prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski

2020

MONOGRAFIE

 • Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne, Olsztyn 2020.

Rozdziały

 • Mazurzy pruscy, Polacy i Niemcy w piśmiennictwie tych pierwszych, w: Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX-XXI wiek, Kraków 2020.

recenzje poetyckie i prozatorskie

 • Wędrowna męka Alicji Rose, "Twórczość" 2020, nr 11,                             zob.http://tworczosc.com.pl/artykul/wedrowna-meka-alicji-rose/
 • Przepracowanie Polski, "Nowy Napis Co Tydzień #070",czytaj:

https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-70/artykul/przepracowanie-polski

 • Wspomnieniopisanie o tym, który twierdził, że „wszystko jest poezja” w: "Nowy Napis Co Tydzień #066" https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-66/artykul/wspomnieniopisanie-o-tym-ktory-twierdzil-ze-wszystko-jest-poezja [dostęp 10.09.2020]
 • (Auto)biografia liryczna, Nowy Napis Co Tydzień #060: https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-60/artykul/autobiografia-liryczna (30 lipca 2020).
 • Przemoc wyobrażeń, "Nowe Książki" 2020, nr 7-8, s. 37-38.
 • Obcy z miłości do Niego, "Akcent" 2020, nr 2, s. 125-131.
 • Liryka przedsenilna, "Twórczość" 2020, nr 2.
 • Wzrok wędrujący po ziemi do nieba, "Nowe Książki" 2020, nr 1, s. 10-11 [recenzja książki: Usta moje słyszą i mój widzi język Mieczysława Machnickiego  (Sopot 2019).
 • Rozczarodziejka, "Akcent" 2020, nr 1, s. 116-118 [zawiera rec. tomików wierszy M. Skałbani: che barbaro momento (Lublin 2017),  skruchowi, (Lublin 2018)].
 • Wbrew przypadkowości, "Nowe Książki" 2020, nr 5, s. 8-10.
recenzje literaturoznawcze
 • Szlaki do Wolnej Europy według Violetty Wejs-Milewskiej, w: https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-74/artykul/szlaki-do-wolnej-europy-wedlug-violetty-wejs-milewskiej
 • Powieściowi krzyżowcy, "Forum Akademickie" 2020, nr 10, zob. https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-10-2020/powiesciowi-krzyzowcy%e2%80%a9/
 • Problemy z obcością, "Forum Akademickie" 2020, nr 7-8 [omówienie pracy zbiorowej: Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego, pod red. Rafała KLEŚTY-NAWROCKIEGO, Marcina LUTOMIERSKIEGO i Artura TRAPSZYCA, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Toruniu, Toruń 2019.
 • Opowiadanie dawnego Nadodrza, "Forum Akademickie" 2020, nr 6.
 • Zachęta do klasyki, "Forum Akademickie" 2020, nr 5.
 • Wokół Wolnej Europy, "Forum Akademickie" 2020, nr 1 [rec. książki: Violetta WEJS-MILEWSKA, Buenos Aires – Gwatemala – Montevideo – Nowy Jork – Paryż. Listy do Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Andrzej Bobkowski, Maria i Józef Czapscy, Kazimierz Dejmek, Witold Gombrowicz, Konstanty A. Jeleński, Czesław Straszewicz, Kazimierz Wierzyński, Józef Wittlin), Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwowski, Białystok 2018].
Wywiady
 • Otwarcie na dialog. Rozmowa Z. Chojnowskiego z  Przemysławem Dakowiczem, "Nowe Książki" 2020, nr 1, s. 4-8.

2019

MONOGRAFIE

 • Postacie kobiecości. O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Instytut Literatury, Kraków 2019.

ARTYKUŁY

 • Geopoetyka chrześcijańska (zarys pojęcia na podstawie poezji Karola Wojtyły), w:  Pisarstwo Karola Wojtyły - Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych: antologia, red. Krzysztof Dybciak, Warszawa 2019, s.362-376.
 • Idee regionalizmu w dobie odzyskania niepodległości (próba przypomnienia i refleksji), w: Konteksty regionalności. Badania inter- i transdyscyplinarne, red. Andrzej Kopiczko, Warszawa 2019, s. 19-28.
 • Mazurzy pruscy wobec odzyskania niepodległości przez Polskę w: Polacy w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1918-1920, red. Wojciech Zawadzki, Pelplin 2019, s. 177-189.
 • Wstęp do imagologii, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego"  z. 33, (2019), s. 167-174.
 • Podróże do sąsiada, "Forum Akademickie" 2019, nr 12 (rec. książki Kornelii ĆWIKLAK, Literackie podróże do Polski i Niemiec. Studia imagologiczne , Silva Rerum, Poznań 2019).
 • Współmyślenie z Jarzębskim, "Forum Akademickie" 2019, nr 11.
 • Wspominanie według alfabetu, "Nowe Książki" 2019, nr 10, s. 81 [rec. książki Hanny Reszczyńskiej Alfabet wspomnień, Gdańsk 2019].
 • Prawo do ostracyzmu, "Forum Akademickie" 2019, nr 7-8  [rec. z książki Marka Węcowskiego, Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, seria: Monografie FNP].

 • Poza dyktatem doraźności, "Forum Akademickie" 2019, nr 9.
 • Gra w Prospera, "Twórczość" 2019, nr 7-8 (rec. tomu Bogusława Kierca, Notesprosepra, 2018).

 • Puenta jest nadzieją, "Nowe Książki" 2019, nr 7-8 (rec.: J.A. Kobierski, Pole widzenia, 2019)
 • Z encyklopedii ludobójstwa, "Forum Akademickie" 2019, nr 2 [rec. książki: Arkadiusz Morawiec, Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018].
 • Drażnienie i przedrzeźnianie, "Nowe Książki" 2019, nr 2. [rec. tomu wierszy: Wniebogłosy Sławomira Sadowskegoi - Grodzisk Mazowiecki, Stowarzyszenie Promocji Twórczości Villa Foksal, 2018].
 • Poeta wszechstronny, "Forum Akademickie" 2019, nr 3 [rec. książki O twórczości literackiej Piotra Müldnera-Nieckowskiego, pod red. Tomasza Chachulskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018].
 • Uzmysławianie Australii [o autobiografii Ludwiki Amber}, "Nowe Książki" 2019, nr 4, s. 62-63.
 • Powaga poezji [o metapoetyckich esejach Wojciecha Kassa], "Nowe Książki" 2019, nr 5, s. 56-57.

2018

Monografie:

 • Północne miniatury krytyczne. Kultura literacka na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2018.
 • Północne miniatury krytyczne. Koloryty ziem pruskich i varia, Olsztyn 2018.
Artykuły:
 • Świtycz-Widacka Balbina, "Polski Słownik Biograficzny", z. 52 (2017-2018), s. 51-53.
 • Tarasewicz Mirosław Tadeusz, "Polski Słownik Biograficzny" z. 52 (2017-2018), s. 201-202.
 • Lokalność jako szansa dla uniwersyteckości (uwag kilka), w: Uniwersytet XXI wieku. Nauka i lokalność. Studia, red. naukowa, Jarosław Ławski i Kamil K. Pilichiewicz, Białystok 2018, s. 193–196.
 • Rodzina a literatura polska (kilka refleksji swobodnych),"BIULETYN Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego" nr 41 (październik 2018), s. 99-101.
http://olsztynski.civitaschristiana.pl/wp-content/uploads/2018/10/Biuletyn-nr-41-ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf
 • Michał Kajka REGIObohater, "Wiadomości Uniwersyteckie" 2018, nr 11, s. 42.
 • Od prostoty do komplikacji [szkic o twórczości Anny Frajlich], "Twórczość" 2018, nr 11, s. 158-160.
 • Powieści "niemieckich wnuków", "Nowe Książki" 2018, s. 12-13. [omówienie książki Aleksandry Burdziej Utracony Heimat. Pamięć rodzinna a tożsamość „niemieckich wnuków” we współczesnej prozie niemieckiej (Toruń 2018)].
 • Niepodległość po mazursku, "Forum Książki" (dod. do "Forum Akademickiego") 2018, nr 2, s. 8-9. Zob. https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fk/2018/02/niepodleglosc-po-mazursku/
 • Zapasy z pustką, "Twórczość" 2018, nr 9, s. 107-108 [o poezji Jarosława Mikołajewskiego, Listy do przyjaciółki, Kraków 2017].
 • Poezja (u)czynna, "Topos" 2018, nr 4, s. 103-107 (szkic o poezji Kazimierza Nowosielskiego).
 • Podlasie i literatura, "Forum Akademickie" 2018, nr 7/8, s. 106 [rec. książki Barbaray Noworolskiej, Kultura literacka Podlasia. Szkice, Białystok 2017].
 • Kresowe, trójmiejskie, chrześcijańskie wiersze Piotra Cielesza, w: O Gdańsku literackim 1945 - 2015, red. Janusz Mosakowski, Bartosz Dąbrowski, Radosław Młynarczyk, Artur Nowaczewski, Gdańsk 2018, s. 264-271, 353-354.
 • Tatarski odcień literatury, "Forum Akademickie" 2018, nr 6 [omówienie monografii G. Czerwińskiego „Jam z rodu Nomadów”. Literatura polsko-tatarska po 1918 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017]. Zob. https://prenumeruj.forumakademickie.pl/recenzje/tatarski-odcien-literatury/
 • Od Kajki się zaczęło [wspomnienie o Tadeuszu Willanie], "Dziennikarz" 2018, nr 2, 14-15.

 • Minitreny i przebłyski, "Nowe Książki" 2018, nr 6, s. 73-74 [omówienie książki poetyckiej Jerzego Hajdugi Jeszcze (2018)].
 • Puszcza w literaturze, w: Księga Puszczy Piskiej, red. Waldemar Mierzwa, Dąbrówno 2018, s.34-43.
 • Recepcja Wiecherta, w: Księga Puszczy Piskiej, red. Waldemar Mierzwa, Dąbrówno 2018, s. 163.
 • Mazur i smoła, w: Księga Puszczy Piskiej, red. Waldemar Mierzwa, Dąbrówno 2018, s. 164.
 • Kozacki strach, w: Księga Puszczy Piskiej, red. Waldemar Mierzwa, Dąbrówno 2018, s. 181.
 • Rozczytywanie Wirpszy, "Elewator" 2018, nr 1, s. 30-33.
 • Zakorzenianie się bez zakorzenienia (w Irlandii), "Akcent" 2018, nr 2, s. 115-117 (rec. tomiku Małgorzaty Południak, Pierwsze wspomnienie wielkiego głodu (2017)).
 • Krasiński do przeczytania, "Forum Książki" 2018, nr 1 [omówienie edycji krytycznej Dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego przez Wydawnictwo UMK w Toruniu].
 • Reformator nauk, "Forum Książki" 2018, nr 4 (rec. książki Przemysława Wewióra, Wstępując w ślady Salomona. Religia i nauka w myśli Francisa Bacona,Toruń 2017).
 • Autobiografizm i medytacja, "Nowe Książki" 2018, nr 4, s. 38-39 (rec. książki poetyckiej Alfreda Wierzbickiego 76 wierszy, Lublin 2017).
 • Humanistyczna troska, "Forum Akademickie" 2018, nr 3 (rec. książki Poetyka losu i historii, red. Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna Wądolny-Tatar, Kraków 2007).
 • Polarny raj, "Nowe Książki" 2018, nr 3, s. 23-24  (recenzja książki Agaty Lubowickiej W sercu Ultima Thule: reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena, Toruń 2017).
 • Erwin Kruk (4 maja 1941 - 31 marca 2017): jego dozgonną miłością był język polski, w: "Kalendarz Olsztyński 2018", red. Tomasza Śrutkowskiego, Olsztyn 2018, s. 199-200.
 • Miękka dekadencja", "Nowe Książki" 2018, nr 1, s. 51 (na temat zbioru wierszy M. Siewkowskiego, Na tyłach wiersza (Inowrocław 2017).
 • Opolszczyzna ze słów, "Forum Akademickie" 2018, nr 1, s. 71 (na temat książki: Bartosza Suwińskiego, Po tej stronie rzeki. Szkice o poetach znad Odry (Opole 2017).

2017

 • Jan Karol Sembrzycki do Michała Kajki (Kayki) (wokół korespondencji dwóch Mazurów pruskich), „Prace Literaturoznawcze” nr 5 (2017), s. 219–242.
 • Listopadowe niedziele w pieśniach Mazurów Pruskich, w: Protestanci na Mazurach. Historia i literatura. Studia, red. Jarosław Ławski, Dariusz Zuber, Kazimierz Bogusz, Białystok – Ełk 2017, s. 285–298.
 • „Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska w piśmiennictwie Mazurów pruskich, [w:] Aplauz najzacniejszej damie : studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej, red. I. Maciejewska, A. Roćko, Olsztyn 2017, s. 381-396.
 • Transfer tekstów i syndrom uprzystępniania – utwory z „Kmiotka” w „Gazecie Leckiej”, w: Szkice slawistyczne: księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Walentemu Piłatowi, red. I. A. Ndiaye, Olsztyn 2017, s. 271-282.
 • Waśkiewicz, w: Andrzej. Andrzej K. Waśkiewicz we wspomnieniach, zebrała i opracowała Anna Sobecka, Gdańsk 2017, s. 139-143.
 • Los i miejsce, w: Księga Edenu 1992-2017, red. Wojciecha Altmajera, Olsztyn 2017, s. 115-117.
 • Moje literaturoznawstwo, "Panorama. Biuletyn Oddziału  Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku" nr 2 (2), grudzień 2017, s. 5-6.
 • "Piękny i straszny skarb", "Topos" 2017, nr 12. s. 111-114 [o poezji Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej].
 • Śpiew umierającego, "Twórczość" 2017, nr 12, s. 110-112 [o poezji Jerzego Górzańskiego].
 • Skupione milczenie, w: "Żyłem jak umiałem..." Wspomnienia o Erwinie Kruku, oprac., wstęp i kalendarium J. Chłosta, Olsztyn 2017, s. 44-52.
 • Opowiadania snami napisane, w: R. Jabłońska, Zasłony, wybór i aneks B. Tarnowska, posłowie Z. Chojnowski, Warszawa 2017, s. 182-195.
 • Inspirowane psychoanalizą, "Forum Akademickie" 2017, nr 12 [rec. książki: Kultura wobec nieświadomego. Studia (post)psychoanalityczne, pod red. Jakuba OSIŃSKIEGO, Aleksandry SZWAGRZYK-DALASIŃSKIEJ i Pawła TAŃSKIEGO, Wydawnictwo IBD, Toruń 2017].
 • Wyznawca, buntownik, reformator, "Nowe Książki" 2017, nr 12, s. 16-18 [recenzja monografii Heinza Schillinga Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu, przeł. J. Kałążny, Poznań 2017].
 • Od oryginału do imitacji, "Nowe Książki" 2017, nr 11, s. 22-23 [rec. monografii Betay Śniecikowskiej Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej, Toruń 2016].
 • Literacki festiwal w Binic, "Forum Książki" 2017, nr 2, s. 10-11.
 • Rdzeń życia; Idee i wartości poezji oraz poezja o ideach i wartościach; Poezja jako wyraz i źródło duchowości, w: Konstelacja Topoi: o rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych, red. A. Gleń, Sopot 2017, s. 11-22, 203-218; 219-228.
 • "Teraźniejsze mody" w wierszach Mazurów pruskich, w: Życie prywatne Polaków w XIX wiek. Tom VI. "Moda i styl życia", red. Jarosław Kitwa, Maria Korybut-Marciniak, Łódź-Olsztyn, s. 131-147.
 • Jechać do Lwowa, czyli życiorysowa mimikra, "Borussia" nr 59 (2017), s. 95-112 [artykuł dotyczy życia i twórczości Maryny Okęckiej-Bromkowej).
 • Andersen Marii Kureckiej, w: Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, red. Hanna Ratuszna, Marzenna Wiśniewska, Violetty Wróblewskiej, Toruń 2017, s. 61-76.
 • Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, czyli umykanie i przepracowywanie, "Akcent" 2017, nr 2, s. 120-123.
 • Związki Zygmunta Ławrynowicza z Warmią i Mazurami, w: "Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki". Twórczość Zygmunta Ławrynowicza. Studia i szkice, red. Alicja Jakubowska-Ożóg, , Jan Wolski, Rzeszów 2017, s. 373-384.
 • Regionalizm literacki - historia i pamięć, red. Z. Chojnowski, E. Rybicka, Kraków 2017.
 • Puszcza Piska jako literacki obszar historii i pamięci, w: Regionalizm literacki - historia i pamięć, red. Z. Chojnowski, E. Rybicka, Kraków 2017.w: s. 225-240.
 • Powrót retoryki, "Forum Akademickie" 2017, nr 7-8, s. 105 [rec. książki Wojciecha Ryczka, Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, seria: Monografie FNP.
 • Powstanie styczniowe i nowoczesność, "Nowe Książki" 2017, nr 6, s. 80-81 [rec. książki pt. Rok 1863. Narodziny nowej Polski, red. Monika Radoś-Grodzka et al., Warszawa 2016].
 • Tajemnice misteriów, "Forum Akademickie" 2017, nr 6 [rec. książki Filipa Doroszewskiego, Orgie słów. Terminologia misteriów w parafrazie „Ewangelii wg św. Jana” Nonnosa z Panopolis, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, seria: Monografie FNP].
 • W perspektywie wzbogacenia, "Forum Akademickie" 2017, nr 5 [rec. pracy zbiorowej Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga, pod red. Bożeny SZAŁASTY-ROGOWSKIEJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach]
 • Los i epoka pisarza, "Nowe Książki" 2017, nr 4, s. 35-36.
 • Przyjemne z pożytecznym, "Forum Akademickie" 2017, nr 4 [o krytyce literackiej Janusza Drzewuckiego]
 • Prusy i Prusy, "Nowe Książki" 2017, nr 4, s. 76-78.
 • Antologia jak monografia, "Forum Akademickie" 2017, nr 3, s. 1 [na temat poezji poetów lubelskich].
 • Między trenem a peanem, "Twórczość" 2017, nr 3. s. 118-120 [ o poezji Wojciecha Kassa].
 • Pisać z Miłości, "Nowe Książki" 2017, nr 3, s. 12-13. [o poezji Anny Piwkowskiej]
 • Nazywanie Kornhausera, "Tygodnik Powszechny" 2017, nr 11, s. 28, dod. "Książki w Tygodniku" 2017, nr 1-3 [omówienie pracy zbiorowej Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera, red. Adrian Gleń, Jakub Kornhauser, Poznań 2016].
 • Poszukiwanie Międzymorza, "Forum Akademickie" 2017, nr 2 [o książce Leszka Szarugi Przetwarzanie Międzymorza. Zarys problematyki, Instytut Książki – Nowaja Polsza, Kraków – Warszawa 2016, seria: Biblioteka Nowej Polszy].
 • Tajemna religia Niemiec, "Forum Akademickie" 2017, nr 1 [o książce: Józef PIÓRCZYŃSKI, Spór o panteizm. Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, seria: Monografie FNP].
 • Mazury w pigułce z 1913 [o odkrywaniu Mazur przez Stefanię Sempołowską], "Nowe Książki" 2017, nr 2, s. 12-13.
 • Świadkowanie świadectwom [refleksja nad badaniem obecności Holocaustu w literaturze polskiej], "Nowe Książki" 2017, nr 1, s. 37-38
 • Powitania zamiast pożegnań [o poezji Zbigniew Jankowskiego], "Twórczość" 2017, nr 1, s. 104-106.

2016

 • Wileńskie tematy w literaturze Warmii i Mazur, w: Między Wilnem, a Olsztynem. W siedemdziesiątą rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, redaktorzy: Piotr Bojarski, Andrzej Szmyt, Olsztyn 2016, s. 177-189.
 • Punkty wyjścia, punkty dojścia, w: Regionalizm literacki w Polsce.Zarys historyczny i wybór źródeł, red. Małgorzata Mikołajczak, Zbigniew Chojnowski, Kraków 2016, s. 447-470.
 • Regionalizm literacki w Polsce.Zarys historyczny i wybór źródeł, red. Małgorzata Mikołajczak, Zbigniew Chojnowski, Kraków 2016.
 • Przekraczanie granic w poezji kręgu borussiańskiego, [w:] Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, red. M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka, Kraków 2016, s. 483-493.
 • Związki Feliksa Nowowiejskiego z Jarosławem Iwaszkiewiczem, w: Interpretacja i recepcja: Nowe prace badawcze poświęcone muzyce Feliksa Nowowiejskiego, red. K. D. Szatrawski, Barczewo 2016, s. 11-40.
 • Wiadomości z Litwy pruskiej w „Gazecie Leckiej”, "ZESZYTY NAUKOWE OSTROŁĘCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO" 2016, t. XXX, s. 175-186.
 • Korzenie i skrzydła, tradycja i teraźniejszość, "Bez Wierszówki" 2016, nr 11-12, s. 32-33.
 • "Uzdrawiające słowa" [o poezji Jánosa Oláha], "Akcent" 2016, nr 4,s. 123-125.
 • Dokumentalna epopeja [na temat historii rodziny Rothschildów i ich obecności w kulturze], "Nowe Książki" 2016, nr 12, s. 64-66.
 • Juliana Kornhausera wiara i wątpienie w poezję (uwagi), w: Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera, red. Adrian Gleń, Jakub Kornhauser, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2016, s. 73-81.
 • I wojna światowa według Mazurów pruskich, w: I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. A. Jamrozek-Siwy, Z. Ożoga, A. Wal, Rzeszów 2016, s. 182-197.
 • Mazurzy wobec Biblii (uwagi wstępne), "Masovia" nr XIV (2016), s. 105-118.
 • "Spowiednik" przyszłego emigranta [o dzienniku Adama Lizakowskiego], "Nowe Książki" 2016, nr 11, s. 54-55.
 • Polscy poeci o węgierskim październiku 1956, "Wiadomości Uniwersyteckie" 2016, nr 11, s. 28.
 • Moc filologii [omówienie książki Ewy Skwary, Komedia według Terencjusza, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa-Toruń 2016], "Forum Książki" 2016, nr 2, s. 10-11.

Czytaj: https://forumakademickie.pl/fk/2016/02/moc-filologii/#

 • Mazur, twórca, autorytet. Laudacja [o Erwinie Kruku], "Prace Literaturoznawcze" z. IV (2016), s. 331-337.
 • [recenzja książki: Edward Małłek, Gdzie jest moja ojczyzna? Wspomnienia, oprac. tekstu, wstęp J. Ławski, przedsłowie ks. D. Zuber, Białystok-Ełk 2016], "Prace Literaturoznawcze" z. IV. (2016), s. 294-297.
 • Zapomniany epizod współpracy Michała Kajki (Kayki) z Marcinem Gerssem i jego rezultat, "Prace Literaturoznawcze" z. IV (2016), s. 281-290.
 • Rosjanie i Polacy w piśmiennictwie mazurskim, w: Kulturowe projekcje Słowian w tradycji polskiej, pod red. D. Kalinowskiego i E. Fołtyn, Słupsk 2016, s. 115-139.
 • Współobcowanie [o poezji Marka Czuku], "Nowe Książki" 2016, nr 10, s. 40-41.
 • Finezja godna zaufania, w: M. Ostrowski, Struna szeptu, Koszalin 2016, s. 5-6.
 • Poetycki mit bitwy pod Studziankami w poemacie Jerzego Zagórskiego "Pancerni", w: Wojsko Polskie w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej,  pod red. H. Łach, Olsztyn 2016, s. 349-370.
 • Kulturowy młyn, "Nowe Książki" 2016, nr 9, s. 19-20.
 • Przezwyciężanie katastrofy [o współczesnej poezji serbskiej], "Akcent" 2016, nr 3, s. 160-163.
 • Zwierzyniec mazurski. Bajki, wybrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Chojnowski, Dąbrówno 2016, ss. 48.
 • Ekstaza i zwątpienie [o wierszach Mariana Janusza Kawałko], "Nowe Książki" 2016, nr 7/8, s. 59.
 • Obecność, obcość, nieobecność [o poezji Erwina Kruka],, "Twórczość" 2016, nr 7/8, s. 181-182.
 • Kobiety w literaturze mazurskiej, w: Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje, t. II, red. J. Chłosta-Zielonka, Olsztyn 2016, s. 15-28.
 • Poezja jako wyraz i źródło duchowości, w: Spotkanie z kulturą duchową. Studia interdyscyplinarne, red. T. Żurawlew, A. Jachimowicz, Wrocław 2016, s. 39-51.
 • Piotra Matywieckiego opowieści o poezji, "Twórczość" 2016, nr 6, s. 166-169.
 • Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981-2015, Olsztyn 2016.
 • Wychodzenie z krainy poniżonych (o Erwinie Kruku), ""Kroniki Według Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach" [wydanie specjalne z okazji 75. urodzin Erwina Kruka] maj 2016, s. 21-28.
 • Teksty na nudę [refleksje o utworach Erwina Kruka, Alexandra Nowakowskiego, Bartosza Ławrynkowicza i Mariusza Sadowskiego], "Wiadomości Uniwersyteckie" 2016, nr 6/7, s. 23.
 • Patriota nieobecnej Ojczyzny [o wspomnieniach Edwarda Małłka], "Wiadomości Uniwersyteckie" 2016, nr 6/7, s. 24.
 • Dom z pierwszych słów, "Kroniki Według Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach" [wydanie specjalne z okazji 75. urodzin Erwina Kruka] maj 2016, s. 29-30.
 • Kresowe, gdańskie, chrześcijańskie wiersze Piotra Cielesza, "Topos. Dwumiesięcznik Literacki" 2016, nr 2.
 • Tęsknoty za ciągłością, "Nowe Książki" 2016, nr 4, s. 32-33.
 • Wiersze drogi, "Topos" 2015, nr 1, s. 122-126.
 • Żywa wieczność, "Twórczość" 2015, nr 2, s. 138-139.

2015

 • Słownictwo regionalne Mazurów pruskich w wybranych tekstach XIX wieku, w: Polszczyzna regionalna, red. Doroty Czyż,Ostrołęka 2015, s. 47-58.
 • Śliwa Alojzy [artykuł hasłowy], w: Polski Słownik Biograficzny (z. L/4) (Kraków 2015), s. 566-569.
 • Edycje i reedycje książek Witolda Wirpszy, "Sztuka Edycji" 2015, z. 2, s. 55-63.
 • "W rytmie zegara..." Wokół zagadnień chronozoficznych, red. Z. Chojnowski, B. Kurządkowska, A. Rzymska, Olsztyn 2015.
 • Nowa emigracyjność. O polsko-australijskiej poezji Ludwiki Amber, w: Język polski – nie taki obcy, red. I. NDiaye, S. Przbyszewski, M. Rółkowska, Olsztyn 2015, s. 85-96.
 • Rodowód ułomnego człowieczeństwa, "Akcent" 2015, nr 4, s. 45-47.
 • Apokryficzne inspiracje w "Dialogach z Tomaszem" Andrzeja Sulimy-Suryna, w: W kręgu apokryfów, red. Edward Jakiel, Janusz Mosakowski, Gdańsk 2015, s. 301-314.
 • Materiały i notatki do badań nad życiem i twórczością Teodora von Łaskiego (edycja utworów z komentarzem), "Prace Literaturoznawcze" z. 3 (2015), s. 335-346.
 • Idee i wartości poezji oraz poezja o ideach i wartościach, w: Idee i wartości w języku i kulturze, red. Iza Matusiak-Kempa, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2015,s. 209-222.
 • Świat Mazurów pruskich w opowieści Marcina Gerssa "Jan Przykopański", w: Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. Tom 2, red. Małgorzata Klinkosz, Aneta Lica, Zenon Lica, Gdańsk 2015, s. 421-429. ISBN: 978–83–7865–294–6
 • Dramat znikania [o poezji Stefana Jurkowskiego], "Nowe Książki" 2015, nr 11, s. 18.
 • Geopoetyka chrześcijańska (zarys pojęcia na podstawie poezji Karola Wojtyły), w: Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Artysta słowa, red. Mirosława Ołdakowska-Kufel,Wojciech Kaczmarek, Lublin 2015, s. 163-184.
 • Michał Kajka - prawdziwie mazurski poeta, "bez wierszówki" 2015, nr 9-10, s. 44-45.
 • Echa ewangeliczne w poezji polskiej po 1989 roku, w: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2015, s. 17-42.
 • "W ironicznej krainie zaprzeczeń" [o poezji Wojciecha Kawińskiego], "Nowe Książki" 2015, nr 10, s.31.
 • Geopoetyka według Anny Kronenberg, "Borussia" nr 55 (2015), s. 229-234.
 • Mazurzy pruscy wobec modernizacji, "Ełcki Przegląd Historyczny. Rocznik Muzeum Historyczne w Ełku" nr 1 (2015), s.84-94.
 • Sarmatyzm w natarciu i odwrocie, "Teksty Drugie" 2015, nr 1, s. 178-188.
 • Skomplikowana prostota przemijania [o poezji Piotra Szewca], "Akcent" 2015, nr 2.
 • Po czym poznać Niemców?, "Nowe Książki" 2015, nr 5, s. 17-18 (rec. monografii: L. Żyliński, Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców, Toruń 2014).
 • Poeta imponderabiliów [o poezji Jerzego Górzańskiego], "Twórczość" 2015, nr 4, s. 126-129.
 • Zadanie literaturoznawcy, "Nowe Książki" 2015, nr 2, s.63-64 [Omówienie zbioru Marka Biernackiego "Świat interpretować - konieczne zadanie. Studia o literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku", Bielsko-Biała 2014].
 • Erwin Kruk, czyli stwarzanie Mazur, "Pisarze.pl. E-tygodnik literacko-artystyczny" [ISSN: 2084-6983], nr 06/15 (236).

http://pisarze.pl/eseje/8719-zbigniew-chojnowski-erwin-kruk-czyli-stwarzanie-mazur.html

2014

 • Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014.
 • Literatura na progu XXI wieku, red. J. Chłosta-Zielonka, Z. Chojnowski, Wyd. UWM, Olsztyn 2014.
 • Cicho, coraz ciszej? Refleksja wstępna o dwudziestopierwszowiecznych debiutach młodych poetów, w:  Literatura na progu XXI wieku, red. J. Chłosta-Zielonka, Z. Chojnowski, Wyd. UWM, Olsztyn 2014, s. 177-191.
 • Kraszewski i Gerss, w: Kraszewski i wiek XIX. Studia, red. J. Ławski, K. Czajkowski, P. Kuciński, A. Janicka, Białystok, s. 311-322.
 • Polskie czytanie Siegfrieda Lenza (wątki wybrane), w: Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza. Studia, red. J. Ławski, R. Żytyniec, Białystok-Ełk 2014, s. 47-66.
 • Wyobraźnia przestrzenna w prozie Sokrata Janowicza, w: Sokrat Janowicz. Pisarz transgraniczny, red. G. Charytoniuk-Michiej, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka, Białystok 2014, s. 123-132
 • Codzienność i losy Mazurów w ich wierszach i wspomnieniach w związku z wojennymi wydarzeniami 1914-1915, w: Wielka Wojna na Mazurach 1914-1915, red. R. Kempa, Giżycko 2014, s. 337-353.
 • Bieg życia Alojzego Śliwy (przyczynek do biografii działacza warmińsko-polskiego), "Zeszyty Naukowe" OTN nr XXVIII (2014), s. 51-60.
 • Stylistyka i autorstwo (przekształcenia tekstowe w piśmiennictwie mazurskim XIX wieku), "Prace Językoznawcze" 2014, nr 3, s. 5-21.
 • Księża w poezji Marii Zientary Malewskiej, w: Postać księdza w literaturze, red. G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2014, s. 129-139.
 • Personalizm poetycki Leszka Aleksandra Moczulskiego, "Prace Literaturoznawcze" z. II (2014), s. 231-250.
 • Korespondencja Michała Kajki (Kayki) do "Nowin Szląskich" (edycja z komentarzem), "Prace Literaturoznawcze" z. II (2014), s. 353-362.
 • Na tropach Kalibana (refleksje o samostanowieniu Mazurów pruskich w XIX wieku), "Znad Pisy" nr 21-22, s. 92-98.
 • Inspirator, w: Artysta, który miał świadomość spełnienia. Wspomnienia o Hieronimie Skurpskim, wstęp, opracowanie, kalendarium J. Chłosta, Olsztyn 2014, s. 17-22.
 • "Bursztyn" poetów i pisarzy polskich od XVI do XIX wieku, w: Bursztyn i żuławskie konteksty kulturowe, red. J. Hochleitner, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2014, s.59-70.
 • Mazurzy pruscy przeciw zabobonom, w: Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym, red. K. Grążawski, J. Gancewski, Olsztyn 2014, s.113-130.
 • Miejsca i wyobraźnia. Wstęp do kosmografii Kazimierza Brakonieckiego, w: Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, red. D. Kalinowski, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowska, Kraków 2014, s. 41-55.
 • Przyroda jako zwierciadło Mazurów pruskich, w: Między historią polityczną a historią społeczną. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pofesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. J. Gołota, Pułtusk-Olsztyn-Ostrołęka-Warszawa 2014, s. 502-519.
 • Z tekstu do tekstu. Mazurskie "wyjmowanie" ze Starego Testamentu, w: Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm - pozytywizm - Młoda Polska. Stary Testament, red. E. Jakiel, J. Mosakowski s, Gdańsk 2014, s. 241-262.
 • Geopoetyka według Elżbiety Rybickiej [rec. z: Geopoetyka. Przestrzeń i miejsc we współczesnych teroriach i praktykach literackich, Kraków 2014], „Borussia” nr 54 ( 2014), s. 280-284.
 • Polskie czytanie Siegfrieda Lenza (fragmenty), "Kroniki" 2014, nr 4, s. 18-23.
 • Z głębin grzeszności [o poezji Piotra Cielesza], "Topos" 2014, nr 6, s. 147-149.
 • Późna twórczość polskich poetów XX i XXI wieku, "VariArt" 2014, nr 3, s. 24-26.
 • Lamentarz [rec. tomu poezji K. Brakonieckiego Chiazma (Olsztyn 2012)], "VariArt" 2014, nr 2, s. 12.
 • Słowa w stanie wolności, "Twórczość" 2014, nr 12, s. 119-121.
 • Polskie wspomnienia z Tel Awiwu, "Nowe Książki" 2014, nr 11, s. 20-21.
 • "Listy Schindlera" ciąg dalszy, "Nowe Książki" 2014, nr 10, s. 26.
 • Nieznany wiersz Michała Kajki, "Kroniki" [kwartalnik Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach] 2014, nr 2, s. 1, 16.
 • Lęki i zachwyty Jerzego Hordyńskiego, "Akcent" 2014, z. 3, s. 176-180.
 • Opowiadanie miejsc, czyli wejście w czas [o poezji Janusza Drzewuckiego], "Akcent" 2014, nr 1, s. 126-128.
 • Kalendarium życia i twórczości Michała Kajki, "Kroniki" 2014, nr 2, s. 16-17.
 • Widzieć „za mocno” [o książce poetyckiej Małgorzaty Skałbani Naleciałości: czterdziestosiedmioletnie wiersze narzucającego się ta pi ce ra], "Twórczość" 2014, nr 8, s. 123-125.
 • Niemcy i Wschód [rec. książki: „Niemiecki Wschód”. Wyobraźnia, misja, dziedzictwo, wybór, wstęp, oprac. Christof Kleßmann, przeł Izabela Drozdowska-Broering, Jerzy Kałążny, Poznań 2014], „Nowe Książki” 2014, nr 6, s. 83-84.
 • Z pustkowia w pełnię [rec. książki poetyckiej: Marzena Broda, Zwykłe rzeczy, Warszawa 2013), "Twórczość" 2014, nr 3, s. 105-106.
 • "Kochamy księdza Twardowskiego" [rec. książki: W. Smaszcz, Serce nie do pary. O księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach, Warszawa 2013], "Nowe Książki" 2014, nr 3, 42-43.
 • Urzędnik, prawnik, pisarz [rec. książki: G. Supady, Theodor Gottlieb von Hippel. Ekscentryczny literat z Królewca, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013], „Forum Akademickie” 2014, nr 1, s. 71.

2013

 • Rękopis notatek Zbigniewa Herberta "Liryka Słowackiego", w: Piękno Juliusza Słowackiego. Tom II. Universum, red. Jarosław Ławski, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Wydawnictwo Alter Studio, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 115-128.
 • Wesele ptasząt. Piosenka mazurska (edycja z komentarzem), „Prace Literaturoznawcze” z. 1 (2013), s. 289-295
 • Sprawozdanie z konferencji "Życie i twórczość" Arno Holza (1863-1929), Kętrzyn, 26-27 kwietnia 2013 roku, "Prace Literaturoznawcze" z. 1 (2013), s. 339-341.
 • Tarcza z pajęczyny [uwagi o tworzeniu, wierszu, poezji, poecie, czytaniu], "Topos" 2013, nr 6, s. 25-32.
 • Trzy wiersze Arno Holza, „VariArt” 2013, nr 3, s. 12-13.
 • Edytorskie problemy z Gombrowiczem, "Sztuka Edycji" 2013, nr 1, s. 133-134.
 • Po co poezja? Ankieta ‘topoi’, „Topos” 2013, nr 5, s. 9, 19, 27, 35.
 • Złudzenia śmiertelnego umysłu [rec. książki Henryka ELZENBERGA, Odczuwanie religii Leconte de Lisle’a, tłum. Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013], "Forum Akademickie" 2013, nr 10, s. 64.

http://forumakademickie.pl/recenzje/zludzenia-smiertelnego-umysłu

 • Bestiarium Romana Brandstaettera. Zwierzęta w wyobraźni poety, "Ethos" 2013, nr 2 (102) (Lublin-Rzym), s. 249-266.
 • Przypominanie Fritza Skowronnka, Żytkiejmy 2013.
 • Erinnern an Fritz Skowronnek.Teil 1 i 2,, "Masurische Storchenpost" 2013, nr 11, s. 7-14; 2013, nr 12, s. 11-17.
 • Kamienie w  krajobrazach poezji Warmii i Mazur, [w:] Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. 2, red. M.  Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 169-185.
 • Mazurska biografia Marcina Gerssa (szkic), w: Grabowo, red. M. Słapik, R. Karpiński, Vilnius 2013, s. 305-330.
 • Literaturoznawstwo regionów (w poszukiwaniu skutecznych perspektyw badawczych), w: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. Małgorzata Mikołajczak i Elżbieta Rybicka, Kraków 2012 [właściwie 2013], s. 13-28.
 • Biblia w piśmiennictwie Mazurów pruskich XIX wieku, w: Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2013, s. 377-396.
 • Wesele ptasząt. Piosenka mazurska, oprac. i komentarz Z. Chojnowski, ilustr. Józef Wilkoń, Olsztyn 2013.

Posłuchaj audycji:   http://ro.com.pl/wesele-ptaszat-piosenka-mazurska/0178666

 • Polski odbiór myśli i dzieł Arno Holza w latach 1889-1929, w: Arno Holz i  jego dzieło, red. K. D. Szatrawski, Kętrzyn 2013, s. 15-26.
 • Muszę zadawać pytania [o poezji Uty Przyboś], "Twórczość" 2013, nr 12, s. 104-106.
 • Herbert romantyczny [o książce Małgorzaty MIKOŁAJCZAK, Światy z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta , Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Zielona Góra – Kraków 2013], "Forum Akademickie" 2013, nr 11, s. 70.
 • Zwątpienia pełne wiary [o poezji Marka Czuku], "Nowe Książki" 2013, nr 10, s. 70.
 • Posłaniec dobra [o poezji Leszka A. Moczulskiego], „Kroniki” [Suwałki]  2013, nr 2, s. 17-18.
 • Ocalająca opowieść [o poezji Jerzego Plutowicza], "Twórczość" 2013, nr 7,
 • Z potrzeby języka, sumienia i wspólnoty [o poezji Sławomira Matusza], "Topos" 2013, nr 3, s. 142-143.
 • Poszukiwanie prostoty [o książce poetyckiej Krzysztofa Niewrzędy Popiół, posłowie P. Michałowski, Szczecin 2012], „Twórczość” 2013 nr 3, s.  85-86.
 • Marzycielka z charakterem [o poezji Renaty Jabłońskiej], "Nowe Książki" 2013, nr 3, s. 84.

2012

 • Ruiny przeciw wizji. O młodej "niepolitycznej" poezji dziewiątej dekady XX wieku, Olsztyn 2012.
 • Mazurskie mickiewicziana Gustawa Gizewiusza i inneRuch Literacki”  2012, z. 4-5, s. 547-568.
 • Gerssa przeróbki niektóre (z problemów autorstwa i oryginalności literatury mazurskiej), "Prace Językoznawcze" z. 14 (2012), s. 55-62.
 • W mazurskiej gęstwinie zakazów i powinności (uwagi o opowieści Marcina Gerssa „Jest Bóg!”), „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej”, seria 18: Tabu i wstyd, Warszawa 2012, s. 89-101.
 • Kultura religijna w wierszach Mariana Hemara, w: Marian Hemar wczoraj i dziś..., red. M. Kurkiewicz, R. Mielhorski, Bydgoszcz 2012, s. 66-89.
 • Otto Gerss – germanizator i poeta tworzący w języku polskim, „Znad Pisy” nr 19-20 (2010/2011) [właśc. 2012], s. 271-277 [tutaj aneks: Wybór wierszy Ottona Gerssa, wyszukał i oprac. Z. Chojnowski].
 • Codzienne obrzędy [o książce poetyckiej Jerzego Łukosza Pełna krew, Wyd. Znak, Kraków 2012], „Twórczość” 2012, nr 12, s. 103-104.
 • Plagiaty, przedruki, zapożyczenia - ustalenia bibliograficzno-tekstowe (ze studiów nad piśmiennictwem mazurskim), "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2011, nr 4, s. 697-702. 
 • Londyn romantyczny [o książce Marcina Łukasza Lutomierskiego, Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich „Wiadomości” z lat 40. i 50. XX wieku, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń 2012], "Forum Akademickie" 2012, nr 10                                                           http://forumakademickie.pl/recenzje/londyn-romantyczny/
 • Liryk obywatel [o książce poetyckiej Kazimierza Nowosielskiego Okno od północy, Pelplin 2012], "Nowe Książki" 2012, nr 10, s. 22-23.
 • Ogród pięknego cierpienia [o poezji Anny Piwkowskiej], "Twórczość" 2012, nr 9, s. 102-104.
 • Wolność Polaków i Niemców, "Forum Akademickie" 2012, nr 7-8; czytaj:    http://forumakademickie.pl/recenzje/wolnosc-polakow-i-niemcow/
 • "Północny" Miłosz, "Nowe Książki" 2012, nr 6, s. 44-45.
 • Formy i tematy wypowiedzi krytycznoliterackich w polskojęzycznym piśmiennictwie Mazurów pruskich (1842-1918), w: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej”(2), pod red. M. Strzyżewskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 265-286.
 • Poszukiwanie ciągłości (interpretacja "Psalmu o trzcinie" Romana Brandstaettera), w: Psalmy Romana Brandstaettera, red. J. K. Pytel, A. Seul, Poznań 2011, s. 29-44.
 • Wnętrze widzące [Bogusława Latawiec, Gdyby czas był ziemią, Sopot 2011], „Twórczość” 2012, nr 5, s. 97-98.
 • Co ma Norwid do  Chin [Krzysztof Andrzej Jeżewski, Cyprian Norwid a myśl i  poetyka Kraju Środka, Warszawa 2011], „Forum Akademickie” 2012, nr 5, s. 63.
 • Wielki człowiek z prowincji [rec. książki Pawła Matyaszewskiego, Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna, Wyd. KUL, Lublin 2011], "Forum Akademickie" 2012, nr 3. http://forumakademickie.pl/recenzje/wielki-czlowiek-z-prowincji/
 • "Jedyny w tylu osobach" [Andrzej Czcibor-Piotrowski, Autoportrety, Wrocław 2011], "Nowe Książki" 2012, nr 2, s. 14.
 • "Finlandia" Jarosława Iwaszkiewicza, "Twórczosć" 2012, nr 2.
 • Zaklinanie chaosu [rec. z: Piotr Michałowski, Cisza na planie, Szczecin 20122], „Nowe Książki” 2012, nr 2, s. 58-59
 • H. Raszka, "Jedyna pewnosć istnienia" [rec. z: H. Raszka, Imię własne. Dziesiąty zbiór wierszy pisany pomiędzy 11.1983 a 02.1989, posłowie P. Michałowski, Szczecin 2011; Głosy w przestrzeni. Jedenasty zbiór wierszy pisany pomiędzy 03.1990 a 05.2006, posłowie P. Michałowski, Szczecin 2011] „Twórczość” 2012, nr 1, s. 107-109

2011

 • Autorska mazurska bajka zwierzęca, w: Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. Adrian Mianecki, Violetta Wróblewska, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 193-204.
 • On Certain Mystical Lyrics, w: The Space of the Word. The Literary Activity of Karol Wojtyła – John Paul II, et. By Z. Zarębianka, rev. J. Machniak, Kraków 2011, s. 127-138.
 • Relogiöse Chiffren in der Poesie Witold Wirpszas, w: Glaubensfragen. Relogiom und Kirche in der polnischen Literatur, red. U. Jekutsch, Wiesbaden 2011, s. 103-116.
 • Ostróda w "Gazecie Leckiej" (1875-1880), „Okolice Ostródy” T. 3 (2011), s. 65-71.
 • Osobowość religijna Wincentego Pola, w: „Ponad hafem wicher wyje...” Studia o Wincentym Polu, red. Norberta Kasparka, Andrzeja Korytki, Olsztyn 2011, s. 121-132.

 • MONOGRAFIE:
 1. Michał Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn 1992.
 2. Metamorfozy Anny Kamieńskiej, Olsztyn 1995.
 3. "Co nie jest wymówione zmierza do nieistnienia". Interpretacje wierszy współczesnych, Olsztyn 1995 [współautorzy L. Hul, A. Kotliński].
 4. Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza, Olsztyn 1999.
 5. Zmartwychwstały kraj mowy. Literatura Warmii i Mazur lat dziewięćdziesiątych, Olsztyn 2002.
 6. Ku Tajemnicy. Szkice o poezji po 1956 roku, Olsztyn 2003.
 7. Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej, Olsztyn 2011.
 8. Od biografii do recepcji. Ernst Wiechert, Konstanty I. Gałczyński, Zbigniew Herbert na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2011.

Link bibliograficzny

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_08-ie/krag_boruss.htm

Wybrane szkice i studia:

a.  w książkach:

 • Przeżywanie przyrody jako powroty do pierwotności w poezji Anny Kamieńskie, w: Studia i szkice o literaturze współczesnej, red. A. Staniszewski, Olsztyn 1992, s. 69-80.
 • Refleksja moralna w wierszach Leszka A. Moczulskiego, w:  j.w., s. 117-124.
 • Wrażliwość onomastyczna Tadeusza Konwickiego, w: Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn 1993, s. 199-204.
 • Przedwojenna liryka Wojciecha Bąka, w: W stronę dwudziestolecia 1918-1939. Studia i szkice o literaturze, red. Z. Andres, Rzeszów 1993, s. 157-172.
 • Autobiografia przetworzona w tajemnicę. Czytanie "Genów" Arnolda Słuckiego, w: Teksty. Konteksty. Interpretacje, red. D. Ossowska, Olsztyn 1994, s. 117-134.
 • "Bawić się niedorzecznościami". Problematyka twórczości poetyckiej Witolda Wirpszy po roku 1968, w: W stronę współczesności. Studia i szkice literackie po 1939 roku, red. Z. Andres, Rzeszów 1996, s. 95-102 [pierwodruk: "Odra" 1995 nr 11, s. 55-59].
 • Psalm jako wypowiedź poetycka w polskiej poezji końca XX wieku, w: Gatunki literackie. Tradycja a współczesne przemiany, pod red. D. Ossowskiej i Z. Chojnowskiego, Olsztyn 1996.
 • Zwischen Debet und Chronik, w: Meiner Heimat Gesicht. Ostpreussen im Spiegel der Literatur, red. W. Lipscher, K. Brakoniecki, Muenchen 1996, s. 650-653. Ten sam artykuł ukazał się w rosyjskiej edycji antologii Meżdu molitwoj i chronikoj, w: Liki rodnoj zemli, Kaliningrad 1999, s. 533-536.
 • "Koniec wieku" w polskiej poezji współczesnej, w: Zmierzch świata?Awizje współczesnych przemian kulturowych, pod red. D. Ossowskiej, Olsztyn 1997, s. 51-66.
 • Kręgi poematu. Wokół "Podróży do Patagonii" , w; Biografia i historia, pod red. A. Staniszewskiego i K. D. Szatrawskiego, Olsztyn 1997.
 • Prywatna liturgia poety (na przykładzie poematu Witolda Wirpszy), w: Literatura a liturgia, pod red. J. Okonia, Łódź 1998, s. 334-343.
 • Od tekstu do tekstu (charakterystyka wybranych parafraz polskich utworów w twórczości Michała Kajki), w: Folklor i pogranicza, pod red. A. Staniszewskiego i B. Tarnowskiej, Olsztyn 1998, s. 100-109.
 • Borussia und Wiechert, w: Spurensuche. Alfred Döblin – Ernst Wiechert – Johannes Urzidil – Jochen Klepper: Deutsch-polnisch-tschechische Begegmungen mit einer yergessemen Klassik der Moderne, Hamburg 2000, s. 49-55.
 • Liryka starożytnych - Grecja, w: O literaturze i filozofii. Problemy – twórczy – dzieła,red. W. Tulibacki, Z. Frydryszak, Olsztyn 1999, s. 38-43.
 • Liryka starożytnych - Rzym, w: j.w., s. 44-50.
 • Rewolucyjny fenomen poezji romantycznej, w: j.w., s. 221-226.
 • Symboliści. Wyznaczniki nowoczesności w liryce, w: j.w., s. 259-265.
 • Liryka Młodej Polski, w: j.w., s. 266-272.
 • Niektóre poetycko-filozoficzne projekcje doświadczenia wewnętrznego. Z problematyki religijności Iwaszkiewiczowskiej, w: Czy sacrum jest jeszcze święte? Przedmiot – interpretacje – deformacje, red. ks. Z. Kunicki, Olsztyn 2000, s. 97-108.
 • Szesnaście (16) artykułów hasłowych poświęconych: Stanisławowi Burkotowi, Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, Mieczysławowi Czychowskiemu, Krzysztofowi Dybciakowi, Jadwidze Gamskiej-Łempickiej, Stanisławowi Koziurze, Leszkowi A. Moczulskiemu, Marynie Okęckiej-Bromkowej, Włodzimierzowi Pawluczukowi, Stanisławowi Stabrze, Wojciechowi Wyganowskiemu, a także powieściom: Jana Parandowskiego Dysk olimpijskiWidziane z góry Stefana Kisielewskiego, w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. R. Nycz, Warszawa 2000, t. 1 i 2.
 • Homo ludens w górach [o Album tatrzańskie J. Iwaszkiewicza], w: Świat w zabawie – „zabawa światem”. Ludyczne koneksje literatury, red. D. Ossowska, A. Rzymska, Olsztyn 2001. s. 67-102.
 • Biblia – „skarb wiekuisty“ Mazurów, w: W kontekstach kultury, historii i geografii, red. L. Hul, Olsztyn 2001, s. 129-134.
 • Społecznik. Wspomnienie o doktorze Mirosławie Świąteckim,  w: W kontekstach kultury, historii i geografii, red. L. Hul, Olsztyn 2001, s. 11-12.
 • Między geografią a poetyką, w:  Literackie strategie lat dziewięćdziesiatych. Przełomy, kontynuacje, powroty, red. L. Hul, A. Staniszewski, Olsztyn 2002, s. 11-18.
 • Gra o samopoznanie (o poemacie „Anna” Jana Śpiewaka), w: Zbliżenia historycznoliterackie. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Burkotowi, pod red. Tadeusza Budrewicza, Marka Busia, Andrzeja Gurbiela, Kraków 2003, s. 326-342. (ten sam artykuł „Twórczość” 2004 nr 1).
 • Regionalizm mazurski w mozaice kulturowej Europy, w: Wartości uniwersalne i o drębności narodowe tradycyjnych kultur europejskich, pod red. Mieczysława Marczuka, Lublin 2004, s. 277-284.
 • Wstęp [do:] Pieśni duchowne i poemata światowe. Antologia mazurska, Gołdap 2004, s. 5-11
 • Wokół „mazurskiej” legendy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w: Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi, red. Z. Ożóg, J. Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 169-201.
 • Opisywanie miasta – literackie wizje Olsztyna w utworach wybranych poetów i prozaików, w: Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, red. G. Borkowska, B. Darska, A. Staniszewski, Olsztyn 2005, s. 160-174.
 • Tematy, wartości, przekonania w utworach mazurskich z powiatu szczycieńskiego, w: Powiat szczycieński. Przeszłość – współczesność, pod red. Grzegorza Jasińskiego, Zbigniewa Kudrzyckiego i Andrzeja Misiuka, Szczytno 2006, s. 596-625.
 • Warmia i Maria (z dziejów motywów maryjnych w poezji polskiej) w: Dziedzictwo Warmii. Literatura i piśmiennictwo, pod red. Stanisława Achremczyka, Krystyny Orłowskiej-Wojczulanis, Olsztyn 20006, s. 61-70.
 • Wielkie postacie historyczne w wierszach Mazurów, w: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorów życia i sztuki, red. Ewa. Ihnatowicz i Ewa Paczoska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 461-476.
 • Wokół pewnej liryki mistycznej, w: Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, pod. red. Z. Zarębianki, ks. J. Machniaka, [Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Teologii Duchowości PAT w Krakowie], Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2006, s. 119-129.
 • Starzy i młodzi”, czyli wychowanie młodzieży jako temat wierszy Mazurów, w: Człowiek w świecie kultury, języka, edukacji, red. D. Pluta-Wojciechowska, W. Adamczyk, Bielsko-Biała 2006 (właśc. 2007), s. 383-396.
 • O motywach maryjnych z Warmii, w: Paciorki. Antologia maryjna z Warmii, Olsztyn 2007, s. 189-211.
 • Od Klubu do Oddziału (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Olsztynie w latach 1989-2007), w: Przed i za. Antologia literacka, red. A. Bykowska-Salczyńska, Z. Chojnowski, Olsztyn 2007, s. 382-384.
 • Odkrywania Michała Kajki ciąg dalszy, w: W mazowieckiej przestrzeni kulturowej, pod red. B. Dymka, Warszawa 2007, s. 479-492.
 • Poeta jako Prometeusz [o poezji Bogusława Żurakowskiego], w: Literatura – człowiek – wartość, pod red. Dariusza P. Klimczaka, Agnieszko Sojki, Kraków 2007 [właśc. 2008], s. 95-97.
 • Moja lektura Bogumiła Andrzejewskiego „Rzeczy o kosmetyce życiorysów – poematu ptasiego, w: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej, t. III, pod red. J. Kryszaka, Toruń 2008, s. 187-202.
 • Święta Lipka w poezji i legendzie, w: Święta Lipka. Perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań, pod red. Aleksandra Jacyniaka SJ, Warszawa 2008, s. 118-130.
 • [artykuły hasłowe): Archipelag ludzi odzyskanych, Dopatka Jan, Grodzki Michał, Jutrznia na Gody, Kajka (Kayka) Michał, Kalendarz dla Mazurów, Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki, Kancjonał, Luśtych (Lustig, Lustich) Jan, Mazuryzmy, Mazurzanie, Mazurzenie, Molitor Tomasz, Ogródek, Oleksik Klemens, Poeci ludowi, Pomazurskie, Sikirycki Igor, Skok Gerard, Słodkie Sulejki, Stary Fryc, Szwabacha, Śledź, w: Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany, pod red. W. Mierzwa (współred. m.in. Z. Chojnowski), Kraków 2008, s. 9, 34, 53, 63, 65, 66, 68, 97, 109, 112, 127, 128, 145, 148, 172, 174, 179, 188, 190 [razem ok. 0,6 ark. wyd.].
 • „Módl się za nim”. Troska duchowa o bliźniego w „Litanii do Matki Boskiej Ostrobramskiej” Kazimiery Iłłakowiczówny, w: Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25. rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny, red. Jan K. Pytel, Poznań 2008, s. 73-84.
 • Śpiewnik bez nut, w: M. Kajka, Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne, oprac. filologiczne i wybór Z. Chojnowski, Olsztyn 2008, s. 5-8.
 • Szyfry religijne Witolda Wirpszy, w: Pytania o wiarę. Religia i kościół w literaturze polskiej, red. A. Sulikowski, Szczecin-Greifswald 2008, s. 263-276.
 • Sukertowa-Biedrawina Emilia [biogram z bibl.], w: Polski Słownik Biograficzny, zeszyt 186  (T. 45/3).
 • Pogranicze w książkach Henryka Syski, w: Migracje ludności na pograniczu mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku, pod red. J. Gołoty, Ostrołęka-Olsztyn 2008, s. 121-31.
 • Śpiewnik bez nut, w: Michał Kajka, Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne, opracowanie filologiczne i wstęp Z. Chojnowski, Olsztyn 2008 s. 5-8.
 • Związki Zbigniewa Herberta z Warmią i Mazurami (przyczynek bio- i bibliograficzny), w: „We mnie jest płomień który myśli” – glosy do Herberta (w 10. rocznicę śmierci Poety), praca zb. pod red. M. Bernackiego, Bielsko-Biała 2009, s. 89-100.
 • Od uznania di niechęci. Marcin Gerss (Giersz) w niektórych opiniach, w: Marcin Giersz (Gerss). Człowiek z pogranicza, Gołdap 2009, s. 9-20.
 • Kultura mazurska w opowiastkach Marcina Gerssa, w: j. w., s. 43-60.
 • „Słowa do Czytelników” (przyczynek do biografii Marcina Gerssa i wiedzy o „Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim”, w: j. w., s.79-90.
 • Wstęp, do: Święte miejsca w literaturze, pod red. Z. Chojnowskiego, A. Rzymskiej, B. Tarnowskiej, Olsztyn 2009, s. 7.
 • Dar obcowania i wzajemności [o poezji L. Amber], w: L. Amber, Dwoje nad oceanem. Wiersze wybrane, Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej, Perth 2009, s. 5-11.
 • Proszę poczytać, proszę się pośmiać! [charakterystyka aforystki olsztyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem aforyzmów Tomasza Nakielskiego i Andrzeja Taborskiego], w: T. Nakielski, A. Taborski, Piórkiem i skalpelem. Aforyzmy z ilustracjami, Olsztyn 2009, s. 5-9.
 • Kajkowe parafrazy opowiastek Marcina Gerssa, w: Tradycja i współczesność. Folklor – język – kultura, pod red. D. Czubali, M. Miczki-Pajestki, Bielsko-Biała 2009, s. 205-220.
 • Literatura i ortodoksja. Eseistyka Wojciecha Bąka, w: Literatura i wiara, red. nauk. Andrzej Sulikowski, Szczecin 2009, s. 201-216.
 • Syzyf na klęczkach przed Madonną (glosa do poetyckiej teologii wiary Romana Brandstaettera), w: Roman Brandstaetter. Śpiewak Najświętszej Maryi Panny, red. Jan K. Pytel, UAM – Wydział Teologiczny, Poznań 2009, s. 46-66.
 • Posłowie [o poezji L. Amber], w: L. Amber, Geografia pamięci i inne wiersze, Olsztyn 2010, s. 121-122.
 • Od idealizacji do „klinczu”. Recepcja Ernsta Wiecherta w Polsce po 1989 roku, w: Studia o twórczości Ernsta Wiecherta, red. S. Sobieraj, Siedlce 2010, s. 39-52.

b. w czasopismach:

 • Podwójne istnienie poety [o poezji M. Jastruna], "Życie Literackie" 1983 nr 5.
 • Wrzawa słów, czyli z dala od etyki [o postawie twórczej Jerzego Harasymowicza], „Życie Literakie” 1984 nr 26.
 • Kultura i przyroda [o poezji T. Różewicza], "Życie Literackie" 1984 nr 39.
 • Teraźniejszość z przeszłością [o poezji J. Zagórskiego], "Życie Literackie" 1984 nr 32.
 • Porządkujcie świat [szkic o młodej poezji lat 1975-1983], „Kierunki” 1984 nr 27.
 • Karol Irzykowski: na obrzeżach mistycyzmu, "Życie Literackie" 1985 nr 14/15.
 • Biblia ziemi [o poezji J. Pocka], "Tygodnik Kulturalny" 1985 nr 7.
 • Światło Północy [o twórczości E. Kruka], "Tygodnik Kulturalny" 1985 nr 19.
 • Dzieci ziemi [przyczynek o współczesnej recepcji Chłopów Reymonta], „Tygodnik Kulturalny” 1985 nr 29.
 • Zakorzeniony w chłopskim losie [o twórczości J. Kawalca], "Tygodnik Kulturalny" 1985 nr 36.
 • Wiara i rozum [o twórczości Henryka Panasa], „Tygodnik Kulturalny” 1985 nr 40.
 • Poezja przyziemna [o problematyce nowej poezji], "Poezja" 1986 nr 6.
 • Liryka Międzywojnia, „Warmia i Mazury” 1986 nr nr 9, 10.
 • Stopniowanie goryczy [o debiutach poetyckich], "Życie Literackie" 1986 nr 5, s. 10.
 • Pisarz bólu, nienawiści i miłości [o twórczości W. St. Reymonta], "Tygodnik Kulturalny" 1986 nr 4.
 • Smok, nie chłop – ona jak jałowica [o wątkach miłosnych w „Chłopach” Reymonta], „Tygodniowy Ilustrowany Magazyn” 1987 nr 45.
 • Dziwnie zwyczajne życie [o opowiadaniach J. Iwaszkiewicza], "Tygodnik Kulturalny" 1986 nr 6.
 • Mędrzec i humorysta [o dramatach i opowiadaniach J. Szaniawskiego], "Tygodnik Kulturalny" 1986 nr 14.
 • Serce naiwne [o twórczości M. Konopnickiej], "Tygodnik Kulturalny" 1986 nr 21.
 • Między rzeczywistością a abstrakcją [o debiutach poetyckich], "Życie Literackie" 1987 nr 2.
 • Opis chwil. Bezwolny żywot podmiotu lirycznego lat 1980-1986, "Student" 1987 nr 2.
 • Rozkład i budowanie. Przegląd debiutów poetyckich z lat 1981-1986, "Student" 1987 nr. nr. 17, 18, 19, 20.
 • Trzy antologie [o antologiach młodopoetyckich], "Życie Literackie" 1987 nr 50.
 • Głos milczący. Debiuty poetyckie 1987, "Życie Literackie" 1988 nr 44.
 • Infernalne przestrzenie prozy Marka Sołtysika, "Miesięcznik Literacki" 1988 nr 5.
 • W dyskusji o literaturze i krytyce literackiej, "Kierunki"  1989 nr 7.
 • Fikcja przeciw fikcji (rozwój prozy Andrzeja Pastuszka 1976-1980), "Miesięcznik Literacki" 1989 nr 2/3.
 • Parodia i życia [monografia prozy Bohdana Dzitki], "Miesięcznik Literacki" 1989 nr 5.
 • Arka wspomnień [o twórczości K. Oleksika], "Kierunki" 1989 nr 3.
 • Remanent młodoliteracki [o grupie młodych pisarzy i poetów w Olsztynie lat 80.], „Warmia i Mazury” 1989 nr 9.
 • Przyczynek do odbioru krytyki literackiej. „Dziennik Pojezierza” 1989 nr 183.
 • Obserwator spod Ełku [szkic o życiu i twórczości Michała Kajki], „Twórczość Ludowa” 1990 nr 1.
 • Dom, w którym mieszkasz (o wrażliwości na przyrodę w literaturze), "Pracownia" 1991 nr 3.
 • Rdzeń życia [o sytuacji poezji na przełomie lat 80-tych i 90-tych], "Pracownia" 1991 nr 6.
 • Czy literatura jest luksusem?, „Dekada Literacka” 1992/1993 nr 24/1.
 • Wizja człowieka, wizja kultury. O poezji Witolda Wirpszy w latach 60-tych, "Integracje" XXVIII (1992).
 • Wstępny komentarz do "Faetona" Witolda Wirpszy, "Borussia" 1992 nr 1.
 • Młoda krytyka - egotyczna i bezradna [charakterystyka krytyki literackiej lat 80-tych], "Dekada Literacka" 1992 nr 18.
 • Cztery byty nieautentyczne [o poezji K. Brakonieckiego], „Pracownia” 1993 nr 12.
 • Liturgia Witolda Wirpszy, "Przegląd Powszechny" 1994 nr 4.
 • Między modlitwą i kroniką. Polskojęzyczna twórczość Prus Wschodnich XIX i XX wieku, "Borussia" 1994 nr 8.
 • Polskie czytanie Ernsta Wiecherta [na temat recepcji E. Wiecherta w Polsce w l. 1945-1993], "Borussia" 1994 nr 9.
 • Matka Boska w twórczości Anny Kamieńskiej, „Przegląd Powszechny” 1994 nr10.
 • Salon literacki nad Narwią, „Rzeczpospolita” 1995, nr 208, s. 23.
 • Krajobraz bez historii, "Borussia" 1995 nr 11, s. 151-154.
 • Trwanie pamięci – trwanie dobra. Refleksja o świadectwach Prus Wschodnich dziś, „Borussia” 1995 nr 10.
 • Suwalszczyzna literacka, "Rzeczpospolita" (Dodatek Plus-Minus) z 14-15 października 1995 r.
 • Czytanie, czytanie, czytanie, "Fraza" 1997 nr 2.
 • Rozbieranie Tristana [monografia cyklu balladowego J. Iwaszkiewicza Tristan przebrany], "Twórczość" 1996 nr 2.
 • W okowach nicości [studium o tomach poezji J. Iwaszkiewicza Jutro żniwa i Krągły rok], "Twórczość" 1997 nr 2.
 • "Mała ojczyzna" w prozie Warmii i Mazur, "Borussia" 1997 nr 14.
 • Poezja polska ostatnich lat, czyli obrona ciągłości, "Sycyna"1997 nr 73 (z 5 X 1997).
 • Świadectwo pustoszonego Sarajewa [o książkach poetyckich z serii "Biblioteka Pisarzy Sarajewa"], „Borussia” 1997 nr 14.
 • Antyk, wojna i propaganda. O kilku "odach" Jarosława Iwaszkiewicza, "Pamiętnik Literacki" 1998 z. 4.
 • "Borussia" i Wiechert, “Borussia” 1998 nr 16.
 • Metafizyka bycia [o poezji J. Iwaszkiewicza], "Twórczość" 1999 nr 2.
 • Klasycyzm przewartościwany [o filozofii poetyckiej ostatniego okresu twórczości J. Iwaszkiewicza], "Przegląd Artystyczno-Literacki" 1999 nr 1/2.
 • Nowe i nienowe [uwagi o poezji lat 90.], „Borussia” 1999 nr 18/19.
 • Punkty wyjścia, punkty dojścia. Uwagi o literaturze Warmii i Mazur, „Warmia i Mazury” 2000 nr 1.
 • Klemens Oleksik (1915-1992) [biogram], „Znad Pisy” nr 10 (2001).
 • Różewiczowskie stany umierania i przebudzeń, „Pracownia” 2003 nr 31.
 • Się pisze, czyli strategia i dokumenty „roczników siedemdziesiątych”, „Topos” 2003 nr 1-3.
 • Liryzm Południa i okrucieństwo Północy [o poezji M. B. Kielar], „Kresy i pogranicza w literaturze. Szczecińskie Prace Polonistyczne” nr 14 [2003] [red.:  K. Łozowska, L. Szaruga, E. Tierling-Śledź].
 • Poetycka apokalipsa Jarosława Iwaszkiewicza, „Twórczość” 2004 nr 2.
 • Zapiski szwedzkie (kartki z podróżnego notatnika), „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” 2003 nr 3-4.
 • Słowo do szwedzkich miłosników literatury [szkic popularny o literaturze Warmii i Mazur], „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” 2003 nr 3-4.
 • Rygoryzm etyczny w wierszach Mazurów, „Masovia” 2003 nr 6.
 • Mazurski słowik [o życiu i twórczości M. Kajki], „Twórczość” 2004 nr 5, s. 130-132.
 • Iwaszkiewicz – Gombrowicz – Gałczyński. Związki nieuniknione i przygodne, „Parnasik” 2004 nr 2/3, s. 16-17.
 • Pseudonimy poetów i pisarzy Warmii i Mazur jako zabawa i gra z tożsamością, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2004 nr 1.
 • Świat zapisany przez Mazurów (rekonesans), w: Swojskość i obcość. O kategorii tożsamości w piśmiennictwie polskim na przełomie wieków, pod. red. A. Staniszewskiego i J. Chłosty-Zielonki, Olsztyn 2004, s. 166-177.
 • Apostoł-Poeta [o poezji Karola Wojtyły], „Parnasik” 2005 kwiecień ( nr 49).
 • Od Damięt do Olsztyn [„Przypomnienie Henryka Syski w 85. urodziny 5. rocznicę śmierci], „Parnasik” 2005 kwiecień (nr 49).
 • Tematy liryczne Edwarda Kupiszewskiego, „Parnasik” 2005 czerwiec (nr 50).
 • Witold Wirpsza – ktoś więcej niż lingwista, „Pogranicza” 2005 nr 4.
 • Poezja krainy, „Gdzie żyje nieobecność” [o poezji Erwina Kruka], „Topos” 2005 nr 4.
 • Walka z utopiami, czyli próba przedstawienia „nierzeczywistości”, „Pogranicza” 2006 nr 2.
 • Daty pożegnania [w związku ze śmiercią Czesława Miłosza], „Topos” 2006 nr 3.
 • Szyfry religijne poezji Witolda Wirpszy, „Przegląd Powszechny” 2006 nr 7/8.
 • „Apoteoza tańca” Witolda Wirpszy, czyli ćwiczenie się w wolności, „Odra” 2006 nr 7/8.
 • Gałczyński i Grunwald, „Przegląd Polski” [tygodniowy dodatek literacko-społeczny „Nowego Dziennika”] [Nowy Jork] z 14 lipca 2006.
 • Poezja polska według Jana Twardowskiego, „Przegląd Polski” z 18 sierpnia 2006.
 • Pieśni Mazurów na „Niedzielę Umarłych”, „Studia Angerburgica”, tom 11, [Węgorzewo] 2006.
 • Głos z „ojczyzny kalek” (o dwóch utworach Minny Kollakowski), „Studia Angerburgica”, tom 11, [Węgorzewo] 2006.
 • Poeci i peryferia [prowincja w poezji najnowszej], „Przegląd Polski” z 29 września 2006 r.
 • Węgierski październik polskich poetów, „Przegląd Polski” z 20 października 2006 r.
 • Fryc Zimmek – mazurski poeta ludowy z Borowego, „Mrągowskie Studia Humanistyczne”, tom 6/7, s. 154-163.
 • Mit leśniczówki Pranie, „Forum Książki” 2006 nr 2.
 • Zabawne opowiastki „poety mazurskiego” z Węgoborka, „Studia Angerburgica” tom 13 (2006) [Węgorzewo].
 • Być na „peryferiach”, „Poezja dzisiaj” 2006/2007 nr 54-55.
 • Literatura (prawdziwie) mazurska, „Forum Książki” 2007 nr 1.
 • Poeta miłości [o poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego], „Jaćwież” nr 36 (2006).
 • Warmia i Maryja. Z dziejów motywów maryjnych w poezji, „Przegląd Powszechny” 2007 nr 5.
 • Pochwała „stanu gospodarskiego” w wierszach Mazurów, „Studia Angerburgica” t. 14 (2007).
 • Poezja, czyli ćwiczenie się w wolności ("Apoteoza tańca" Witolda Wirpszy), „Archiwum Emigracji” 2007, z. 1.
 • Czas na antologie! [charakterystyka współczesnego życia literackiego na Warmii i Mazurach], „Krajobrazy i Spojrzenia” 2007 nr 3.
 • Ulubione wiersze Jana Twardowskiego, „Krajobrazy i Spojrzenia” 2007 nr 3, s. 10.
 • Rdzeń życia [wersja popr. i uzup.], „Topos” 2007 nr 5, s. 79-87.
 • Tam, gdzie się dba o pamięć. Tematy i dramaty świata Erwina Kruka, „Mrągowskie Studia Humanistyczne” t.8-9, 2006/2007 [rok wyd. 2008].
 • Mazurskie życie społeczne w tekstach Karla Leścińskiego, „Mrągowskie Studia Humanistyczne” t.8-9,  2006/2007 [rok wyd. 2008].
 • Z dziejów bajek i „opowiastek” na Mazurach (Marcin Gerss i Michał Kajka), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2008 nr 1.
 • Napoleon i jego wojska w oczach Mazurów, „Napis”, Seria XIII, 2007 [Warszawa 2008].
 • Komunikacja w wierszach Mazurów, „Masovia” t. 11 (2008).
 • Dokąd możemy dotrzeć śladami Michała Kajki?, „Znad Pisy” nr 16 [2008].
 • Niedocecnione strony antologii, „Forum Książki” 2009 nr 1.
 • Poeta wsłuchany w dzieło stworzenia (uwagi o osobowości twórczej Michała Kajki), „Rocznik Ełcki 2008”, t. V, Ełk, kwiecień 2009, s. 86-103.
 • Maria Jasińska-Wojtkowska 1926-2009 [nekrolog], „Posłaniec Warmiński” 2009 nr 24.
 • Aktywność społeczna a kultura w Polsce po roku 1989, „Pozarządowiec” 2009 nr 5.
 • Mazurskie mianiatury biograficzne (ustalenia wstępne), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, 2009.
 • „…o pamięć uderzy dzień…” Zbigniew Herbert w poezji Erwina Kruka i Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, „Debata” 2010 nr 4.

Wybrane opracowania edytorskie:

 • M. Kajka, [Zbrodnia okrutna], oprac. na podstawie rękopisu poety, komentarz i przypisy Z. Chojnowski, w: Z. Chojnowski, Michał Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn 1992, s. 134-156.
 • Listy Anny Kamieńskiej do Józefa A. Frasika i Klemensa Oleksika, oprac. na podstawie rękopisów, komentarz i przypisy Z. Chojnowski, w: Z. Chojnowski, Metamorfozy Anny Kamieńskiej, Olsztyn 1995, s. 179-185.
 • J. Iwaszkiewicz, Wiersze planowane do „Ciemnych ścieżek, ale nie zakwalifikowane do ostatecznej wersji tomu, Wiersze z pierwszej (odrzuconej) wersji „Warkocza jesieni” (1952), Wiersze z cyklu „Droga”, Wiersze rozproszone w publikacjach prasowych i książkowych, Wiersze rozproszone wydobyte z rękopisów, Utwory dla dzieci, Parodie, w:  Z. Chojnowski, Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza, Olsztyn 1999, s. 271-378.
 • Wiersze Marcina Gerssa [opracowanie edytorskie tekstów z komentarzem], w: Marcin Giersz (Gerss). Człowiek z pogranicza, red. Z. Chojnowski, Gołdap 2009, s. 167-192.
 • L. Amber, Geografia pamięci i inne wiersze, red. i posłowie, Z. Chojnowski, Olsztyn 2010.

Antologie literackie:

 • Meiner Heimat Gesicht. Ostpreussen im Spiegel der Literatur, red. W. Lipscher, K. Brakoniecki, Muenchen 1996 (wyd. 2, 2000) [redakcja działu literatury polskiej od początku XVI w. do roku 1939]. Antologia ukazała się po polsku (Borussia. Ziemia i ludzie,Olsztyn 1999), po rosyjsku (Liki rodnoj zemli, Kaliningrad 1999) i po litewsku (Prūsija. Literaturos veidrodyje, Kłajpeda 1999).
 • Szara reneta. Antologia literacka, red. i wstęp K. Brakonieckiego i Z. Chojnowskiego, Olsztyński Oddział SPP, Olsztyn 2000.
 • M. Kajka, Gedichte, wybór, układ, opracowanie filologiczne, wstęp, biogram Z. Chojnowski, tłum. na niemiecki M. Szalonek, Berlin 2003.
 • Olsztyn w wierszach, wybór, opracowanie, posłowie Z. Chojnowski, Olsztyn 2003.
 • Szara reneta. Antologia literacka, red. i wstęp K. Brakoniecki i Z. Chojnowski, Olsztyński Oddział SPP, Olsztyn 2000.
 • M. Kajka, Gedichte, wybór, układ, opracowanie filologiczne, wstęp, biogram Z. Chojnowski, tłum. na niemiecki M. Szalonek, Berlin 2003.
 • Olsztyn w wierszach, wybór, opracowanie, posłowie Z. Chojnowski, Olsztyn 2003.
 • Pieśni duchowne i poemata światowe. Antologia mazurska, wypisał, opracował i wstępem opatrzył Z. Chojnowski, Gołdap 2004.
 • Paciorki. Antologia maryjna z Warmii, wybór, opracowanie i posłowie Z. Chojnowski, Olsztyn 2007.
 • Przed i za. Antologia literacka,  pod red. Z. Chojnowskiego i A. Bykowskiej-Salczyńskiej, Olsztyn 2007.
 • Michał Kajka, Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne, opracowanie filologiczne i wstęp Z. Chojnowski, Olsztyn 2008.
 • Wybrane recenzje krytycznoliterackie i naukowe:

  • rec. z: K. Brakoniecki, Żywoty, Warszawa 1982, „Tygodnik Kulturalny” 1982 nr 28.
  • rec. z: A. Warzecha, Błędny ognik, Kraków 1982, „Życie Literackie” 1983 nr 15.
  • rec. z: L. A. Moczulski, Powitania, Kraków-Wrocław 1983, „Życie Literackie” 1983 nr 32.
  • rec. z: S. Skoneczny, Miecz, Kraków 1982, „Tygodnik Kulturalny” 1983 nr 33.
  • rec. z: J. Wyka, Wiersze wybrane, Warszawa 1983, „Życie Literackie” 1984 nr 5.
  • rec. z: B. Zadura, Zejście na ląd, Warszawa 1983, „Tygodnik Kulturalny” 1984 nr 29.
  • rec. z: W. Bąk, Wiersze wybrane, oprac. i wybrał S. Jończyk, wyd. 2 rozsz., Warszawa 1984, „Słowo Powszechne” 1984 nr 75 (wyd. A).
  • rec. z: J. Styczeń, Wiersze wybrane, Kraków-Wrocław 1984, „Życie Literackie” 1985 nr 36.
  • rec. z: J. B. Ożóg, Gdzie świeci noc, Warszawa 1985, „Życie Literackie” 1985 nr 45.
  • rec. z: E. Kruk, Poezje wybrane, Warszawa 1984, „Tygodnik Kulturalny” 1985 nr 12.
  • rec. z: T. Truszkowska, Błysk flesza [poezje], Warszawa 1983, „Tygodnik Kulturalny” 1985 nr 19.
  • rec. z: M. Żiólkowska, Busola serca [powieść], wyd. 2, Olsztyn 1984, „Tygodnik Kulturalny” 1985 nr 6.
  • rec. z: T. Nocznicki, Smutki i żale [poezje], Warszawa 1984, „Tygodnik Kulturalny” 1985 nr 10.
  • rec. z: S. Rogala, Ucieczki [opowiadania], Kielce 1984, „Tygodnik Kulturalny” 1985 nr 13.
  • rec. z: S. Srokowski, Duchy dzieciństwa [powieść], Warszawa 1985, „Tygodnik Kulturalny” 1985 nr 38.
  • rec. z: A. Dróżdż, Dzicy lokatorzy [poezje], Kraków 1984, „Życie Literackie” 1985 nr 11.
  • rec. z: W. Zalewski, Twierdza [powieść], Warszawa 1985, „Tygodnik Kulturalny” 1985 nr 36.
  • rec. z: J. Ryszkowski, Stan podgorączkowy [poezje], Olsztyn 1984, „Życie Literackie” 1985 nr 13.
  • rec. z: J. B. Ożóg, Gdzie świeci noc [poezje], Warszawa 1985, „Życie Literackie” 1985 nr 45.
  • rec. z: Z. Joachimiak, Ja sobowtór…[poezje], Gdańsk 1984, „Tygodnik Kulturalny” 1985 nr 25.
  • rec. z: J. Styczeń, Wiersze wybrane, Kraków 1984, „Życie Literackie” 1985 nr 36.
  • rec. z: B. Żurakowski, Koncert ciszy [poezje], Warszawa 1984, „Życie literackie” 1985 nr 42.
  • rec. z: W. Kazanecki, Uśmiech Giocondy, Białystok 1984, „Poezja” 1985 nr 4.
  • rec. z: S. Benski, Cesarski walc [opowiadania], Kraków 1985, „Tygodnik Kulturalny” 1986 nr 7.
  • rec. z: D. Boulanger, Lustro [powieść], Warszawa 1985, „Tygodnik Kulturalny” 1986 nr 21.
  • rec. z: E. Panitz, Moralność rusałki [proza], Warszawa 1986, „Tygodnik Kulturalny” 1986 nr 27.
  • rec. z: J. M. Gisges, Wywoływanie duchów, Warszawa 1985, „Tygodnik Kulturalny” 1986 nr 8.
  • rec. z: A. Migo, Ciemny pokój [poezje], Kraków 1985, „Życie Literackie” 1986 nr 7.
  • rec. z: B. Taborski, Sztuka [wybór wierszy], Kraków 1985, „Życie literackie” 1986 nr 21.
  • rec. z: R. Wojaczek, List do nieznanego poety, Kraków 1985, „Przegląd Tygodniowy” 1986 nr 23.
  • rec. z: W. Chyliński, Zaproszenie do snu [poezje], Gdańsk 1985, „Przegląd Tygodniowy” 1986 nr 25.
  • rec. z: W. Natanson, Hierarchie i sylwety, Warszawa 1985, „Przegląd Tygodniowy” 1986 nr 28.
  • rec. z: S. Piętak, Pisma. Utwory poetyckie, t. 1 i 2, Warszawa 1986, „Przegląd Tygodniowy” 1986 nr 39.
  • rec. z: A. Pogonowska, Tylko wierszem, Łódź 1984, „Poezja” 1986 nr 5.
  • rec. K. Sakowicz, Sceny miłosne, sceny miłosne, Warszawa 1986, „Miesięcznik Literacki” 1987 nr 1
  • rec. z: J. Hordyński, Ślad, Kraków-Wrocław 1985, „Twórczość” 1987 nr 8.
  • rec. z: B. Jasiński, Istnieć znaczy tworzyć, Warszawa 1986, „Literatura” 1988 nr 5.
  • rec. z: J. Kryszak, Poezja ziemi, Warszawa 1984: "Tygodnik Kulturalny" 1985 nr 46.
  • rec. z: S. Siekierski, Życie literackie wsi współczesnej na tle jej przeobrażeń kulturowych, Warszawa 1985; "Tygodnik Kulturalny" 1986 nr 12.
  • rec. z: J. Mołda, Wszystko mogło być inaczej, Łódź 1986, „Tygodniowy Ilustrowany Magazyn” 1986 nr 10
  • rec. z: S. Gawliński, Szkoła poetycka Józefa Czechowicza w okresie międzywojennym, Katowice 1983; "Pamiętnik Literacki" 1987 z. 1, s. 389-392.
  • rec. z: P. Vogler, Żółta taksówka [poezje], Kraków 1986, „Życie Literackie” 1987 nr 37.
  • rec. z: S. Delblanc, Speranza, przeł. Z. Łanowski, Warszawa 1986, „Tygodniowy Ilustrowany Magazyn” 1987 nr 12.
  • rec. z: J. Kawalec, Panie koniu…, Kraków 1986, „Tygodniowy Ilustrowany Magazyn” 1987 nr 29.
  • rec. z: I. von Wangenheim, Wykolejenie, przeł. H. Leonowicz, Warszawa 1986, „Tygodniowy Ilustrowany Magazyn” 1987 nr 35.
  • rec. z: R. Pogodin, Ból, przeł. H. Broniatowska, Warszawa 1987, „Tygodniowy Ilustrowany Magazyn” 1987 nr 42.
  • rec. z: K. Michałowski, Jak Grecy tworzyli sztukę?, Warszawa 1986, „Tygodniowy Ilustrowany Magazyn” 1987 nr 46.
  • rec. z:  Zwierza gwiazda. Antologia opowiadań o Warmii i Mazurach, oprac. A. Staniszewski, Olsztyn 1985; "Miesięcznik Literacki" 1987 nr 2/3, s. 196-197.
  • rec. z: Ch. Sorel, Przygody Francjona. Opowieść ucieszna, przeł. Joanna Arnold, wybór i wstęp, K. Choiński, Warszawa 1986, „Tygodniowy Ilustrowany Magazyn” 1987 nr 1.
  • rec. z: Poeta jest jak dziecko. Nowe Roczniki. Antologia [1988], „Poezja” 1988 nr 9, s. 89-90.
  • rec. z: L. M. Bartelski, Pieśń niepodległa. Pisarze i wydarzenia 1939-1942, Kraków 1988: "Miesięcznik Literacki" 1989 nr 6, s. 134-135.
  • rec. z: A. Staniszewski, Życie w parterze. Szkice o młodym reportażu, Warszawa 1987: "Życie Literackie" 1988 nr 19.
  • rec. z: E. Wiechert, Las Umarłych, przeł. E. Martuszewski, wyd. 2, Olsztyn 1988, „Świat Książki” 1988 nr 4.
  • rec. z: W. Kazanecki, Na powódź i na wiatr [poezje], Olsztyn 1986, „Poezja” 1986 10, s. 96-97.
  • rec. z: A. Warzecha, Pieniądze dla umarłych [poezje], Warszawa 1987, „Poezja” 1988 nr 12, s. 87-88.
  • rec. z: Z. Złakowski, Głodni łask, Olsztyn 1988, „Świat Książki” 1988 nr 7.
  • rec. z: K. Brakoniecki, Wiersze fizyczne, Warszawa 1985, „Integracje” 1989, z. 25, s. 112.
  • rec. z: R. Wysogląd, Obudzony o zmierzchu, Kraków 1988, „Świat Książki” 1989 nr 7.
  • rec. z: W. Skrunda, Z dziejów opisowości literackiej, Warszawa 1988, „Świat Książki” 1989 nr 9.
  • rec. z: B. Dzitko, Masurenlos, Olsztyn 1987, „Świat Książki” 1989 nr 5.
  • rec. z: W drodze na Parnas. Almanach literacki WSP w Olsztynie [1988],Dziennik Pojezierza” 1988, nr 8, s. 4.
  • rec. z: A. Lam, Lupus in fabula. Szkice literackie, Kraków 1988; „Świat Książki” 1989 nr 6.
  • rec. z: P. Dybel, Ziemscy, słowni, cieleśni, Warszawa 1988: "Twórczość" 1989 nr 6.
  • rec. zb. tomików wyd. przez Suwalskie Tow. Kultury: G. Dobreńko-Falecka: Wiersze z odrobiną ironii, J. Drozdowska: Dolina mojej rzeki, H. Karaś: Ucząc się eschatologii, W. Klejmont: Almanachomachia, M. Słapik: Ciąg logiczny , „Krajobrazy” 1989 nr 16.
  • rec. z: E. Kruk, Z Krainy Nod [poezje],, Warszawa 1987, „Poezja” 1990 nr 4/5/6.
  • rec. z:. E. Kruk, Kronika z Mazur [powieść], Warszawa 1989, „Autograf” 1990 nr 7/8.
  • rec. z: K. Brakoniecki, Tożsamość, Olsztyn 1989, „Student” 1990 nr 2.
  • rec. z: B. Fac, Wspólne zmartwienia [poezje], Gdańsk1987, „Autograf” 1990 nr 1.
  • rec. z: E. Kupiszewski, Miłość zostawia ciszę [powieść], „Pracownia” 1990 nr 2.
  • rec. z: T. Jastrun, Kropla, kropla [poezje], Kraków 1985, „Integracje” 1991 z. 27.
  • rec. z: A. Stern, Wiersze zebrane, t. 1-2, Kraków 1986, „Integracje” 1991 z. 27.
  • rec. z: S. Chwin, Krótka historia pewnego żartu, Kraków 1991, „Borussia” 1992 nr 3-4, s. 117-118.
  • rec. z: A. Niewiadomski, Panopticum i inne wiersze, Lublin 1992, „Borussia” 1992, nr 5.
  • rec. z: J. Rosłan, Ernst Wiechert. Życie i twórczość, Olsztyn 1992; "Przegląd Powszechny" 1993 nr 11.
  • rec. z: Z. Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski, Lublin 1992, „Nowe Książki” 1993 nr 12.
  • rec. z: Trzej poeci [W. M. Darski, M. Słapik…], „Borussia” 1994 nr 9.
  • Londyn – Toronto – Vancouver. Rozmowy z pisarzami emigracyjnymi,oprac. A. Niewiadomski, Lublin 1993, „Nowe Książki” 1994 nr 6.
  • rec. z: Trwam..., [Wiersze aut.:] Ryszard Duch, Feliks Kołyszko, Danuta Kozyrska, Barbara Łowkis, Krzysztof Opioła, Lucyna Ożóg, Zdzisław Pilarz, Mirosław Śledź. [1994], „Nowy Nurt” 1994, nr 13.
  • rec. z: A. Bykowska-Salczyńska, Jeziora wewnętrzne, Warszawa 1994, „Nowy Nurt” 1995, nr 14.
  • rec. z: J. Kasper, Śmierć wizjonerów [poezje], Poznań 1993, „Borussia” 1994 nr 9.
  • rec. z: E. Wiechert, W rodzinnych stronach. In der Heimat [opowiadanie], Olsztyn 1993, „Nowe Książki” 1994 nr 10.
  • rec. z: G. Zambrzycka, Wiersze i pieśni, Olsztyn 1993, „Borussia” 1994 nr 8, s. 269.
  • Londyn - Toronto - Vancouver. Rozmowy z pisarzami emigracyjnymi, [Wywiady z pisarzami: Andrzej Busza, Bogdan Czaykowski, Adam Czerniawski, Jan Darowski, Józef Garliński, Wacław Iwaniuk, Jadwiga Jurkszus-Tomaszewska, Adam Tomaszewski, Stefania Kossowska, Jerzy Pietrkiewicz, Florian Śmieja, Bolesław Taborski; rozmawiali: Kazimierz Brakoniecki, Jacek Dąbała, Krzysztof Lisowski, Andrzej Niewiadomski, Marek Pytasz, Iwona Smolka] [1993], „Nowe Książki” 1994, nr 6.
  • rec. z: Z. Zarębianka, Świadectwo słowa (rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej), "Przegląd Powszechny" 1995 nr 11.
  • rec. z: J. Kryszak, Literatura złej chwili dziejowej. Szkice o drugiej emigracji, Toruń 1995; "Przegląd Artystyczno-Literacki" 1996 nr 11.
  • rec. z:  W. Wirpsza, Nowy podręcznik wydajnego zażywania narkotyków, Poznań 1995, „Nowy Nurt” 1996 nr 6.
  • rec. z: K. Brakoniecki. Misterium, Olsztyn 1995,. „Sycyna” 1996 nr 3.
  • rec. z:  J. Drzewucki, Podróż na południe, Kraków 1995, „Borussia” 1996 nr 12.
  • rec. z: A. Bykowska-Salczyńska, Jeziora wewnętrzne [poezje], Warszawa 1994, „Nowy Nurt” 1995 nr 14.
  • rec. z: W. Wirpsza, Nowy podręcznik wydajnego zażywania narkotyków [poezje], Poznań 1995, s. „Nowy Nurt” 1996 nr 6.
  • rec z: S. Burkot, Literatura polska w latach 1986-1995, Kraków1996, „Nowe Książki” 1997 nr 2, s. 22.
  • rec. z:  Z. Kruszyński, Szkice historyczne [powieść], Gdynia , 1996, „Nowe Książki”1997 nr 3.
  • rec. z: L. J.  Kern, Bigos [wiersze satyryczne], Łódź  1996, .”Nowe Książki” 1997 nr 5.
  • rec. z  5 książek poetyckich Janusza Szubera, „Nowe Książki” 1996 nr 10.
  • rec z: W Oszajca, Przy świecy i ogarku : rozmowy, eseje, szkice, Poznań 1995, „Borussia” 1997 nr 14.
  • rec. z: W. Kawiński, Planeta ognia,  Kraków 1997, „Nowe Książki” 1997 nr 6.
  • rec. z: W. Gombrowicz, Dzieła. T. 14 : Publicystyka ; Wywiady ; Teksty różne  1963-1969, Kraków 1997, „Nowe Książki” 1997 nr 8.
  • rec. z: T. Kostkiwiczowa, Oda w poezji polskiej,  Wrocław  1996, „Twórczość” 1997 nr 8.
  • rec. z: W. Kowalewski, Powrót do Breitenheide [opowiadania], Olsztyn 1997, „Twórczość” 1997 nr 9.
  • rec. z:  A. Bykowska-Salczyńska, Kamienny ogród : relacje liryczne z podróży do Bretanii, Olsztyn 1996, „Nowe Książki” 1996 nr 11
  • rec. z: J. Hajduga, Beze mnie [poezje], Kraków 1996, „Nowe Książki” 1996 nr 12.
  • rec. z: A. Ziemianin, Ulica Ogrodowa [poezje], Kraków 1996,  „Nowe Książki” 1997 nr 1.
  • rec. z: S. Burkot, Literatura polska w latach 1986-1995, Kraków 1996; "Nowe Książki" 1997 nr 2.
  • rec. z: P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997; "Nowe Książki" 1997 nr 9.
  • rec. z: W. Oszajca, "Przy świecy i ogarku (rozmowy, eseje, szkice), wstęp S. Sterna-Wachowiak, Poznań 1995; "Borussia" 1997 nr 14.
  • rec. z: L. A. Moczulski, Elegie o weselu i radosne smutki, Kraków1997, „Nowe Książki” 1997 nr 10.
  • rec. z: K. A. Jeżewski, Znak pojednania, Poznań 1997, „Nowe Książki” 1998 nr 1.
  • rec. z: M. Gerss, O Napoleonie, nieszczęśliwej wojnie, dziejach europejskich i pruskich, oprac. G. Jasiński, Olsztyn 1997, „Nowe Książki” 1998 nr 3.
  • rec. z: S. Bieniasz, Niedaleko Königsallee, Katowice 1997, „Nowe Książki” 1998 nr 5.
  • rec. z: A. Dąbrowska, Język polski [monografia z Serii „A to Polska właśnie”], Wrocław 1998, „Sycyna” 1998 nr 22.
  • rec. z: W. Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków 1998; "Nowe Książki" 1998 nr 12.
  • rec. z: M. Skwarnicki, Dzienniki 1982-1990, Kraków 1998, „Nowe Książki” 1998 nr 10, s. 38.
  • rec. z: Twórczość Karola Wojtyły : materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46 Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, red. Z. W. Solski, Wrocław 1998, „Nowe Książki” 1999 nr 1.
  • rec. z: P. Linek, Światłocień [poezje], Lublin 1999, „Nowe Książki” 1999 nr 6.
  • rec. z: K. Lisowski, 33 [Trzydzieści trzy] zapewnienia o miłości do świata [poezje], Kraków 1999, „Nowe Książki” 1999 nr 7.
  • rec. z: M. Baran, Tanero [poezje], Kraków 1998, „Studium” 1999 nr 1-2.
  • rec. z: J. Sochoń, O życiu, które podoba się Bogu, Warszawa 1999, ‘’Nowe Książki” 2000 nr 2.
  • rec. z: M. Baranowska, Prywatna historia poezji, Warszawa 1999, ‘’Nowe Książki” 2000 nr 3.
  • rec. z: J. Hajduga, Droga Krzyżowa, wybór J. Raczkiewicz, Ełk 2000, „Nowe Książki” 2000 nr 7.
  • rec. z: S. Dłuski, Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej, Rzeszów 2002, „Nowe Książki” 2003 nr 3.
  • rec. z: F. Skowronnek, Księga Mazur, Olsztyn 2002, „Nowe Książki” 2003 nr 4.
  • rec. z: Mazurzy - tradycja i codzienność, oprac. Andreas Kossert, Olsztyn 2002, „Nowe Książki” 2003 nr 4.
  • rec. z: Kornel Filipowicz : szkice do portretu, red. A. Aleksandrowicz, Kraków 2000, „Nowe Książki” 2001 nr 6.
  • rec. z: A. Turczyński, Mgnienia, Białystok 2000, „Nowe Książki” 2001 nr 7.
  • rec. z: J. Hen, Nie boję się bezsennych nocy... : z księgi trzeciej, Warszawa 2001, „Nowe Książki” 2001 nr 9.
  • rec. z: W. M. Darski, My, Krzyżaki!.Opowiadania mazurskie, Giżycko 2001, „Nowe Książki” 2001 nr 11.
  • rec. z: A. Turczyński, Ząb mądrości : Iwaszkiewiczowskie miejsca, znaki i symbole, Koszalin 2001, „Nowe Książki” 2002 nr 3.
  • rec. z: J. M. Rymkiewicz, Znak niejasny, baśń półżywa, Warszawa 1999, „Kwartalnik Artystyczny” 2000 nr 1.
  • rec. z: Czas opowiadania : almanach młodej prozy dolnośląskiej, oprac. Antoni Matuszkiewicz, Mieczysław Orski, Wrocław 1998, „Pomosty” [T.] 2/3 .-(1997/98).
  • rec. z: Imiona istnienia : antologia młodej poezji dolnośląskiej, oprac. Karol Maliszewski, Mieczysław Orski, Wrocław1997, Pomosty [T.] 2/3 -(1997/98).
  • rec. z: J. Kornhauser, Postscriptum : notatnik krytyczny, Kraków 1999, „Nowe Książki” 1999 nr 9.
  • rec. z:  A. Sulima-Suryn, Światło, Warszawa 1999, „Nowe Książki” 1999 nr 9,  s. 46.
  • rec. z: J. Poradecki, Prorocy i sztukmistrze. Eseje o poezji polskiej XX wieku, Warszawa 1999, „Nowe Książki” 1999 nr 10.
  • rec. z: J. Plutowicz, Kotlina, Białystok 1998, „Borussia” 1999 nr 18/19.
  • rec. z: E. Kabatc, Pogoda burzy nad Palermo [esej o J. Iwaszkiewiczu], Warszawa 1999, „Nowe Książki” 1999 nr 11.
  • rec. z: A. Bolecka, Kochany Franz [powieść], Warszawa 1999,  „Nowe Książki” 1999 nr 12.
  • rec. z: K. Niewrzęda, Poplątanie [poezje], Szczecin 1999, „Studium” 1999 nr 5.
  • rec. z: M. Marczewski, Naprawiacz ptaków [poezje], Poznań 2000, „Nowe Książki” 2000 nr 9.
  • rec. z: Yehuda Amichaj, Koniec sezonu pomarańczy, przeł. T. Korzeniowski, Izabelin 2000, „Nowe Książki”  2000 nr 11.
  • rec. z: Nie tylko Beatrycze: niebieska i ziemska misja cystersów na Kresach zachodnich, Poznań 1999, „Nowe Książki” 2000 nr 4.
  • rec. z: Twórczość Bolesława Leśmiana, praca zb., Kraków 2000, „Nowe Książki” 2001 nr 1.
  • rec. z: Powroty Iwaszkiewicza, pod red. A. Czyżak, J. Galanta, K. Kuczyńskiej-Koschany, Poznań 1999, „Nowe Książki” 2000 nr 6.
  • rec. z: K. Brakoniecki, Światowanie, Warszawa 1999, „Kwartalnik Artystyczny” 1999 nr 3.
  • rec. z: H. Grynberg, Ojczyzna, Warszawa 1999, „Kwartalnik Artystyczny” 2000 nr 4.
  • rec. z: G. Ritz, Polskie spotkanie z Niemcami : Jarosław Iwaszkiewicz i Stefan George, Podkowa Leśna 1998, „Borussia”2000/2001 nr 23.
  • rec. z: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2, red. R. Nycz, Warszawa 2000, „Borussia” 2000/2001 nr 23.
  • rec. z: W swoją stronę: antologia młodej poezji Śląska i Zagłębia, oprac. Paweł Majerski, Katowice 2000, „Nowe Książki” 2001 nr 3.
  • rec. z: S. Piskor, Strategia kultury, Katowice 2000, „Nowe Książki” 2001 nr 4.
  • rec. z: T. J. Żukowski, Intymna księga genesis [poezje], Poznań 2000, „Nowe Książki” 2001 nr 4.
  • rec. z: W. Kass, Prószenie i pranie [poezje], Warszawa 2002, „Pogranicza” 2002 nr 6
  • rec. T. Jastrun, Tylko czułość idzie do nieba [poezje], Warszawa 2003, „Nowe Książki” 2003 nr 6.
  • rec. z: K. Matuszewski, Tak patrzeć na Siedlce. Proza poetycka i opowiadania, Siedlce 2002, „Nowe Książki” 2002 nr 10.
  • rec. z: K. Paczuski, Obłokom. Podzwonne [poezje], posł. W. Oszajca, Lublin 2002, „Nowe Książki” 2002 nr 10.
  • rec. z: D. Gmurkowska, Historia niespełnionej miłości, Olsztyn 2002, „Nowe Książki” 2003 nr 1.
  • rec. z: W. Ogrodziński, Piękna nieznajoma [reportaż], Olsztyn 2003, „Nowe Książki” 2003 nr 9.
  • rec. z: D. Albrecht, Ku Sarmacji. Dziesięć dni w Prusach. Miejsca, teksty, znaki, tłum. H. Sekulski, Olsztyn 2003, „Nowe Książki” 2003 nr 9.
  • rec. z: E. Kruk, Szkice z mazurskiego brulionu, Olsztyn 2003, „Nowe Książki” 2003 nr 9.
  • rec. z: Z. Rondomańska, Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795-1939, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2003 nr 3.
  • rec. Z: Historia niechciana. Historie obecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, red. Andrzej Zieniewicz przy współpr. Krzysztofy Krowirabdy i Żanety Nalewajk, Warszawa 2003, „Nowe Książki” 2004 nr 1.
  • rec. W. Oszajca, Reszta większa od całości. Wiersze 1974-2003, wybór, oprac. I nota wydawnicza Bogusław Wróblewski, Warszawa 2003, „Nowe Książki” 2004 nr 4.
  • rec. Łucja Gliksman, Wiersze zebrane, wstęp Ryszard Loew, Tel Awiw 2004, „Nowe Książki” 2004 nr 5.
  • rec. J. Kulmowa, Strumiańskie wędrowanie, Sejny 2004, „Nowe Książki” 2004 nr 8.
  • rec. Jan Pietrzyk, Pochylone lampy [wiersze], Olsztyn 2004, „Posłaniec Warmiński” 2004 nr 12.
  • rec. Marek Danielkiewicz, Chlopak z prowincji [wiersze], Lubartów 2004, „Nowe Książki” 2004 nr 10.
  • rec. z: A. Mencwel, Kalningrad, moja miłość. Dwa pokrewne eseje podróżne, Olsztyn 2003, „Twórczość” 2004 nr 11
  • rec. z: L. A. Moczulski, Jej nigdy za późno [poezje], Kraków 2003, „Jaćwież” nr 25/26 (2004).
  • rec. z: T. Żukowski, Apokatastasis [wiersze], Poznań 2004, „Nowe Książki” 2005 nr 1.
  • rec.: z: J. Drzewucki, Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie, Warszawa 2004, „Twórczość” 2005 nr 2/3.
  • rec. z: Jerzy Grupiński, Wiersz na oddech światło i falę [poezje], posłowie S. Sterna-Wachowiak, Poznań 2004, „Nowe Książki” 2005 nr 4.
  • rec. z: Chemia zdziwienia [poezje], Lublin 2005, „Nowe Książki” 2005 nr 6.
  • rec. z:  Michał Siewkowski, [poezje] „Nowe Książki” 2005 nr 6.
  • rec. z: Z. Zarębianka, O książkach, które pomagają być, Kraków 2005, „Forum Akademickie” 2006 nr 1, s. 61.
  • rec. z. Mariusz Więcek, Dar języków i inne przejęzyczenia, Gdańsk 2005, „Nowe Książki” 2006 nr 2.
  • rec. z: Józef Baran, Zielnik miłosny i inne liryki, Kraków 2005, „Nowe Książki” 2006 nr 3.
  • rec. z: Ryszard Kapuściński, Notes [poezje], wyd IV, Warszawa 2005, „Topos” 2006 nr 1-2.
  • rec. z:  Hubert Orłowski, Rzecz o dobrach symbolicznych. Gietrzwałd 1877, Olsztyn 2006, „Forum Akademickie” 2006 nr 3.
  • rec. z : Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wieku, wstęp i red. J. Jasiński, Olsztyn 2005, „Forum Akademickie” 2006 nr 4.
  • rec. z: Anna Rzymska, Kamienny most. Tradycja judaistyczna w twórczości Romana Brandstaettera, Olsztyn 2005, „Forum Akademickie” 2006 nr 4.
  • rec. z: Steffen Dietzsch, Immanuel Kant. Biografia, tłum. Krystyna Krzemieniowa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 2005, „Forum Akademickie” 2006 nr 5.
  • rec. z: Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, tłum. Sebastian Szymański, wstęp Joanna Tokarska-Bakir, Warszawa 2006, „Forum Akademickie” 2006 nr 7/8.
  • rec. z: Eugeniusz Hull, Okupacyjna codzienność. Warszawa i okolice w dokumentacji Adama Chętnika, Toruń 2006, „Forum Akademickie” 2006 nr 7/8.
  • rec. z: Eda Ostrowska, Dedykacje…[poezje], „Nowe Książki” 2006 nr 9.
  • rec. z: Mieczysław Klimowicz, Wspomnienia z czasów zamętu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, seria: Acta Universitatis Wratislaviensis, „Forum Akademickie” 2006 nr 9.
  • rec. z: Słownik pisarzy śląskich. Tom 1, pod red. Jacka Leszczyny i Dariusza Rotta, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Forum Akademickie” 2006 nr 10.
  • rec. A. Sulima-Suryn, Posłaniec słowa, posłowie Anna Kuglin, red. I oprac. A. Kuglin, Mateusz Osajda, [b.m.w.] 2006, „Topos” 2006 nr 5.
  • rec.: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego t. i II, red. Adam Kulawik i Jerzy S. Ossowski, Kraków 2006, „Forum Akademickie” 2006 nr 11.
  • rec.: Waldemar Michalski, Tryptyk z gwiazdą, „Nowe Książki” 2006 nr 11.
  • rec. Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter, red. Ewy Krawieckiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, „Forum Akademickie” 2007 nr 1.
  • rec. Magdalena Bielska, Brzydkie zwierzęta [poezje], Wyd. a5, Warszawa 2006, „Nowe Książki” 2007 nr 2.
  • rec. z: Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, seria: Monografie FNP, „Forum Akademickie” 2007 nr 2.
  • rec. Pro memoria. Jan Kasprowicz w osiemdziesiątą rocznicę śmierci, pod red. Michała Sosnowskiego i Grzegorza Iglińskiego, Polskie Bractwo Gutenberga, Warszawa 2006, „Forum Akademickie” 2007 nr 3.
  • rec. Dla Miłosza, oprac. i wstęp Z. Fałtynowicz, Suwałki 2006, „Nowe Książki” 2007 nr 3.
  • rec. Rafał Brasse, Oblicze [poezje], „Nowe Książki” 2007 nr 4.
  • rec. Zbigniew Fałtynowicz, Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna, wyd. słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2006, seria: Biblioteka Mnemosyne pod red. Piotra Kłoczowskiego, „Forum Akademickie” 2007 nr 4.
  • rec. z:  Andrzej Borkowski, Migracje do wewnątrz [poezje], Siedlce 2007, „Nowe Książki” 2007 nr 5.
  • rec. z: M. Połubińska, Muśnięcie lasu, Olsztyn 2007, „Krajobrazy i Spojrzenia” 2007 nr 3.
  • rec. Kurt Obitz, Dzieje ludu mazurskiego, wprow. i opr. Grzegorz Jasiński, Dąbrówno 2007, seria: Moja Biblioteka Mazurska, „Forum Akademickie” 2008 nr 3.
  • rec. Tomasz Pyzik, Twórczość poetycka Wojciecha Bąka, pod red. Witolda Banacha, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów Wielkopolski 2007, seria: Biblioteka Ostrowska. „Forum Akademickie” 2008 nr 5.
  • rec. Renata Jabłońska, Statyści [poezje], Gołdap 2008, „Nowe Książki” 2008 nr 9.
  • rec. z: Janusz Jasiński, Sławomir Skowronek, Wschodniopruskie kampanie Napoleona. Wielka Armia i wojska polskie w 1807 roku. Historia, tradycja, legendy, Olsztyn 2008, „Forum Akademickie” 2008 nr 10.
  • rec. z: Andrzej Garlicki, Piękne lata trzydzieste, Wydawnictwo Prószyński i S−ka, Warszawa 2008, „Forum Akademickie” 2008 nr 11.
  • rec. z: „Życie jest z przenikania...”. Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Bogusław Wróblewski, posłowie Alicja Kapuścińska, państwowy instytut wydawniczy, Warszawa 2008, „Forum Akademickie” 2009 nr 3.
  • rec. z: Zbigniew Fałtynowicz, Podróże bliskie. Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Agencja Reklamowo−Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Suwałki 2008, „Forum Akademickie” 2009 nr 4.
  • rec. z: Andreas Kossert, Prusy Wschodnie. Historia i mit, tłum. Barbara Ostrowska, Warszawa 2009, „Forum Akademickie” 2009 nr 5.
  • rec. z: Małgorzata Dąbrowa−Szefler, Paweł B. Sztabiński, Model kształcenia doktorantów. Wnioski z badań, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, „Forum Akademickie” 2009 nr 6.
  • rec. z: Mirosław Barwik, Księga wychodzenia za dnia. Tajemnice egipskiej Księgi Umarłych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009, seria: Rodowody Cywilizacji, „Forum Akademickie” 2009 nr 9.
  • rec. z: Dobrosława Świerczyńska, Przysłowia są... na wszystko. Słownik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, „Forum Akademickie” 2009 nr 10.
  • rec. z: K. A. Jeżewski, Żagle niebieskie poezje], Toruń, 2008, „Nowe Książki” 2009 nr 11.
  • rec. z: E. Kruk, Spadek. Zapiski mazurskie 2007-2008, Dóbrówno-Olsztyn 2009; „Debata” 2009 nr 11 2009.
  • rec. z: M. Pilot, Gody, Warszawa 2009, „Nowe Książki” 2010 nr 1, s. 10.
  • rec. z: B. Żurakowski, [poezje], Kraków 2009, „Nowe Książki” 2010 nr 2.
  • rec. z: Douwe Draaisma, Rozstrojone umysły. Historie chorych i dzieje chorób, tłum. Ewa Jusewicz-Kalter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009, seria: Biblioteka Myśli Współczesnej, „Forum Akademickie” 2010 nr 2.
  • rec. z: M. Siewkowski, Rysunek zapomnianego wiersza. O twórczości R. Milczewskiego-Bruno, Toruń 2010, „Nowe Książki” 2010 nr 10.

   

  pok. 360
  tel. 089 524 63 32
  zbigniew.chojnowski@uwm.edu.pl