dr hab. Renata Makarewicz, prof. UWM

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

IX Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego na temat: Badanie osiągnięć uczniów i efektywności kształcenia polonistycznego, Kraków 1999 rok

Dysleksja a funkcje językowe, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk 2000 rok

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000 rok; temat referatu: Zaburzenia spójności tekstu u ucznia dyslektycznego

Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Miejsce i rola praktyk pedagogicznych w przygotowaniu nauczycieli dla zreformowanej szkoły, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2000 rok: temat referatu: Między wyobrażeniem a doświadczeniem. O praktyce polonistycznej w refleksji studentów i nauczycieli

Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Składnia – teoria i praktyka szkolna i akademicka Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2001; temat referatu: Składnia zdania w pracach pisemnych uczniów dyslektycznych

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z badań nad kompetencją świadomością językową dzieci i młodzieży, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003 rok; temat referatu: Tworzenie tekstu przez ucznia dyslektycznego

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Relacje między kulturą wysoką a niską (popularną) w literaturze, języku i edukacji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2004; temat referatu: Istnieć w kulturze, czyli jak przyszli nauczyciele są przygotowani do zadań edukacji kulturowej

Zjazd Polonistów Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku i kulturze – edukacja; Kraków 2004

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicz komunikacji I. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, Wrocław 2005; temat referatu: Byle zachować komunikatywność…Uwagi na marginesie badań nad językiem uczniów dyslektycznych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, Olsztyn 2005; temat referatu: Obecność nowych zjawisk językowych w szkolnej edukacji polonistycznej

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dysleksja – problem znany czy nieznany?, Lublin 2005; temat referatu: Problemy ukształtowania tekstu w pracach pisemnych uczniów dyslektycznych

XII Jesienna Szkołą Dydaktyków, Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowy w szkołach ponadpodstawowych, Kraków 2005

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu Akademia Podlaska, Siedlce 2006; temat referatu: Współczesne koncepcje kształcenia językowego a potrzeby edukacyjne dyslektyków

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Z badań nad świadomością i kompetencja językową dzieci i młodzieży, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006; temat wystąpienia: Świadomość wzorca gatunkowego tekstu podania wśród kandydatów na studia

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, UWM Olsztyn 2007; temat referatu: Coaching i benchmarking liderów, czyli o nowych pojęciach i znaczeniach w języku oświaty

Konferencja Naukowa Jestem, więc piszę… Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007; temat wystąpienia: O konspekcie lekcyjnym polemicznie

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dysleksja – problem znany czy nieznany?, UMCS Lublin 2007; tytuł referatu: Fałszywa dysleksja, czyli o zaniedbaniach edukacyjnych w zakresie nauczania ortografii

Pomysłodawca i organizator ogólnopolskiej konferencji naukowej: Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym 15, 16 maja 2008 roku

Konferencja naukowa Jestem, więc piszę…Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007, temat wystąpienia:  Kilka uwag o konspekcie lekcyjnym

Ogólnopolska konferencja naukowa Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, Olsztyn 2008; temat wystąpienia: Kulturowe determinanty komunikacji interpersonalnej w szkole. Próba określenia obszarów badawczych

Sympozjum naukowe Dydaktyka literatury i języka polskiego. Tradycje – współczesność – perspektywy, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2008, udział w dyskusji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uczeń w świecie tekstu i języka, Uniwersytet Opolski, Opole 2009; temat wystąpienia: „Owocem będzie rozumienie języka i poprawne nim władanie.” Ponownie o ogólnych i szczegółowych celach kształcenia językowego

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Istnieć w kulturze…Między teorią a praktyką edukacyjną, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009; temat wystąpienia: „Przyszłość jest teraz…” O doganianiu kultury

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyraz w języku i tekście. Teoria i praktyka, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce 2009; temat wystąpienia: O trudnościach w wyznaczaniu granicy wyrazu

Ogólnopolska Konferencja naukowa Nowe zjawiska III w języku tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja,UWM Olsztyn: temat referatu: Kilka uwag o e-wywiadówce

Międzynarodowa konferencja naukowa 24-25 czerwca 2010 Tumiany,UWM Olsztyn : Język poza granicami języka II. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo; temat referatu: Redundancja zrównoważona w komunikacji szkolnej w ujęciu lingwistyki edukacyjnej

Ogólnopolska konferencja Trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 14-16 lutego 2011 Lublin; temat wystąpienia: Zdolny leń… O niektórych aspektach komunikowania się nauczycieli z rodzicami

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „GORSZEnie w językoznawstwie, (glotto)dydaktyce polonistycznej, kulturze, literaturze i mediach”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2011 (27-28 października); temat wystąpienia: „Gorszy uczeń” w rozmowach nauczycieli z rodzicami.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe zjawiska IV w języku tekście i komunikacji. Metafory i amalgamaty pojęciowe. UWM Olsztyn: temat referatu: Co przyjdzie poloniście ze słuchania czworgiem uszu?

Ogólnopolska Konferencja Naukowa bogactwo współczesnej polszczyzny Kraków 12-13 kwietnia 2013 roku, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, temat wystąpienia: Płaszczyzny akceptowalności w komunikacji prowadzonej w przestrzeni szkoły.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Świadomość językowa, Opole 14-15 maja 2013, referat: Rozmowy o języku w przestrzeni szkoły.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Niegrzeczność, komunikacja, interakcja Bydgoszcz 23-24 maja 2013 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Referat: Kody Grzeczności w przestrzeni szkoły.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Język poza granicami języka, zatytułowana Prawda, prawdy, prawdą, o  prawdzie... — tak naprawdę! Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku. Tumiany 2013, UWM Olsztyn. Referat : Prawda dialogu w przestrzeni szkoły.

Konferencja naukowa: Idee i wartości w języku, historii i kulturze, Problem etyki zachowań językowych w poszerzonym dyskursie szkolnym, Olsztyn 13-14 XI 2014

14 -15 maja 2015 Konferencja naukowa Język ojczysty, pierwszy język obcy, drugi/trzeci język obcy – wyzwania badawcze i dydaktyczne, referat: CILI w nauczaniu języka ojczystego jako obcego. Podstawy teoretyczne i rozwiązania dydaktyczne. Białystok.

18-21 listopad 2015 II Kongres Dydaktyki Polonistycznej.  UŚ Katowice.  „Wywiadówka w sieci. Oficjalnie, półoficjalnie, prywatnie?”

Międzynarodowa konferencja naukowa: Русский язык на постсоветском пространстве, Czelabińsk 12 XII 2015, Federacja Rosyjska, temat referatu: Moje doświadczenia z językiem rosyjskim.

21-22 IV 2016 Międzynarodowa konferencja naukowa Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Język edukacji. Język w edukacji, Olsztyn UWM, referat: Ocenianie kształtujące i inne terminy z komponentem imiesłowowym w języku edukacji.

12-13 maja 2016, Międzynarodowa konferencja naukowa II Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe, Europejska integracja a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny i wartości, Lwów, Ukraina, temat referatu: O znajdowaniu podobieństw mimo różnic. Uwago z perspektywy nauczyciela języka polskiego jako obcego.

19-20 maja 2016 Konferencja naukowa w Opolu W cyklu Język a Edukacja, Uczenie języka ojczystego w czasach (po)nowoczesnych, temat referatu: Tryb przygotowania do zawodu a wymagania standardu kształcenia nauczycieli.

20-21 października 2016, Międzynarodowa konferencja w Krakowie,  XVII  Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego, Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej. Metodyka i Komparatystyka, temat referatu: Ranga języka ojczystego w polskiej edukacji na podstawie analizy sprawozdań CKE z egzaminu maturalnego w latach 2005-2016.

17-20 listopada 2016 Międzynarodowa konferencja naukowa we Lwowie (Ukraina) Polonistyka w XXI wieku. Między lokalnym a globalnym, temat referatu: Negocjowanie postaw w rozmowie prowadzonej w przestrzeni szkoły

4-6 września 2017 roku Międzynarodowa konferencja naukowa Innowacyjność w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, Olsztyn, referat: CLIL w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego i jako obcego

29-30 listopada 2018 Olsztyn, konferencja naukowa Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności), tytuł wystąpienia  "... czują cię tylko umysły prawdziwe." O edukacji patriotycznej w kontekście językowej bariery czytelniczej.

14-14 maja 2018 r. Nowe zjawiska VII. Emocje w języku, tekście i komunikacji, Olsztyn,, tytuł wystąpienia: Wpływ emocji na skuteczność komunikacji w poszerzonym dyskursie szkolnym.

Międzynarodowa konferencja: Слово,объендиняющее пространства, Czelabińsk, Rosja, 23-10-2018, tytuł wystąpienia: Rozmowa w przestrzeni szkoły

8-9 czerwca 2018 Konferencja PTL i IPiL UWM, Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy, Olsztyn,  tytuł wystąpienia: Czytanie tekstu własnoręcznie zapisanego przez młodzież z dysleksją.

15-16 maja 2019 roku Międzynarodowa konferencja naukowa Lwów,Ukraina XXVII Międzynarodowe Kolokwium Slawistyczne, referat: O kilku nielogicznościach polskiej ortografii i ich przyczynach.

4-6 października 2019 Międzynarodowa konferencja naukowa Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności, referat: Dydaktyka polskiej ortografii dawniej i współcześnie.

 

alt

pok. 362
tel. 089 524 63 17
renata.makarewicz@uwm.edu.pl