dr hab. Bożena Adamkowicz-Iglińska, adiunkt

https://orcid.org/0000-0002-9780-9679

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Filologię polską ukończyłam w 1992 roku i w tym samym roku rozpoczęłam pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Filologii Polskiej WSP (obecnie Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie). Odbyłam staż naukowy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Makowskiego, późniejszego promotora mojej dysertacji doktorskiej; tam też, w roku 2000, doktoryzowałam się na podstawie pracy Antropologia genezyjska Juliusza Słowackiego. Stopień doktora habilitowanego otrzymałam dnia 11 października 2016 roku. Moją rozprawę habilitacyjną Duch, co „kwiatem rozkwitnął”. Flora w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego opiniowali: prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Andrzej Fabianowski (Uniwersytet Warszawski).

Od wielu lat prowadzę badania nad twórczością autora Snu srebrnego Salomei, szczególną uwagę poświęcając symbolice postaci kobiecych w dramatach poety i problemowi człowieka w filozofii genezyjskiej. Ten ostatni problem nie był jak dotąd przedmiotem odrębnych opracowań naukowych, co stanowi główny powód, dla którego podjęłam próbę jego rozpoznania.

Później krąg moich zainteresowań badawczych skupił się wokół wyobraźni florystycznej Słowackiego. Ekscerpcji motywów tego rodzaju dokonałam w oparciu o mistyczną część dorobku poety, co pozwoliło stworzyć katalog wszystkich występujących tam roślin. W związku z podjętym tematem analizowałam również romantyczną ideę natury. Interesuje mnie zwłaszcza język natury i symboliczny jej wymiar. W tekstach Słowackiego widać odzwierciedlenie fascynacji romantyków tym problemem. W mistycznej twórczości autora Króla-Ducha odnalazłam szczególnie dużo kwiatów i drzew. Przedstawicielami genezyjskiej flory są między innymi: dęby, koniczyny, osty, stokrotki, róże, wrzosy. Najczęściej występującym kwiatem okazuje się róża. Zauważyłam, że cała droga twórcza Słowackiego, od najwcześniejszych utworów do ostatnich, przebiegała pod wyraźnym wpływem symboli florystycznych.

Trzon moich zainteresowań i prac badawczych nadal stanowi życie i twórczość Juliusza Słowackiego. Jestem autorką dwóch publikacji zwartych:

1) Juliusza Słowackiego genezyjska koncepcja człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001 (rozprawa doktorska);

2) Duch, co „kwiatem rozkwitnął”. Flora w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 (rozprawa habilitacyjna).

W prowadzonych przeze mnie badaniach wyróżnić można trzy kręgi zainteresowań:

a) antropologia genezyjska Słowackiego;

b) florystyka Słowackiego;

c) baśniowość w literaturze XIX wieku.

Ten trzeci krąg badań wiąże się z powstałym na UWM w Olsztynie cyklem międzynarodowych, interdyscyplinarnych konferencji pod wspólnym tytułem „Bajka w przestrzeni naukowej i edu-kacyjnej” (w latach 2010–2016 odbyły się cztery takie sesje).

Prowadziłam zajęcia na czterech kierunkach studiów — pierwotnie jednolitych magisterskich, a obecnie pierwszego i drugiego stopnia:

1) filologia polska (przedmioty: literatura staropolska, literatura romantyzmu, literatura Młodej Polski, praktyczna stylistyka, nurty i style literacko-artystyczne, korespondencja sztuk, semiotyka obrazu, opcja „Mity i symbole romantyzmu”, wykład monograficzny „Mity  i  symbole literatury romantyzmu”, wykład monograficzny „Wizerunki kobiet w literaturze i sztuce”, wybrane zagadnienia literatury polskiej, proseminarium, seminarium dyplomowe);

2) filologia ukraińsko-polska (przedmiot: historia literatury polskiej);

3) dziennikarstwo i komunikacja społeczna (przedmiot: retoryka);

4) logopedia (przedmioty: retoryka, zasady polskiej ortografii i interpunkcji).

Do chwili obecnej pod moim kierunkiem powstało około 50 zróżnicowanych prac dyplomowych.

W latach 1991–1994 pełniłam obowiązki sekretarza olsztyńskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Byłam również sekretarzem Studium Podyplomowego Filologii Polskiej — od początku do końca jego działalności, czyli w latach 1995–2007 (prowadziłam tam ponadto zajęcia z literatury romantyzmu). Uczestniczyłam w organizacji czterech konferencji olsztyńskich. Od roku 2016 jestem opiekunem koła naukowego literaturoznawców na Wydziale Humanistycznym UWM.

 

alt

pok. 365
+48 89 524 63 33
bozena.adamkowicz@uwm.edu.pl