. Temat wystąpienia: Krytyka literacka - jej powinności i poszukiwania.
 • Ogólnopolska Konferencja "Andersenowskie inspiracje w kulturze i literaturze polskiej", organizatorzy: Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej, Katedra Kulturoznawstwa UMK oraz Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego Instytut Literatury Polskiej UMK, 24-25 września 2015 r. Temat: Andersen Marii Kureckiej.
 • Ogólnopolska Konferencja 25. Kultur- und Begegnungsfest der Masurischen Gesellschaft / 25 Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego mit dem Thema / Temat: „Menschen, die das masurische Schicksal berührte“/ Ludzie, których dotknął mazurski los, Krutyń 31.05.–2.06.2015. Tytuł referatu: Erwin Kruks Masurenland“ / Erwin Kruk, czyli stwarzanie Mazur.
 • Ogólnopolska Konferencja Region a tożsamości transgraniczne. Organizatorzy: Zespół Badań Regionalnych, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Pogranicze w Sejnach, Międzynarodowe Centrum Dialogu Krasnogruda, Białystok, Sejny, Krasnogruda, 27-30 maja 2015 r. Tytuł referatu: Przekraczanie granic w poezji kręgu borussiańskiego.
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Tożsamość kobiet w Polsce. Próba wizerunku od czasów najdawniejszych do współczesności; organizatorzy: Zakład Literatury Dawnej i XIX Wieku oraz Zakład Literatury XX i XXI Wieku, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Olsztyn 14-15 maja 2015 roku. Temat referatu: Kobiety w literaturze mazurskiej.
 • Ogólnopolska Konferencja Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej (konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze), organizatorzy: Zakład Historii XX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Towarzystwo Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen Józefa Bema, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, 11 Pułk Artylerii im gen. Józefa Bema w Węgorzewie,  6-8 MAJA 2015 ROKU W WĘGORZEWO. Tytuł referatu: Poetycki mit bitwy pod Studziankami w twórczości Jerzego Zagórskiego.
 • Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "W rytmie zegara..." Interpretacje; organizator: Zakład Literatury XX i XXI Wieku UWM w Olsztynie, 24-25 kwietnia 2015 r. Tytuł referatu: Zegar i uwięzienie w powieści Witolda Wirpszy "Pomarańcze na drutach".

 

 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kultura duchowa w języku i tekście”, organizator: Katedra Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie, 30 marca - 1 kwietnia 2015 r. Tytuł referatu: Wiersz jako duchowość inna.

 

 

Wystąpienia na konferencjach w 2014 r.

 

 

 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Pierwsza wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia. Organizator: Zakład Literatury Polskiej XX Wieku, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski, 17 listopada 2014 r. Tytuł referatu: I wojna światowa według Mazurów pruskich. Wiersze, relacje, reminiscencje.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Idee i wartości w języku, historii i kulturze, Olsztyn, 13-15 listopada 2014 r. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie. Tytuł referatu: Idee i wartości poezji oraz poezja o ideach i wartościach.

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nowy regionalizm w badaniach literackich” pt. CENTRA – PERYFERIE W LITERATURZE POLSKIEJ XX I XXI WIEKU, pod patronatem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, organizator: Instytut Filologii Polskiej Śląska Pracownia Regionalistyczna Uniwersytetu Wrocławskiego, Institut für Slavistik, Universität Leipzig,Bruno Schulz Festiwal. Wrocław 16-19 października 2014. Temat referatu: Mazury Erwina Mazury.
 • Ogólnopolska Konferencja Działania wojenne na Mazurach – Wielka Wojna na froncie wschodnim 1914-1915, organizatorzy: Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie,Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, starostwo powiatu giżyckiego, Giżycko, 29–31 sierpnia 2014. Temat referatu: Codzienność i losy Mazurów w ich wierszach i wspomnieniach w związku z wojennymi wydarzeniami 1914-1915.

 

 • Ogólnopolska Konferencja Apokryfy w literaturze polskiej od średniowiecza do współczesności, organizator: Katedra Historii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownia Badań nad Biblią i Religią w Literaturze Polskiej XIX i Początku XX w., 21-22 maja 2014 r. Temat referatu: Inspiracje apokryficzne w "Dialogach z Tomaszem" Andrzeja Sulimy-Suryna.

 

 • Międzynarodowa Konferencja 24. Kultur- und Begegnungsfest der Masurischen Gesellschaft / 24. Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego, organizacja: Barbara & Tadeusz Willan, Masurische Gesellschaft / Stowarzyszenie Mazurskie,wsparcie finansowe Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Krutyń, 17-19 maja 2014 r. Temat referatu: Die neuen Bewohner Masurens halten das Gedächtnis an Fritz Skowronnek wach / Nowi mieszkańcy Mazur pielęgnują pamięć o Fritzu Skowronnku

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. XXI wiek w literaturze, tytuł referatu: Ciszej, coraz ciszej. Dwudziestopierwszowieczne debiuty młodych poetów; organizatorzy: Zakład Literatury Współczesnej IFP UWM w Olsztynie, Oddział Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Olsztynie, 4-5 kwietnia 2014 r.

Wystąpienia na konferencjach w 2013 roku

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Polszczyzna regionalna, tytuł referatu: Słownictwo regionalne Mazurów pruskich w wybranych tekstach XIX wieku, organizator: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika przy współudziale: Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Urzędu Miasta w Ostrołęce, Urzędu Gminy w Lelisie, Bursy Regionalnej w Ostrołęce i Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, Lelis 8-9 listopada 2013 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa  NOWA POEZJA POLSKA WOBEC TRADYCJI, Olsztyn, 16–17 października 2013 r. Tytuł referatu: Historia w poezji po 2000 r. Organizator:  Zakład Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej UWM w Olsztynie.
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza. Historia - Współczesność - Interpretacje, Ełk, 10-12 października 2013 r. Tytuł referatu: Recepcja Siegfrieda Lenza w Polsce. Organizatorzy: Urząd Miasta Ełku, Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, Muzeum Historyczne w Ełku, Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackie.
 • Ogólnopolska Konferencja Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś. Organizatorzy: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 17 września 2013 r. Tytuł referatu: Świat Mazurów w opowieści Marcina Gerssa  "Jan Przykopański".
 • Polsko-rosyjska konferencja Ochrona środowiska a sztuka inspirowana mazurską przyrodą,  organizator: Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Gołdap 11 – 12 września 2013 r. Tytuł referatu: Przyroda oczami Mazurów zobaczona.
 • Polsko-niemiecka Konferencja 23. Kultur- und Begegnungsfest der Masurischen Gesellschaft / 23. Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego mit dem Thema: „Das Schicksal einer kleinen nationalen Minderheit in Masuren: Die Philipponen“ / Temat: Los małej mniejszości narodowej na Mazurach: Filiponi, Stowarzyszenie Mazurskie w Olsztynie, Krutynia 17-19 czerwca 2013 r. Tytuł referatu: Starowierzy znad Krutyni w tekstach przybyszów oraz sąsiadów bliższych i dalszych.
 • Ogólnopolska Konferencja Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, organizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 6-7 czerwca 2013 r. Tytuł referatu: Miejsca i wyobraźnia. Kosmografia Kazimierza Brakonieckiego.
 • Ogólnopolska Konferencja Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska. Część 2 Stary Testament, organizator: Pracownia Badań nad Biblią i Religią w Literaturze Polskiej XIX i Początku XX wieku w Katedrze Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 20 maja 2013 r. Tytuł referatu:  Z tekstu do tekstu. Mazurskie „wyjmowanie” ze Starego Testamentu.

 • Polsko-Niemieckie Sympozjum Historyczno-literackie z okazji 150. rocznicy urodzin poety Życie i twórczość Arno Holza (1863-1929), organizator: Urząd Miasta Kętrzyn, Miejska Biblioteka w Kętrzynie, Stowarzyszenie im. Arno Holza, Kętrzyn 25-26 kwietnia 2013 r. Tytuł referatu: Polski odbiór myśli i dzieł Arno Holza w latach 1889-1929.

 • Ogólnopolska Konferencja  Postać księdza w literaturze; organizator: Towarzystwo Naukowe i Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wyższe Seminarium Duchowne w  Kielcach, Kielce 19-20 kwietnia 2013 r.. Tytuł referatu: Księża w poezji Marii Zientary-Malewskiej

 • Ogólnopolska Konferencja Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością; organizator: Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury UWM w  Olsztynie, Olsztyn, 10-11 kwietnia 2013 r. Tytuł referatu: Syndrom uprzystępniania. Utwory z „Kmiotka” w „Gazecie Leckiej”.

Wystąpienia na konferencjach w 2012 roku

Ogólnopolska konferencja Świat kultury Romana Brandstaettera; organizator: Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa KUL Jana Pawła II, 27 listopada 2012 r. Tytuł referatu: Bestiarium Romana Brandstaettera.

Ogólnopolska konferencja Literatura małych ojczyzn na Mazowszu i w Polsce. Twórcy - dzieła - tendencje; organizatorzy: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, 8 listopada 2012 r. Tytuł referatu: Mazurski kosmos Erwina Kruka.

Ogólnoposka konferencja Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska; organizator: Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej Katedra Historii Literatury Pracownia Badań mad Biblią i Religią w Literaturze Polskiej XIX i Początku XX w.; Gdańsk, 26 października 2012 r. Tytuł referatu: Biblia w piśmiennictwie mazurskim XIX wieku.

Ogólnopolska konferencja Sacrum w literaturze polskiej po roku 1989; organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Literatury Współczesnej, Lublin, 25 października 2012 r. Tytuł referatu: Echa ewangeliczne w poezji ostatnich dwóch dekad.

Ogólnopolska konferencja Nowy regionalizm? Badawczy rekonesans i zarys perspektyw; organizatorzy: Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego; Komitet Nauk o Literaturze PAN, Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie. Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, 11-12 października 2012

Tytuł referatu:                                                   Literaturoznawstwo regionów (w poszukiwaniu skutecznych perspektyw badawczych).


 • Ogólnopolska koferencja Bursztyn i żuławskie konteksty kulturowe, organizatorzy: Muzeum Zamkowe w Malborku, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Urząd Gminy Stegna, Jantar, 14 lipca 2012 r. Tytuł referatu:
 • „Bursztyn” poetów i pisarzy polskich od XVI do XIX wieku.
 • Ernst Wiechert – Lobsänger Masurens, Freund der einfachen Menschen sejner Heimat”. 125. Beburstag des Dichters / „Ernst Wiechert – piewca Mazur, przyjaciel prostych ludzi swoich stron rodzinnych”. W 125 rocznicę urodzin pisarza –  XXII. Kultur- und Begegnungsfest der Masurischen Geselschaft / XXII Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego 17-19 maja 2012, Stowarzyszenie Mazurskie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Ernsta Wiecherta, Urząd Miasta w Mrągowie, Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej, Gminny Ośrodek Kultury w Pieckach. Tytuł referatu:
 • Ernst Wiechert w Polsce. Od biografii do recepcji / Ernst Wiechert in Polen. Von der Biographie zur Rezeption.
 • Zjawiska magiczno-demoniczne na Warmii i Mazurach na przestrzeni wieków na tle porównawczym, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe „Pruthenia”, Fundacja VETUSTAS. Przestrzeń pogranicza, 19-20 kwietnia 2012 r. Tytuł referatu:
 • Czary i zabobon w wierszach Mazurów.

 

Wystąpienia na konferencjach w 2011 roku

 

 • Kamień w języku, literaturze i kulturze. Wobec przeszłości i przyszłości, Kraków, 8-9 grudnia 2011 roku, Katedra Teorii Literatury i Poetyki  Instytut Filologii Polskiej – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tytuł referatu: Kamienie w krajobrazach poezji Warmii i Mazur.

 

 • Ogólnopolska Konferencja pt. „JESTEM, GDY JESTEM DOBRY. Psalmy Romana Brandstaettera”, Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, 14 maja 2011 r. Tytuł referatu:“ Psalm o trzcinie“ Romana Brandstaettera.

 

 • Grudziądzka Jesień Poezji. XVI Ogólnopolskie Warsztaty Poetyckie. Grudziądz 23 – 25 września 2011, Biblioteka Miejska w Grudziądzu. Tytuł referatu: Czy warto być poetą w dobie dominacji mediów?

 

 • Masurische Gespräche 2011/Rozmowy Mazurskie 2011, 28. – 30. 09. 2011 im Hotel/ w hotelu „Habenda“ in Kruttinnen / w Krutyni; Seminar: Masuren in  deutscher Erinnerungsliteratur. Aufbewahrte Erinnerung oder Fiktion?/ Seminarium: Mazury w niemieckiej literaturze wspomnieniowej. Zapamiętana rzeczywistość czy fikcja?. Tytuł referatu: Erinnerungsliteratur unserer Region / Literatura wspomnieniowa – na przykładzie naszego regionu.

 

 • Obecna recepcja twórczości Mariana Hemara, organizator Katedra Literatury Polskiej XIX i XX wieku UKW w Bydgoszczy, 31 maja – 1 czerwca 2011 r. Tytuł referatu: Tradycja religijna w wierszach Mariana Hemara.

 

Wybrane referaty na konferencjach (1990-2010)

 • Międzynarodowa Sesja Naukowa Krytyka i  recepcja literatury dla dzieci i młodzieży, Instytut Filologii Polskiej WSP w Olsztynie, 4-6 października 1990 r. Temat referatu: Anna Kamieńska jako krytyk literatury dla dzieci.
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Zakład Języka Polskiego WSP w Olsztynie, Komitet Językonawstwa PAN, Mierki, październik 1992. Temat referatu: Wrażliwość onomastyczna Tadeusza Konwickiego.
 • Przemiany gatunkowe a tradycja literacka. Organizator: Zakład Teorii Literatury WSP w Olsztynie, 20 grudnia 1993 r. Temat referatu: Psalm jako wypowiedź poetycka w polskiej poezji końca XX wieku.. Olsztyn,
 • Prusy Wschodnie w literackim zwierciadle. Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Ostsee-Akademie, konferencja polsko-niemiecko-rosyjsko-litewska, Olsztyn 28-29 października 1993 r. Temat referatu: Między moflitwą i kroniką. Twórczość polskojęzyczna w Prusach Wschodnich w XIX i XX wieku.
 • Ernst Wiechert: piewca swoich stron rodzinnych, konferencja polsko-niemiecko-rosyjsko-litewska, organizatorzy: Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Ostsee-Akademie, Mrągowo, 27 kwietnia-1 maja 1994 r. Temat referatu: Ernst Wiechert w powojennym życiu literackim Polski.
 • Zmierzch świata? Artystyczne wizje przemian kulturowych ostatnich lat, Instytut Filologii Polskiej WSP w Olsztynie, 6-7 grudnia 1995 r. Temat referatu: „Koniec wieku” w polskiej poezji współczesnej.
 • Literatura a liturgia. Międzynarodowa sesja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, Łódź, 14-17 maja 1996 r., temat referatu: Prywatna liturgia poety (na przykładzie poematu Witolda Wirpszy).
 • Folklor i pogranicza. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Wydz. Hum. WSP w Olsztynie, Komisja ds. Folklorystyki Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Olsztyn, 7-9 czerwca 1996 r. Temat referatu: Parafrazy polskich utworów literackich w twórczości Michała Kajki.
 • Późne zadośćuczynienie. Rozważania polsko-niemieckie. Ernst Wiechert (1887-1950). Sesja polsko-niemiecka. Organizatorzy: Stiftung Ostdeutscher Kulturrat i WSP w Olsztynie, Olsztyn, 22 listopada 1996 r. Temat referatu: Ernst Wiechert i „Borussia”.

 • Świat w zabawie – „zabawa” światem. Ludyczne koneksje literatury, Instytut Filologii Polskiej WSP w Olsztynie, 10-11 grudnia 1997 r. Temat referatu: Homo ludens w górach. „I Album tatrzańskie” Jarosława Iwaszkiewicza.
 • Literackie strategie w dekadzie lat dziewięćdziesiątych. Przełomy, kontynuacje, powroty. Katedra Literatury Współczesnej UWM w Olsztynie, 14-15 grudnia 2000 r. Temat referatu: Poetyka tekstu o „małej ojczyźnie”.
 • „Tam kończy się kultura, gdzie znajdziesz Mazura”. Konferencja miedzynarodowa, Akademia Baltica w Lubece, Archiwum Mazurskie, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku, Giżycko, 20-23 września 2002 r. Temat referatu: Ludowa literatura mazurska do 1945 r.
 • Awangarda XX wieku, organizatorzy: Zespół Kolegiów Nauczycielskich, Zakład Literatury XX wieku UW, Ostrołęka, 9 kwietnia 2003, temat referatu: Dwa światopoglądy w poezji XX wieku.
 • Życie i  twórczość Michała Kajki. W 145. rocznicę urodzin, Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawała II w Olsztynie, wrzesień 2003, temat referatu: Świat zapisany przez Mazurów.
 • Grymasy Gombrowicza. Biografia – Kreacja – Legenda, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, 5 marca 2004 r., temat referatu: Iwaszkiewicz – Gombrowicz – Gałczyński, czyli związki nieuniknione i przygodne albo między maską a twarzą.
 • Europejskość kultury polskiej, Uniwersytet Warszawski, Zespół Kolegiów w Ostrołęce, 28 kwietnia 2004 r., temat referatu: Europejskość literatury polskiej.
 • 11. Europejska Konferencja Kultury Ludowej pt. Wartości Uniwersalne i odrębności narodowe tradycyjnych kultur europejskich w warunkach procesow integracyjnych, organizatorzy: Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej – Sekcja Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Politologii, Lublin – Kazimierz Dolny, 23-27 czerwca 2004 r., Temat referatu: Mazurski regionalizm w mozaice kulturowej Europy.
 • Konteksty etyczne literatury polskiej lat 1863-1918; organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 24-26 stycznia 2005 r. Temat referatu: Wielkie postacie historyczne w wierszach Mazurów.
 • Pytania o wiarę w XX wieku. Religia i Kościół w literaturze polskiej; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytet w Greifswaldzie; międzynoradowa konferencja w ramach „Niemiecko-polskiego Forum Literackiego”, Szczecin-Greifswald 18-21 maja 2005 r. Temat referatu: Szyfry religijne poezji Witolda Wirpszy.
 • Pastor K. C. Mrongowiusz jako europejski budowniczy mostów między narodami; organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne – Koło w Mrągowie; Muzeum Piśmienncitwa i Muzyki Kaszubsko-pomorskiej w Wejherowie; Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku; Burmistrz Miasta Mrągowa, Mrągowo 3 czerwca 2005 r. Temat wystąpienia: udział w dyskusji, głos na temat stanu badań nad dziedzictwem mazurskim.
 • XI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty literackie i językowe. Recepcja i transfer kultur”, Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, 23-24 czerwca 2005 r. Temat referatu: Rosja i Rosjanie w wierszach Mazurów.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Regionalizm,  literatura, język”, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Katedra Polonistyki oraz Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Metodologii Badań Humanistycznych Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 29-30 września 2005 r. Temat referatu: Starzy i młodzi, czyli wychowanie młodzieży jako temat wierszy Mazurów.
 • Marcin Gerss (23 X 1808 - 25 III 1895): biografia, poglądy, twórczość, Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, Burmistrz Miasta Gołdap, Centrum Promocji Regionu w Gołdapi, Dom Kultury w Gołdapi, 8 listopada 2005 r. Temat referatu: Opowiastki Marcina Gerssa  wzięte z życia i historii Mazurów.
 • Węgoborskie requiem, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna”. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, 10 listopada 2005 r. Temat referatu: Wiersze na Niedzielę Umarłych,
 • PRL - tak daleko, tak blisko, Delegatura Instytutu Pamięci narodowej w Olsztynie, 26 stycznia 2006 r. Temat referatu: Życie literackie i moje pokolenie w PRL.
 • In memoriam. W 20. rocznicę śmierci Anny Kamieńskiej, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza, Stowarzyszenie Pisarz Polskich Oddział w Lublinie, Wikariusz Biskupi ds. Kultury w Archidiecezji Lubelskiej, 12-14 maja 2006 r. Temat referatu: Co jest do odkrycia w poezji Anny Kamieńskiej?
 • Ruch ludowy na Warmii i Mazurach, redakcja pisma „Masovia”, Dom Kultury w Giżycku, 3 czerwca 2006 r. Temat referatu: Pochwała stanu rolniczego w wierszach Mazurów.
 • LITERATURA I PIŚMIENNICTWO. V DNI DZIEDZICTWA WARMII, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Stowarzyszenie „DOM WARMIŃSKI”, Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim, Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, Zamek Biskupów Warmińskich, Lidzbark Warmiński, 8 września 2006 r. Tytuł referatu: Literatura Warmii po 1945 r. – ze szczególnym uwzględnieniem poezji maryjnej.
 • Literatura i wiara, DEUTSCH-POLNISCHES LITERATURFORUM. Niemiecko-polska  konferencja, organizatorzy: Uniwersytet w Greifswaldzie i Uniwersytet w Szczecinie, Pobierowo, 7-10 września 2006:autor i tytuł referatu: Z. Chojnowski, Ortodoksja i literatura. Eseistyka Wojciecha Bąka.
 • XIII. Rozmowy mazurskie / XIII. Masurische Gespräche, polsko-niemieckie seminarium Stowarzyszenia Mazurskiego w Krutyni, 22-25 września 2006 r. Tytuł referatu: „Z dróg Erwina Kruka”dzieło i biografia mazurskiego twórcy; tytuł referatu: Michała Kajka – poeta mazurski (stan badań).
 • Mazurscy twórcy z powiatu elckiego, II Konfrencja Naukowa poswięcona „Osadnictwu i początkom polskiej gospodarki na Mazurach w latach 1945-1950, Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku,  Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Instytut Filologii Polskiej UWM, 8 grudnia 2006 r. Tytuł referatu: Mazurscy poeci z powiatu ełckiego.
 • Śladami Michała Kajki, Konferencja zorganizowana przez władze samorządowe Orzysza, Starych Juch, Ełku, Dom Caritasu w Orzyszu, 8 marca 2007 r. Tytuł referatu; Dokąd można dojść śladami Michała Kajki?
 • Poezja mazurska w edukacji regionalnej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w Olecku; 19 kwietnia 2007; Tytuł referatu: Literatura mazurska dawniej i dziś.
 • Święte miejsca w literaturze, Pracownia Literatury XX w. i Teorii Literatury UWM w Olsztynie; Dom Rekolekcyjny w Gietrzwałdzie, Centrum Nauk Humanistycznych w Olsztynie, 26-28 kwietnia 2007 r. Tytuł referatu: Dlaczego „święte miejsca w literaturze”?
 • Kommunikation zwischen Weichsel und Memel / Komunikacja między Wisłą a Niemnem, Academia Baltica, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stowarzyszenie Przyjaciół Twierdzy Boyen w Giżycku; Hotel „Wodnik”;  17- 20 maja  2007. Tytuł referatu: Komunikacja w wierszach Mazurów.

 • Współczesne czytanie Wiecherta – w 120. rocznicę urodzin pisarza; Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Urząd Miejski w Mrągowie; 24 maja 2007 r., Hotel Mrongovia, Tytuł referatu: Recepcja Ernsta Wiecherta w Polsce po II wojnie światowej.
 • Ponad hafem wicher wyje.... W dwusetną rocznicę urodzin Wincentego Pola 1807-2007, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie, Urząd Miasta Olsztyn, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie; Sale Kopernikowskie Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 25 czerwca 2007 r. Tytuł referatu: Osobowość religijna Wincentego Pola.
 • Życie i działalność Marcina Gerssa (1808-1895); Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku, Archiwum Mazurskie, redakcja czasopisma naukowego „Masovia”, 14 września 2007 r. Tytuł referatu: „Słowa do Czytelników”. Przyczynek do biografii M. Gerssa i wiedzy o „Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim”.
 • Ogólnopolska sesja „Mieczysław Czychowski – poeta i malarz”; Uniwersytet Gdański, Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, 9 października 2007 r. Tytuł referatu: Odzyskiwanie poety, czyli lektura świata według Mieczysława Czychowskiego.
 • Konferencja naukowa „Na skrzydłach poezji biblijno-religijnej”. W 25. rocznicę przejścia Kazimiery Iłłakowiczówny do wieczności”; Wydział Teologii UWM w Poznaniu, Stowarzyszenie im. R. Brandstaettera, 19 kwietnia 2008 r. Tytuł referatu: Litania do Matki Boskiej Ostrobramskiej za marszałka Piłsudskiego.
 • Ogólnopolska konferencja nt. „Święta Lipka – perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań”; organizatorzy: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcja „Bobolanum”, Katedra Teologii Praktycznej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym UWM w Olsztynie, Sanktuarium Matko Bożej Świętolipskiej; Olsztyn, Święta Lipka, 28-29 maja 2008 r. Tytuł referatu: Święta Lipka w poezji i legendzie.
 • Konferencja  w 150. rocznicę urodzin Michała Kajki – mazurskiego poety ludowego, Pracownia Literatury XX w. i Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku, Ełk 27 czerwca 2008 r. Tytuł referatu: Poeta wsłuchany w dzieło stworzenia (uwagi o osobowości twórczej Michała Kajki).
 • XV. MASURISCHE GESPRÄCHE / XV ROZMOWY MAZURSKIE.  Seminar der Masurischen Gesellschaft e. V. / im Hotel „Habenda” in Kruttinnen, Seminarium Stowarzyszenia Mazurskiego . / Thema: „Masurische Jahrestage“. Vor 170 Jahren  wurde Wojciech Kętrzyński (Adalbert von Winckler) geboren. Vor 150 Jahren erblickte Michal Kajka das Licht der Welt. Seinen 200 Geburtstag feiert in diesem Jahr Martin Gerss. Vor 110 Jahren wurde Karol Małłek geboren. / Temat: „Mazurskie rocznice”. Na rok 2008 przypadają rocznice urodzin wybitnych Mazurów. Przed 170 laty urodził się Wojciech Kętrzyński. 150 lat temu przyszedł na świat Michał Kajka. 200 rocznicę urodzin obchodzi w tym roku Marcin Gerss. Przed 110 laty urodził się Karol Małłek. Krutynia, 28. - 30. 09. 2008. Temat referatu: „Michal Kajkas masurische Lieder“ / Mazurskie pieśni Michała Kajki.
 • Zamknięcie Roku Kajki, Urząd Miasta w Orzyszu, 7 kwietnia 2009 r. Temat referatu: Nowe spojrzenie na Michała Kajkę.
 • Roman Brandstaetter- śpiewak Najświętszej Maryi Panny; Poznań, Wydział Teologiczny UAM, 25 kwietnia 2009; tytuł referatu: Syzyf na klęczkach przed Madonną (glosa do poetyckiej teologii wiary Romana Brandstaettera).
 • XIX. Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego / XIX. Kultur- und Begegnungsfest der Masurischen Gesellschaft: Wspólny podręcznik do nauki historii. Zagrożenie dla tożsamości narodowych czy szansa na lepsze porozumienie? / Deutsch-polnisches Geschichtslehrbuch. Eine Gefahr fűr die nationalen Identitäten oder Chance fűr eine bessere Verständigung?, 2 czerwca 2009 r. w Krutyni; temat referatu: Ludzie pogranicza: Marcin Gerss, Jan Luśtych, Jan Gwiazda / Grenzlandmenschen: Martin Gerss, Jan Lustig, Jan Gwiasda.
 • XIX. Święto Kultury i Spotkań Stowarzyszenia Mazurskiego / XIX. Kultur- und Begegnungsfest der Masurischen Gesellschaft: Wspólny podręcznik do nauki historii. Zagrożenie dla tożsamości narodowych czy szansa na lepsze porozumienie? / Deutsch-polnisches Geschichtslehrbuch. Eine Gefahr fűr die nationalen Identitäten oder Chance fűr eine bessere Verständigung?, 2 czerwca 2009 r. w Krutyni; Echa pierwszej wojny światowej w oczach Mazurów / Der Erste Weltkrieg im Gedächtnis der Masuren.
 • 20 LAT SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 18 czerwca 2009; tytuł referatu: Aktywność społeczna a kultura w Polsce po roku 1989.
 • XVI. Rozmowy Mazurskie: „Prusy Wschodnie jako kraina pamięci niemieckiej i polskiej literatury po roku 1945. Mazurska kultura pamięci, Stowarzyszenie Mazurskie, Krutyń 28-30 IX 2009 r. Temat referatu: Literatura na Warmii i Mazurach po roku 1945.
 • Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej 1764-1918“. Język krytyki, programy, metodologia, Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, Instytut Literatury Polskiej UMK w Toruniu, Instytut Badań Literackich PAN, Toruń 21-22 październik 2009 r. Temat referatu; Formy i tematy wypowiedzi krytycznoliterackich w polskojęzycznym piśmiennictwie Mazurów pruskich (1842-1918).
 • Ogólnopolska Konferencja „Litanie Romana Brandstaettera“; Stowarzyszenie im. Romana Brandstaettera, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 17 kwietnia 2010 r. Temat referatu: „Litanie do dobroci na chwałę Jana XXIII“ R.  Brandstaettera.
 • Bajka zwierzęca w tradycji ustnej i pisanej, 28-29 kwietnia 2010 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Instutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu. Tytuł referatu: Autorska mazurska bajka zwierzęca.
 • Literatura i rytuały, 7-9 czerwca 2010 w Ciążeniu, Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, Pracownia Badań nad Tradycją Europejską Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytut Filologii Polskiej Wydział Polonistyki UW, Wydział Filologiczny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Temat: Pieśni religijne Mazurów pruskich na święta kościele układane.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i Ziem Wschodnich, Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku, Centrum Studiów Bałtyckich UWM w Ełku, Ełckie Centrum Kultury. Temat referatu: Sprawy i echa litewskie w czasopismach mazurskich drugiej poł. XIX wieku.
 

pok. 360
tel. 089 524 63 32
zbigniew.chojnowski@uwm.edu.pl