dr hab. Mariola Wołk, prof. UWM

https://orcid.org/0000-0002-4529-1644

Językoznawca w Katedrze Języka Polskiego i Logopedii, członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej UW.

Jest absolwentką studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień semantycznych i składniowych, a wcześniej także wokół tekstologii (problem gatunków mowy). Pracę doktorską na temat Ogłoszenie jako akt mowy i gatunek tekstu. Studium z semantyki i składni napisała pod kierunkiem prof. Adama Dobaczewskiego (obrona odbyła się w czerwcu 2005 roku na Wydziale Filologicznym UMK). Stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa uzyskała w 2015 r. na Wydziale Humanistycznym UWM na podstawie rozprawy Nonsens i zjawiska pokrewne. Studium semantyczne.

Jest autorką dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów, z których większość ukazała się w czasopismach ogólnopolskich, a część za granicą (w wydawnictwach Otto Sagner w Monachium i Harrassowitz w Wiesbaden). W swoich pracach  skupia się najczęściej na poszukiwaniu nieoczywistych i dystynktywnych różnic semantycznych pomiędzy jednostkami języka reprezentującymi pojęcia pokrewne (np. 'błąd' vs 'pomyłka', 'dziwność' vs 'zdziwienie', 'zadziwienie', 'zdumienie'). Aktualny przedmiot badań stanowią problemy związane z funkcjonowaniem w  języku leksykalnych wykładników 'inności' i 'różnicy'.

Prowadzi zajęcia m.in. z językoznawstwa ogólnego, metodologii badań językoznawczych, leksykologii i leksykografii współczesnej, wprowadzenia do semantyki, kultury języka i wypowiedzi, semantyki językowej w pracy logopedy, teorii lingwistycznych w logopedii.

Jest pomysłodawczynią i koordynatorką Pogotowia Językowego działającego od listopada 2017 r. przy Katedrze Języka Polskiego i Logopedii.

Prywatnie kocha kino, dobrą literaturę, piesze wycieczki i piękne plenery.

 

alt

pok. 370

tel. 089 524 63 51
mariola.wolk@uwm.edu.pl