dr hab. Mariola Wołk, prof. UWM

https://orcid.org/0000-0002-4529-1644

Językoznawca w Katedrze Języka Polskiego, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Pracowni Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej UW, pomysłodawca i koordynator Pogotowia Językowego działającego przy Katedrze Języka Polskiego.

Jest absolwentką studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień semantycznych i składniowych, a wcześniej także wokół tekstologii (problem gatunków mowy). Pracę doktorską na temat Ogłoszenie jako akt mowy i gatunek tekstu. Studium z semantyki i składni napisała pod kierunkiem prof. Adama Dobaczewskiego (obrona odbyła się w czerwcu 2005 roku na Wydziale Filologicznym UMK). Stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa uzyskała w 2015 r. na Wydziale Humanistycznym UWM na podstawie rozprawy Nonsens i zjawiska pokrewne. Studium semantyczne.

Jest autorką kilkudziesięciu artykułów, z których większość ukazała się w czasopismach ogólnopolskich (m.in. Poradnik Językowy, Polonica, Prace Filologiczne, Język Polski, Linguistica Copernicana), a część za granicą (w wydawnictwie Otto Sagner w Monachium), oraz dwóch publikacji książkowych. Pierwsza dotyczy problematyki semantycznego opisu nazw zachowań językowych: słowa ogłoszenie i wyrażeń pokrewnych. Druga poświęcona jest rozważaniom problemów definiowania nazw dewiacji epistemicznych, głównie jednostek języka reprezentujących pojęcie nonsensu i pojęcia pokrewne (takie jak np. 'absurd', 'bezsens', 'nielogiczność' czy 'bzdura'). Aktualny przedmiot badań stanowią leksykalne wykładniki pojęcia dziwności i zdziwienia na tle pojęć bliskich im semantycznie, m.in. takich jak: z jednej strony 'zadziwienie', 'zaskoczenie', 'zdumienie', z drugiej zaś np. 'dziwaczność', 'osobliwość', 'specyficzność', 'nieokreśloność'.

Prowadzi zajęcia m.in. z językoznawstwa ogólnego, metodologii badań językoznawczych, leksykologii i leksykografii współczesnej, wprowadzenia do semantyki, kultury języka i wypowiedzi, semantyki językowej w pracy logopedy, teorii lingwistycznych w logopedii.

Seminarium dyplomowe dotyczy zjawisk systemowych i tekstowych we współczesnej polszczyźnie.

 

alt

pok. 370
tel. 089 524 63 51
mariola.wolk@uwm.edu.pl