dr hab. Renata Makarewicz, prof. UWM

Wybrane publikacje

 • Książka online ttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/18237 Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego
 • Byle zachować komunikatywność…Uwagi na marginesie badań nad językiem uczniów dyslektycznych, [w:] Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, Kraków 2006, s. 854-862
 • Ramy delimitacyjne tekstu podania (Na podstawie obserwacji podań pisanych przez studentów) [w:] Prace Językoznawcze VII, Olsztyn 2005, s.75-82 [w:] Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, Kraków 2006, s. 854-862
 • Problemy ukształtowania tekstu w pracach pisemnych uczniów dyslektycznych, [w:] Dysleksja problem znany czy nieznany?, pod red. Małgorzaty Kostka-Szymańskiej i Grażyny Krasowicz-Kupis, Lublin 2007, s.109-125
 • Fałszywa dysleksja, czyli o zaniedbaniach edukacyjnych w zakresie nauczania ortografii, [w:] Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym, pod red. Izabeli Pietras i Grażyny Krasowicz-Kupis, Gdynia 2008, s.80-90
 • Zaburzenia spójności tekstu u ucznia dyslektycznego [w:] Studia pragmalingwistyczne III. Czynności Tworzenia i rozumienia wypowiedzi, pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty Warszawa 2002, s. 228-241
 • Obecność nowych zjawisk językowych w szkolnej edukacji polonistycznej[w:] Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji, pod red. Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej i Mariusz Rutkowskiego, Olsztyn 2006, s..33-41
 • Nauczyciele wobec dysleksji „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 1999 nr 2,  s. 21-24
 • Między wyobrażeniem a doświadczeniem. O praktyce polonistycznej w refleksji studentów i nauczycieli [w:] Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły, pod red. Józefa Kuźmy i Ryszarda Wrońskiego, Kraków 2002, s. 38-51
 • Składnia strukturalna w szkolnej nauce języka [w:] Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej, pod red. D. Amborskiej-Głowackiej i R. M. Jabłońskiego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, s. 113-119
 • Istnieć w kulturze, czyli jak przyszli nauczyciele są przygotowani do zadań edukacji kulturowej, [w:] Relacje między kulturą wysoka i popularną w literaturze, języku i edukacji, pod red. Barbary Myrdzik i Małgorzaty Karwatowskiej, Lublin 2005, s. 255-261
 • Coaching i benchmarking leaderów, czyli o nowych pojęciach i znaczeniach w języku oświaty, w: Nowe zjawiska II w języku tekście i komunikacji, Olsztyn 2008, s. 48-56
 • O kształceniu językowym w odwołaniu do dawnych mistrzów, w: Prace Językoznawcze UWM zeszyt XI, Olsztyn 2009, s. 147-154
 • Idea „małych ojczyzn” w polskiej szkole współczesnej, w: Polonistyka 2009 pod red. Aleksandra Kiklewicza i Siergieja Bażnika, Mińsk 2010, s.325-343
 • Co i jak można badać w komunikacji interpersonalnej w szkole? Przegląd wybranych koncepcji, w: Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, pod red. J. Krawczyka i R. Makarewicz, Olsztyn 2010, s.11-19
 • Kompetencja językowa a istnienie w kulturze, w: Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i literatury, Lublin 2010, s. 215-220
 • Redakcja książki Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, Olsztyn 2010
 • „Owocem będzie rozumienie języka i poprawne nim władanie”. Ponownie o ogólnych i szczegółowych calach kształcenia językowego, w: Uczeń w świecie języka i tekstów, pod red. Jolanty Nocoń i Elżbiety Łuckiej-Zając, Opole 2010, s. 145-153
 • „Przyszłość jest teraz…” O doganianiu kultury, w: Istnieć w kulturze. Między teorią a praktykę edukacyjną, pod red. Małgorzaty Święcickiej, Danuty Jastrzębskiej-Golonki, Agnieszki Rypel, Bydgoszcz 2010, s. 27-38.
 • Studenci w Permie mówią i czytają po polsku, w: Polskość z daleka i z bliska, pod red. Iwony Anny Ndiaye, Marii Rółkowskiej, Olsztyn 2010, s. 23-28
 • Kilka uwag o e-wywiadówce, w: Nowe zjawiska III w języku tekście i komunikacji. Kontekst a komunikacja, pod red. Izy Matusiak-Kempy i Sebastiana Przybyszewskiego,  Olsztyn 2011, s. 312-318
 • Redundancja zrównoważona w komunikacji szkolnej w ujęciu lingwistyki edukacyjnej, w: Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo. Część 1. Aspekty lingwistyczno-semiotyczne, pod red. Aleksandra Kiklewicza, Olsztyn 2011, s. 269-284
 • Teoretyczne podstawy poszerzonego dyskursu szkolnego. Wprowadzenie do opisu wyrażenia „gorszy uczeń” w rozmowach nauczycieli z rodzicami ucznia, w: Литературный текст ХХ века: проблемы позтики, red. E.B. Пономарева,  Челябинск 2011, s. 217-223, ISBN978-91283-235-2
 • O niektórych trudnościach w wyznaczaniu granicy wyrazu. Przysłówkowe określenia imiesłowów przymiotnikowych, w: Wyraz w języku i tekście, red. J. Gardzińska, A. Maciejewska, Siedlce 2012, s. 227-292.
 • „Słucha pani…” Kultura języka definicyjnie poszerzona, w: Z problematyki kształcenia językowego w szkole IV, pod red. Elżbiety Awramiuk, Białystok 2012, s. 83-94
 • Co przyjdzie poloniście ze słuchania czworgiem uszu? w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, pod red. Moniki Cichmińskiej i Izy Matusiak-Kempy, Olsztyn 2012, s. 130-140
 • Teoretyczne podstawy poszerzonego dyskursu szkolnego. Wprowadzenie do opisu wyrażenia „gorszy uczeń” w rozmowach nauczycieli z rodzicami uczniów, w: Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji, pod red. Bogusława Skowronka i Elżbiety Rudnickiej-Fira, Kraków 2013, s. 190-200.
 • Zdolny leń…O niektórych aspektach komunikowania się nauczycieli z rodzicami ucznia, w: „Język Polski” CXIII/3 Kraków 2013, s. 206-216.
 • Kilka uwag o konspekcie lekcyjnym, w: Prace Językoznawcze XV/3, Olsztyn 2013, s. 43-52.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej: Bogactwo współczesnej polszczyzny. Konferencja z okazji stulecia „Języka Polskiego” w: Prace Językoznawcze XV/2, Olsztyn 2013, s. 87-94.
 • Socjo-deixis w komunikowaniu się nauczycieli z rodzicami uczniów na przykładzie szkół Permie, w: Przegląd Wschodnioeuropejski IV Olsztyn 2013, s. 295-304. http://www.uwm.edu.pl/cbew/PW_2013_IV.pdf
 • Płaszczyzny akceptowalności w komunikacji prowadzonej w przestrzeni szkoły, w: Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. Piotr Żmigrodzki P., Przęczek-Kisielak Sylwia, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 2014, s.125-133
 • Komunikowanie się nauczycieli z rodzicami jako problem badawczy, w: Język a Edukacja 3, Świadomość językowa, red. Jolanta Nocoń, Anna Tabisz, Opole 2014, s. 217-226
 • Niebezpośredniość a grzeczność, w: Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową, Niegrzeczność, interakcja, komunikacja, red. Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska-Narloch, Bydgoszcz 2015, s. 198-209.
 • Obcy język ojczysty... Zastosowanie CLIL w nauczaniu języka polskiego dzieci repatriantów z Ukrainy , w: Język polski - nie taki obcy, red. Iwona Anna NDiaye, Sebastian Przybyszewski, Maria Rółkowska, Olsztyn, 2016, 21-30, 978-83-7299-973-3
 • CLIL w nauczaniu języka ojczystego jako drugiego, w: Z problematyki kształcenia językowego VI, red. Awramiuk E., Karolczuk, Białystok 2016, s. 55-68.
 • Ukryty program w rozmowach nauczycieli z rodzicami w polskiej szkole. Odwołania do etyki słowa, w: „Prace Językoznawcze” XIX/2, 2017, s. 115-126.
 • monografia: Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego, Olsztyn 2017. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18237
 • Osąd jako kategoria negocjowania postaw w rozmowie prowadzonej w przestrzeni szkoły, w: Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, Lwów 2018, s.128-139.
 • Wybrane terminy z komponentem imiesłowowym w języku edukacji. Analiza morfologiczno-semantyczna, w: Prace Językoznawcze (Olsztyn) 2019, 21 (3), s. 105-117.
 • O doświadczeniach korzystania ze Słownika gramatycznego języka polskiego on-line w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: red. Iwona Anna Ndiaye, Maria Rółkowska,  Media w glottodydaktyce: obcokrajowcy w mediach: publikacja jubileuszowa z okazji piętnastolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2020, s. 67-83.
 • O "dobrem piśmie", czyli dydaktyce pisowni w perspektywie historycznej (na podstawie zbiorów biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego),w: Prace Językoznawcze (Olsztyn) 2020, 22 (4), s. 85-101.
 • Refleksje metodyczne o nauczaniu pisowni w okresie międzywojennym (na podstawie podręcznika"Patrzę i opisuję" z 1921 roku), w: Z problematyki kształcenia językowego VIII, pod. red. Awramiuk E., Andrejewicz U., Białystok, s. 39-55.


Publikacje popularyzujące wiedzę (nie recenzowane)

KAJET Warmińsko-Mazurski Informator Oświatowy

 • 5 (32) 1999 s.9-10   Z Krakowa o tym, co mierzalne i niemierzalne w edukacji polonistycznej.
 • 5(42) 2001 s.6-8 Od wyobrażenia do doświadczenia. O praktykach polonistycznych w refleksji studentów i nauczycieli.
 • 3 (75) 2008 s.4-5 Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym.
 • 5(77) 2008 s.10-11 Praca domowa.
 • 1(78) 2009 s.6-7 Pewna ilość kartek papieru do pisania zszytych i oprawionych w okładkę
 • 2(79) 2009 s.5-7 Owocem będzie rozumienie języka i poprawne nim władanie.
 • 3(80) 2009 s.6-11 O niektórych trudnościach w wyznaczaniu granicy wyrazu
 • 5(82) 2009 s. 5-9 Komu służy konspekt lekcji
 

alt

pok. 362
tel. 089 524 63 17
renata.makarewicz@uwm.edu.pl