dr Jacek Krawczyk, asystent

KSIĄŻKI

 1. Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym. Pod red. R. Makarewicz, J. Krawczyka. Olsztyn 2010.
 2. Między wykluczeniem a przynależnością. Poszukiwania tożsamości autentycznej. Pod red. J. Krawczyka. Olsztyn 2014.

ROZPRAWA DOKTORSKA

 1. Twórczość poetycka Jana Śpiewaka – książka w przygotowaniu.

PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. Antoni Madej. Poeta zapomniany, poeta zaprzeczony. "Prace Literaturoznawcze" 2020, t. VIII, s. 173-185.
 2. Antoni Madej - twórca powojenny? Szczególny przypadek autocenzury. "Bibliotekarz Podlaski" 2020, nr 1.
 3. Święci nauczyciele. Powiadamianie jako pierwotna funkcja świętości. [w:] Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze. Pod red. H. Leleń i T. Żurawlewa. Kraków 2018.
 4. Ontologiczne ślady. Rozmowa z królową Kazimierza Świegockiego. [w:] Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego. Pod red. R. Mielhorskiego i D. Utrackiej. Łódź 2018, s. 163-178.
 5. Płytki umysł jako współczesne wyzwanie edukacyjne. Badania eyetracking w refleksji nad czytaniem i pisaniem. „Prace Językoznawcze” 2017, t. XIX, nr 2, s. 105-114.
 6. Bezsensowność codzienności. Tradycja postromantyzmu w poezji typu "slices of life stories". "Prace Literaturoznawcze" 2015, nr 3, s. 239-249.
 7. Między potrzebą a Pragnieniem. Idea Nieskończoności jako źródło innej miary czasu w opowiadaniach Zygmunta Haupta. [w:] W rytmie zegara...Wokół zagadnień chronozoficznych. Pod red.Z. Chojnowskiego, B. Kurządkowskiej i A. Rzymskiej. Olsztyn 2015, s. 194-205.
 8. Ku tożsamości autentycznej. [w:] Między wykluczeniem a przynależnością. Poszukiwania tożsamości autentycznej. Pod red. J. Krawczyka. Olsztyn 2014, s. 7-9.
 9. Kategoria czasu w Prawdzie starowieku Stanisława Vincenza. "Prace Literaturoznawcze" 2014, nr 2, s. 61-73.
 10. Przemiany we współczesnej refleksji literaturoznawczej. O homogenizacji dyskursów."Prace Literaturoznawcze" 2013, nr 1, s. 267-276
 11. Opis poetycki a kontemplacja. Mityczny wymiar innej dyskursywności. [w:] Fantastyczność i cudowność. Mit – literatura – tajemnica. Pod red. W. Gruszczyńskiego, T. Ratajczaka, B. Trochy. Zielona Góra 2013, s. 27-34.
 12. Poezja jako „żywe doświadczenie” uczestnictwa. [w:] Antropologia podmiotu lirycznego (wokół Nagiego że Stanisława Czerniaka). Pod red. K. Derdowskiego. Nowa Wieś. 2012, s. 249-267.
 13. Epifania bytu a trwanie i przemijanie w poezji Jana Kasprowicza. [w:] Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza. Pod red. G. Iglińskiego. Olsztyn 2011, s. 91-99.
 14. W studni pamięci. Defiguracyjny charakter narracji (na postawie opowiadań Zygmunta Haupta). „Polonistyka” 2011, t. 14, s. 153-167.
 15. „Unieść swą duszę ponad wymiar czasu” – o afektacji w ogłoszeniach towarzysko-matrymonialnych kobiet. „Prace Językoznawcze” 2011, t. XIII, s. 157-165. (wspólnie z Izą Matusiak-Kempą).
 16. Ontologia słowa. Problem słowa poetyckiego w twórczości Jana Śpiewaka. „Polonistyka”, r. 2010, s. 135-157.
 17. Kultura jako funkcja rozumienia. Narracyjny charakter kultury a tożsamość człowieka. [w:] Istnieć w kulturze. Miedzy teorią a praktyką edukacyjną. Pod red. D. Jastrzębskiej-Golonki, A. Rypel. Bydgoszcz 2010, s. 39-46.
 18. Tekst jako płaszczyzna uzgadniania teorii umysłu. [w:] Uczeń w świecie języka i tekstów. Pod red. J. Nocoń i E. Łuckiej-Zając. Opole 2010.
 19. Posłowie. [w:] R. Maciejewski: Song dla przyjaciół. Olsztyn 2010.
 20. Dyskretna mowa poezji. Tożsamość kulturowa a warunki rozumienia na przykładzie twórczości Zbigniewa Herberta. [w:] Językowo-kulturowy obraz tożsamości. Pod red. J. Bujak-Lechowicz. Piotrków-Trybunalski 2010.
 21. Uczeń jako podmiot działania. Rewizja wymiaru praktycznego a aksjologiczne podstawy powiązania interpretacji i opisu. [w:] Wartości w edukacji polonistycznej – szanse i zagrożenia. Pod red. J. Bujak-Lechowicz. Piotrków Trybunalski 2010.
 22. Tekst jako wyraz obecności człowieka „dla” i „wobec” drugiego. Praktyka pisarska w horyzoncie filozofii dramatu. [w:] Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym. Pod red. R. Makarewicz, J. Krawczyka. Olsztyn 2010.
 23. Formy pośrednie (dziennik, pamiętnik) a rozumienie twórczości w edukacji polonistycznej. [w:] Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią. Pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej. Gdańsk 2009.
 24. Miłość i poznanie to jedno – świat uświęcony w kontemplacji na podstawie poezji Antoniego Madeja. [w:] Święte miejsca w literaturze. Pod red. Z. Chojnowskiego, A. Rzymskiej, B. Tarnowskiej. Olsztyn 2009.
 25. Podmiotowość uczestników dyskursu edukacyjnego a konfrontacja tradycji. Złudzenia nowoczesnego indywidualizmu i perswazje szkolne.  [w:] Współczesna dydaktyka przestrzenią dialogu i dyskursu. Piotrków Trybunalski 2009.
 26. Niefabularność a poszukiwanie pewności językowego obrazu świata. „Przegląd Humanistyczny” 2000, nr 4 (361), s. 113-117. (recenzja dotyczy: B. Owczarek: Poetyka powieści niefabularnej. Warszawa 1999).
 

alt

pok. 363
tel. 89 524 63 49
jacek.krawczyk@uwm.edu.pl