prof. dr hab. Grzegorz Igliński

WYSTĄPIENIA NA SESJACH NAUKOWYCH

1. W dwusetną rocznicę Konstytucji 3 Maja (Olsztyn, 10-11.05.1991.):
– sesja przygotowana przez WSP w  Olsztynie i Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie;
– wygłosiłem referat Konstytucja 3 Maja w twórczości Jana Kasprowicza.

2. Chrystus w literaturze polskiej (Lublin, 7-9.11.1994.):
– sympozjum przygotowane przez Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL;
– wygłosiłem referat Wobec tajemnicy miłości i cierpienia. Charyzmat Chrystusa w twórczości Jana Kasprowicza.

3. Jan Kasprowicz w 70-lecie śmierci (Olsztyn, 17-19.10.1996.):
– sesja międzynarodowa przygotowana przez Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski WSP w Olsztynie oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza;
– wygłosiłem referat Echa wojny w  „Księdze ubogich” Jana Kasprowicza.

4. Literatura polska 1863-1918 wobec tradycji antycznej (Warszawa, 23-24.11.1999.):
– konferencja przygotowana w ramach realizacji projektu badawczego KBN nr 1 H01C 042 10 „Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1863-1939 wobec tradycji antycznej”, kierowanego przez prof. dr. hab. Andrzeja Z. Makowieckiego i realizowanego przez Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w  Polsce i Europie Środkowowschodniej Uniwersytetu Warszawskiego;
– wygłosiłem referat Antyk w młodzieńczej twórczości Jana Kasprowicza.

5. Mity antyczne (greckie, rzymskie) i bizantyjskie w  literaturze, filozofii i sztuce przełomu XIX i XX wieku (modernizm, Młoda Polska) (Białystok 25-26 czerwca 2004.):
– sesja przygotowana w ramach realizacji projektu badawczego KBN nr 5 H01C 034 21 „Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w  literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu”, kierowanego przez dr hab.  Marię Kalinowską, prof. UMK i realizowanego przez Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
– wygłosiłem referat Życia zaklęty kamień. Symbolika tańczącego Fauna w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku.

6. Pytania o wiarę w XX stuleciu. Religia i Kościół w literaturze polskiej (Szczecin – Greifswald 18-21 maja 2005):
– międzynarodowa konferencja naukowa przygotowana przez Zakład Teorii Literatury (w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz Institut für Slawistik (Ernst-Moritz-Arndt-Universität) w ramach „Niemiecko-polskiego Forum Literackiego” (trzecie spotkanie);
– wygłosiłem referat Bóg i świat w  „Księdze ubogich” Jana Kasprowicza.

7. Wielość sztuk – jedność sztuki. Wokół granic interakcji sztuk (Olsztyn, 20-22 października       2005):
– interdyscyplinarna konferencja naukowa studentów, doktorantów i młodych pracowników         naukowych przygotowana przez Pracownię Literatury XX w. i Teorii Literatury oraz Studenckie Koło Literaturoznawców przy Instytucie Filologii Polskiej UWM w  Olsztynie;
– wygłosiłem referat Wśród zastygłych potęg czasu, miłości, piękna, smutku. Arcydzieła sztuki   zachodniej w poezji kobiecej przełomu XIX i XX wieku.

8. Przestrzenie śmierci... Od przełomu romantycznego do dziś (Łódź, 3-5 kwietnia 2006):
– ogólnopolska studencka konferencja naukowa przygotowana przez Filologiczne Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego;
– wygłosiłem referat Śmierć, co ma skrzydła u skroni. Wiersz Lucjana Rydla „Faun gra” wobec obrazu Jacka Malczewskiego „Prawo”.

9. Religie i wierzenia polskiego modernizmu (Toruń, 29-30 maja 2006):
– konferencja naukowa z cyklu Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski (3), przygotowana przez Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego w Instytucie Literatury Polskiej UMK;
– wygłosiłem referat Zatrute łono Konieczności. Genezyjska i eschatologiczna wyobraźnia „Dies irae” Jana Kasprowicza.

10. Święte miejsca w literaturze (Gietrzwałd – Olsztyn, 26-28 kwietnia 2007):
– konferencja naukowa przygotowana przez Pracownię Literatury XX w. i Teorii Literatury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
– wygłosiłem referat Pośród kolumn słonecznej ciszy. Czas i nieskończoność w cyklu poetyckim Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Świątynie w Pestum”.

11. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia (Białowieża, 17-19 maja 2007):
– międzynarodowa konferencja jubileuszowa pod honorowym patronatem JM Rektora Profesora Jerzego Nikitorowicza 10 lat Uniwersytetu w Białymstoku, przygotowana przez Uniwersytet w Białymstoku (Zakład Językoznawstwa Historycznego, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu, Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej, Międzywydziałowa Katedra Teologii Prawosławnej);
– wygłosiłem referat Wszędzie „pląsa bóstw gromada”. Słowiański antyk w „Narodzinach wiosny” Kazimierza Przerwy-Tetmajera na tle malarskich realizacji tematu.

12. Cykl liryczny w Polsce (Turośń Kościelna, 27-30 września 2007):
– konferencja naukowa przygotowana przez Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku;
– wygłosiłem referat Architektonika „Księgi ubogich” Jana Kasprowicza jako cyklu poetyckiego.

13. Wokół „Straży nocnych” Bonawentury. Romantyzm polski i europejski wobec romantyzmu niemieckiego (Białystok, 25-26 października 2007):
– sesja naukowa przygotowana przez Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku;
– wygłosiłem referat „Hymnen an die Nacht” Novalisa w tłumaczeniu i interpretacji Stanisława Przybyszewskiego.

14. Bóg, byt i świat w twórczości Zbigniewa Herberta (Toruń, 15-17 maja 2008):
– konferencja naukowa przygotowana przez Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
– wygłosiłem referat Zmagania z „gniotącą lekkością pozoru”. O wierszu Zbigniewa Herberta „Przypowieść o królu Midasie”.

15. Bycie i stawanie się, kreacja i ewolucja (Olsztyn, 22-24 czerwca 2008):
– III Międzynarodowa Konferencja Inter- i Transdyscyplinarna z cyklu Człowiek i Człowieczeństwo, przygotowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
– wygłosiłem referat Południe wędrowca. Wartość dążenia i spoczynku w procesie twórczej ewolucji (sonet Leopolda Staffa „Faun studzienny” na tle pokrewnych tekstów poety).

16. Mity i wartości (Bydgoszcz, 20-22 października 2008):
– VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze, przygotowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
– wygłosiłem referat Szaleństwo przekraczania siebie. Wartość boskości w wierszu „Tytan” Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

17. Edgar Allan Poe – artysta i wizjoner (Olsztyn, 6-7 maja 2009):
– konferencja naukowa przygotowana przez Zespół Filologii Angielskiej Instytutu Neofilologii UWM w Olsztynie;
– wygłosiłem referat Wiersz „The Conqueror Worm” Edgara Allana Poe. Próba interpretacji. Przekłady i recepcja w Polsce.

18. Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza (Olsztyn, 7-8 maja 2010):

– międzynarodowa konferencja naukowa przygotowana przez Zakład Literatury Romantyzmu, Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UWM w Olsztynie;

– wygłosiłem referat Czcigodna tajemnica miłości. O wierszu Jana Kasprowicza „Kosmaty faun za nimfą biegnie jasnoudą”.

19. Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej (Olsztyn, 17-18 czerwca 2010):

– I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa przygotowana przez Wydział Humanistyczny UWM i Towarzystwo Przyjaciół Szkoł Społecznych 101 w Olsztynie (Stojedynka);

– wygłosiłem referat Marzenia przybrane w szynel. „Bajki” Jacka Malczewskiego.

20. Mody w literaturze i kulturze popularnej (Olsztyn 13-14 kwietnia 2011):

– konferencja naukowa przygotowana przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UWM w Olsztynie;

– wygłosiłem referat W modnym kostiumie Fauna. Postacie „fauniczne” w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku oraz ich wpływ na kulturę współczesną.

21. Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej – bajka a mit (Olsztyn, 3-4 czerwca 2011):

– II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa przygotowana przez Wydział Humanistyczny UWM i Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Bajka”;

– wygłosiłem referat Robak w bajce. O wierszach Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego i Jana Lemańskiego.

22. Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku (Gdańsk, 25 listopada  2011):

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa przygotowana przez Zakład Historii Literatury Polskiej XIX wieku Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego;

– wygłosiłem referat Tańcząc na fontannie. O wierszu Edwina Jędrkiewicza „Laudem vitae…”.

23. Metafory i amalgamaty pojęciowe (Olsztyn, 11-12 maja 2012):

– IV ogólnopolska konferencja z cyklu Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, przygotowana przez Instytut Filologii Polskiej i Katedrę Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie;

– wygłosiłem referat Robak zmetaforyzowany. O jednej z nazw w polskiej prozie najnowszej.

24. Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej – bajki świata (Olsztyn, 7 czerwca 2013):

– III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa przygotowana przez Wydział Humanistyczny UWM i Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Bajka”;

– wygłosiłem referat Motyle i ćmy w bajkowym bestiarium Juliana Ejsmonda.

25. XXI wiek w literaturze (Olsztyn, 4-5 kwietnia 2014):

– ogólnopolska konferencja naukowa przygotowana przez UWM w Olsztynie, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Współczesnej oraz Tow. Literackie im. A. Mickiewicza, oddział w Olsztynie;

– wygłosiłem referat: Robak XXI wieku. U źródeł makabrycznego motywu w polskiej poezji współczesnej.

26. Idee i wartości w języku, historii i kulturze (Olsztyn, 13-14 listopada 2014):

– ogólnopolska konferencja naukowa przygotowana przez Instytut Filologii Polskiej oraz

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie;

– wygłosiłem referat: Zbroja, kopia i krzyż — w obronie wartości sztuki. „Rycerz nad studnią” Jacka Malczewskiego z komentarzem poetyckim Lucjana Rydla.

27. „W rytmie zegara…”. Interpretacje (Olsztyn, 24-25 kwietnia 2015):

– ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa przygotowana przez Zakład Literatury XX i XXI Wieku Instytutu Filologii Polskiej UWM w Olsztynie;

– wygłosiłem referat: Czas i życie. Nietzscheańska nauka afirmacji w sonecie Leopolda Staffa „Ja”.

28. Światopoglądy modernizmu (Łódź, 6-7 maja 2015):

– Ogólnopolska konferencja naukowa przygotowana przez Katedrę Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ;

– wygłosiłem referat: „Twardego snu pieczęcie”. Świat dziwów w „Zaklętym mieście” Edwarda Leszczyńskiego.

29. Bajka, baśń, legenda, mit — magiczny pierwiastek utworu (Olsztyn, 12-13 czerwca 2015):

– IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa przygotowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Katedrę Psychologii Rozwoju i Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM, Laboratorium Teoretycznych i Metodycznych Problemów Historii Sztuki przy Kiemierowskim Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki;

– wygłosiłem referat Baśń miłości albo rybak i syrena. Wiersz Zofii Gordziałkowskiej „Zdobycz Pana” wobec obrazu Arnolda Böcklina „Zwei fischende Pane”.

30. „Król-Duch” Juliusza Słowackiego. Tekst — dzieje literatury — interpretacje — konteksty komparatystyczne (Białystok, 6-7 maja 2016):

– Ogólnopolska Konferencja Naukowa w 170. Rocznicę Wydania I Rapsodu (1847-2017) przygotowana przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Komparatystyki, Pracownia Literatury Użytkowej i Okolicznościowej, Wydział Polonistyki UW, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Zarząd Główny, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku;

– wygłosiłem referat Słowacki „świerszczem głośny”. Muzykujące owady w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego.

 

alt

pok. 365
+48 89 524 63 33
grzegorz.iglinski@uwm.edu.pl