dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska, prof. UWM

Maria Ankudowicz-Bieńkowska - profesor w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła  filologię polską na Wydziale Humanistycznym WSP w Olsztynie i stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (w zakresie literaturoznawstwa) został nadany uchwałą  Rady Naukowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 8 grudnia 1992 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Folklor białoruski, ukraiński i litewski w polskim czasopiśmiennictwie literackim ziem litewsko-ruskich lat 30 - 50tych XIX wieku napisanej pod kierunkiem doc. dr hab. Janiny Kamionki-Straszakowej (z Instutu Badań Literackich PAN w Warszawie). Recenzentami dysertacji byli prof.prof. dr hab. dr hab. Zofia Trojanowiczowa (z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Stefan Kozak (z Uniwersytetu Waraszawskiego).

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii - historii najnowszej nadany został 7 marca 2003 roku uchwałą Rady Naukowej Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz przedstawionej rozprawy  pt. Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej (wydanej w wydawnictwie WSP w Olsztynie w 1997 roku).

Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli prof. prof. dr hab. dr. hab. Stanisława Lewandowska (em. prof. Instytutu Historii PAN w Warszawie) i Roman Wapiński (em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego) oraz dr hab. Jan Stęszewski prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od studiów związana  z WSP, a następnie UWM w Olsztynie.

W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się zarówno literatura jak i kultura kresów północno-wschodnich XIX wieku oraz  okresu międzywojennego,  zwłaszcza kultura muzyczna  Wilna lat II Rzeczypospolitej i jej kontynuacja po 1945 roku w Polsce i na Litwie. Problematyka badawcza skoncentrowana została zatem wokół kultury ludowej pogranicza litewsko-białorusko-ukraińskiego doby romantyzmu, czasopiśmiennictwa dziewiętnastowiecznych kresów północno-wschodnich oraz  międzywojnia, a także kultury   (zwłaszcza muzycznej) Wilna lat międzywojennych i kontynuacji tradycji kulturalnej tegoż miasta   w stolicy Warmii i Mazur po 1945 roku.

Problematyka ta poruszana była w książkach - Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej (Olsztyn 1997, wyd. WSP) oraz Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu (Olsztyn 1999, wyd. OBN) i w artykułach zamieszczanych w „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”, „Slavii Orientalis”, „Przeglądzie Wschodnim”, „Warszawskich Zeszytach Ukrainoznawczych” oraz w krajowych i zagranicznych wydawnictwach uczelnianych.

Maria Ankudowicz-Bieńkowska brała udział w międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i za granicą, a w latach 1994-1997 była kierownikiem projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych Nr 1 P 105 020 06 (Decyzja Przewodniczącego KBN Nr 0682/P1/94 z 3 marca 1994r.), a napisane przez nią książki  - wydane w latach 1997 i 1999 - finansowane były przez  Komitet Badań Naukowych w Warszawie w ramach tzw grantów badawczych i wydawniczych

Otrzymała kilka nagród rektorskich za wyróżniające się osiągnięcia naukowe - 4 grudnia 1992r. Nagrodę Rektora WSP stopnia II, 1 października 1998r. Nagrodę Rektora WSP stopnia II, 1 października 2000r. Nagrodę Zespołową Rektora UWM, a  1 października 2003 nadano jej Srebrny Krzyż Zasługi.

Seminarium magisterskie dotyczy przede wszystkim polskiej literatury i kultury wieku XIX i międzywojnia. Większość zagadnień skupia się wokół problematyki literackiej kresów północno-wschodnich doby romantyzmu i okresu międzywojennego oraz kontynuacji tej tradycji po 1945 roku  na Warmii i Mazurach.

 

alt

pok. 366
+48 89 524 63 40
maria.ankudowicz@uwm.edu.pl