dr hab. Bożena Adamkowicz-Iglińska, adiunkt

https://orcid.org/0000-0002-9780-9679

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Filologię polską ukończyłam w 1992 roku i w tym samym roku rozpoczęłam pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Filologii Polskiej WSP (obecnie Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie). Odbyłam staż naukowy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Makowskiego, późniejszego promotora mojej dysertacji doktorskiej; tam też, w roku 2000, doktoryzowałam się na podstawie pracy Antropologia genezyjska Juliusza Słowackiego. Stopień doktora habilitowanego otrzymałam dnia 11 października 2016 roku. Moją rozprawę habilitacyjną Duch, co „kwiatem rozkwitnął”. Flora w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego opiniowali: prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Andrzej Fabianowski (Uniwersytet Warszawski).

Od wielu lat prowadzę badania nad twórczością autora Snu srebrnego Salomei, szczególną uwagę poświęcając symbolice postaci kobiecych w dramatach poety i problemowi człowieka w filozofii genezyjskiej. Ten ostatni problem nie był jak dotąd przedmiotem odrębnych opracowań naukowych, co stanowi główny powód, dla którego podjęłam próbę jego rozpoznania.

Później krąg moich zainteresowań badawczych skupił się wokół wyobraźni florystycznej Słowackiego. Ekscerpcji motywów tego rodzaju dokonałam w oparciu o mistyczną część dorobku poety, co pozwoliło stworzyć katalog wszystkich występujących tam roślin. W związku z podjętym tematem analizowałam również romantyczną ideę natury. Interesuje mnie zwłaszcza język natury i symboliczny jej wymiar. W tekstach Słowackiego widać odzwierciedlenie fascynacji romantyków tym problemem. W mistycznej twórczości autora Króla-Ducha odnalazłam szczególnie dużo kwiatów i drzew. Przedstawicielami genezyjskiej flory są między innymi: dęby, koniczyny, osty, stokrotki, róże, wrzosy. Najczęściej występującym kwiatem okazuje się róża. Zauważyłam, że cała droga twórcza Słowackiego, od najwcześniejszych utworów do ostatnich, przebiegała pod wyraźnym wpływem symboli florystycznych.

Trzon moich zainteresowań i prac badawczych nadal stanowi życie i twórczość Juliusza Słowackiego. Jestem autorką dwóch publikacji zwartych:

1) Juliusza Słowackiego genezyjska koncepcja człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001 (rozprawa doktorska);

2) Duch, co „kwiatem rozkwitnął”. Flora w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015 (rozprawa habilitacyjna).

W prowadzonych przeze mnie badaniach wyróżnić można trzy kręgi zainteresowań:

a) antropologia genezyjska Słowackiego;

b) florystyka Słowackiego;

c) baśniowość w literaturze XIX wieku.

Ten trzeci krąg badań wiąże się z powstałym na UWM w Olsztynie cyklem międzynarodowych, interdyscyplinarnych konferencji pod wspólnym tytułem „Bajka w przestrzeni naukowej i edu-kacyjnej” (w latach 2010–2016 odbyły się cztery takie sesje).

Prowadziłam zajęcia na czterech kierunkach studiów — pierwotnie jednolitych magisterskich, a obecnie pierwszego i drugiego stopnia:

1) filologia polska (przedmioty: literatura staropolska, literatura romantyzmu, literatura Młodej Polski, praktyczna stylistyka, nurty i style literacko-artystyczne, korespondencja sztuk, semiotyka obrazu, opcja „Mity i symbole romantyzmu”, wykład monograficzny „Mity  i  symbole literatury romantyzmu”, wykład monograficzny „Wizerunki kobiet w literaturze i sztuce”, wybrane zagadnienia literatury polskiej, proseminarium, seminarium dyplomowe);

2) filologia ukraińsko-polska (przedmiot: historia literatury polskiej);

3) dziennikarstwo i komunikacja społeczna (przedmiot: retoryka);

4) logopedia (przedmioty: retoryka, zasady polskiej ortografii i interpunkcji).

Do chwili obecnej pod moim kierunkiem powstało około 50 zróżnicowanych prac dyplomowych.

W latach 1991–1994 pełniłam obowiązki sekretarza olsztyńskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Byłam również sekretarzem Studium Podyplomowego Filologii Polskiej — od początku do końca jego działalności, czyli w latach 1995–2007 (prowadziłam tam ponadto zajęcia z literatury romantyzmu). Uczestniczyłam w organizacji czterech konferencji olsztyńskich. Od roku 2016 jestem opiekunem koła naukowego literaturoznawców na Wydziale Humanistycznym UWM.

WYKAZ  PUBLIKACJI

1. Książki

1.1. Juliusza Słowackiego genezyjska koncepcja człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2001, ss. 138.

1.2. Duch, co „kwiatem rozkwitnął”. Flora w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015 (dodruk 2017), ss. 343.

2. Studia i szkice

2.1. W poszukiwaniu kapryśnego kwiatu. O florystycznej wyobraźni Słowackiego, [w:] Teksty. Konteksty. Interpretacje, [red. nauk. Danuta Ossowska], Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1994, s. 23–34 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 61).

2.2. Zagubieni w krwawym świecie Ukrainy — „Sen srebrny Salomei” Juliusza Słowackiego, [w:] W kręgu kultury ukraińskiej, pod red. Walentego Piłata, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1995, s. 77–87 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 81).

2.3. Tajemnica dnia rajskiego a stworzenie człowieka w filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego, „Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Filologiczne”, z. 1, pod red. Andrzeja Staniszewskiego, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1995, s. 7–25.

2.4. Niewiasta apokaliptyczna w mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego, [w:] Tradycja religijna w literaturze polskiej XIX wieku, pod red. Jana Kaczyńskiego, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1996, s. 37–46 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 93).

2.5. Metempsychoza w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego, [w:] Idee i obrazy religijne w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Studia i szkice, pod red. Grzegorza Iglińskiego, Wydawnictwo WSP w Olsztynie, Olsztyn 1998, s. 13–28 (Studia i Materiały WSP w Olsztynie nr 128).

2.6. Juliusza Słowackiego genezyjski ideał człowieka, „Przegląd Humanistyczny” 2000, nr 1–2, s. 47–55.

2.7. Naród polski w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego, [w:] Palanìstyka — Polonistika — Polonistyka 2006, rèd. Alâksandr Kìklevìč, Sârgej Važnìk, VTAA „Prava ì èkanomìka”, Mìnsk 2006, s. 377–392.

2.8. „O śmierci! W tobie słodka mięszka zdrada…” — śmierć w twórczości genezyjskiej Juliusza Słowackiego, [w:] Poetyckie obrazy śmierci… Od przełomu romantycznego do dziś. Materiały studenckiej konferencji naukowej Łódź, 3–5 kwietnia 2006 roku, pod red. Tomasza Cieślaka i Marzeny Woźniak-Łabieniec, Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo „Piktor”, Łódź 2006, s. 9–17.

2.9. Florystyka w „Śnie srebrnym Salomei” Juliusza Słowackiego, [w:] „Róbcie teatr...”. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, pod red. Iwony Grzesiak, Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej, Andrzeja Staniszewskiego, Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn 2007, s. 203–211.

2.10. Symbolika drzew i kwiatów w „Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego, [w:] Palanìstyka — Polonistika — Polonistyka 2007, rèd. Alâksandr Kìklevìč, Sârgej Važnìk, VTAA „Prava ì èkanomìka”, Mìnsk 2008, s. 233–246.

2.11. Struktura ontyczna człowieka w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego, [w:] Fascynacje, inspiracje, koncepcje. Romantyczne, pozytywistyczne i młodopolskie obszary wartości i znaczeń, pod red. Grzegorza Iglińskiego, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2008, s. 185–208.

2.12. Poeta i poezja w twórczości genezyjskiej Juliusza Słowackiego, [w:] Palanìstyka — Polonistika — Polonistyka 2008, rèd. Alâksandr Kìklevìč, Sârgej Važnìk, VTAA „Prava ì èkanomìka”, Mìnsk 2009, s. 255–270.

2.13. U wrót raju i bram Jeruzalem. Słoneczność i świętość jako atrybuty miejsca początku i końca w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego, [w:] Święte miejsca w literaturze, pod red. Zbigniewa Chojnowskiego, Anny Rzymskiej, Beaty Tarnowskiej, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 77–84.

2.14. Człowiek w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego, [w:] Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, red. nauk. Halina Romanowska-Łakomy, Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010, s. 261–272.

2.15. Jan Kasprowicz jako interpretator Juliusza Słowackiego, [w:] Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, pod red. Grzegorza Iglińskiego, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 268–277.

2.16. Róża w mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego, [w:] Palanìstyka — Polonistika — Polonistyka 2011, pad rèd. Alâksandra Kìklevìča, Sârgeâ Važnìka, „Medysont”, Mìnsk 2012, s. 95–118.

2.17. Baśniowość „Balladyny” Juliusza Słowackiego, [w:] Bajkowe inspiracje literaturoznawców i kulturoznawców, pod red. Magdaleny Zaorskiej i Adama Grabowskiego, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie oraz Centrum Badań Społecznych, Olsztyn 2012, s. 9–27.

2.18. Kwiaty w mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego, [w:] Palanìstyka — Polonistika — Polonistyka 2012, pad rèd. Alâksandra Kìklevìča, Sârgeâ Važnìka, „Medysont”, Mìnsk 2013, s. 21–38.

2.19. Lilie w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. VI (2013), s. 285–301.

2.20. Dąb w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego, [w:] Palanìstyka — Polonistika — Polonistyka 2013, pod red. Aleksandra Kiklewicza, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 215–237.

2.21. Studnia w baśniach braci Grimm, [w:] Naukowe fascynacje bajką, pod red. Adama Grabowskiego i Magdaleny Zaorskiej, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie oraz Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2014, s. 9–17.

2.22. Złoto w baśniach braci Grimm, [w:] Naukowe fascynacje bajką, pod red. Adama Grabowskiego i Magdaleny Zaorskiej, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie oraz Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2014, s. 18–32.

2.23. Czarodziejski pierścień w baśniach Antoniego Józefa Glińskiego oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Naukowcy w poszukiwaniu magicznego pierwiastka, pod red. Magdaleny Zaorskiej i Adama Grabowskiego, Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie oraz Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2016, s. 9–19.

2.24. Wizerunek matki w twórczości Juliusza Słowackiego, [w:] Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje, t. 1: Od czasów najdawniejszych do XIX wieku, pod red. Iwony Maciejewskiej, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 189–200.

2.25. Florystyczne wizerunki kobiet w utworach genezyjskich Juliusza Słowackiego, [w:] Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej, pod red. Iwony Maciejewskiej i Agaty Roćko, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017, s. 237–250.

2.26. „Kwiat, co jak lilija mami, / Gwiazda, co dziś tylko błyska…”. Florystyczne i astralne atrybuty a struktura postaci kobiecych w „Zawiszy Czarnym” Juliusza Słowackiego, [w:] Postać w kulturze wizualnej, t. 1: Ujęcia literackie, red. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Daria Bruszewska-Przytuła, Piotr Przytuła, Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, s. 51–62.

2.27. "When the Polish people will truly arise". Patriotic Issues in the Works by Juliusz Słowacki, „Prace Literaturoznawcze” 7 (2019), s. 53–64.

2.28. Motyw brzozy w twórczości Juliusza Słowackiego, „Prace Literaturoznawcze” 8 (2020), s. 33–44.

2.29. „Perły jaśminy i maki korale” — symbolika kwiatów w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, [w:] Studia o „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, wstęp Jarosław Ławski, red. nauk. Michał Kuziak, Jarosław Ławski, Collegium Columbinum SJ, Kraków — Białystok 2020, s. 287–318.

 

alt

pok. 365
+48 89 524 63 33
bozena.adamkowicz@uwm.edu.pl