prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa Prasłowiańszczyzna i jej rozpad, Kraków, 5-7 grudnia 1996. Organizator: Uniwersytet Jagielloński.
 2. IX Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze,  Bydgoszcz – Pieczyska 15-17 czerwca 1998. Organizator: WSP w Bydgoszczy. Referat Nazwy własne w reklamie..
 3. Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych, Białystok – Supraśl 26-27 października 1998. Organizator: Uniwersytet w Białymstoku. Referat: Nazwiska niemieckie na Warmii i ich adaptacja do polskiego systemu językowego.
 4. XIII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Onomastyka u progu nowego wieku: metodologia, terminologia, kierunki badań Olsztyn-Kalbornia 16-18 września 2002. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 5. Konferencja naukowa: „Teksty kultury" – oblicza komunikacji XXI wieku. Nałęczów 11-13 IX 2003. Organizator: Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Referat: Incipity w dialogach internetowych (na przykładzie list dyskusyjnych).
 6. Konferencja naukowa: Onomastyka regionalna ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur, Olsztyn 20-21 XI 2003. Organizatorzy: UWM w Olsztynie, Ośrodek Badań Naukowych imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Referat: Nazwiska utworzone od nazw zawodów w byłym komornictwie lidzbarskim.
 7. Konferencja naukowa: Humor i karnawalizacja w komunikacji językowej, Kazimierz Dolny 13-15 V 2004. Organizator: Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Referat: „Wrotka” jako element dialogowości w korespondencji elektronicznej oraz przykład humorystycznego i kreatywnego podejścia do schematów językowych.
 8. XIV Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Onomastyka u progu nowego wieku nt. Onimizacja i apelatywizacja. Globalizacja a systemy onimiczne mniejszości narodowych. Systemy onimiczne na pograniczach, Białystok-Białowieża 8-10 września 2004. Organizator: Uniwersytet w Białymstoku. Referat: Od Supermana do Ego – o określeniach herosów masowej wyobraźni.
 9. Konferencja Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, 5-7 maja 2005 r. w Olsztynie. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat Kilka uwag o komizmie w polskich internetowych listach dyskusyjnych.
 10. Konferencja naukowa: Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku 2, 22-24 września 2005. Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Referat: Sygnatury internetowe – wstępny zarys problematyki.
 11. Nowe nazwy własne. Nowe stanowiska metodologiczno-badawcze XV Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Kraków, 21-23 września 2006. Organizator: Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. Referat Dzień Ziobry o humorystycznym wykorzystaniu nazw własnych w Internecie.
 12. Preservation of Cultural Heritage and Strengthening of Regional Identity. International conference, Klaipėda 12 marca 2008. Organizator: College of Social Sciences Klaipėda. Referat: Surnames of Lithuanian origins in Polish anthroponomy.
 13. Aspekty komunikacji w kształcrniu polonistycznym. Ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 15-16 maja 2008. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Referat: Tematy (nagłówki) w polskich internetowych grupach dyskusyjnych – forma, funkcja, typologia.
 14. LXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Odmiany funkcjonalne języków. Gatunki tekstów, Opole 19-20 września 2008. Organizator: Uniwersytet Opolski. Referat: Polskie internetowe grupy dyskusyjne. Wstępna charakterystyka gatunku.
 15. XVI Ogólnopolska konferencja onomastyczna. Nazwy własne a społeczeństwo, Wrocław 24-26 września 2008. Organizator: Uniwersytet Wrocławski. Referat: Od Kamienicy Herbowej do Moscow Monster – o nazwach tzw. apartamentowców.
 16. IV Czech Conference of Onomastics Diversity and Specifity of Onomastics, Ostrava, 15-17 września 2009. Organizator: Ostravská univerzita v Ostravě. Referat Autoidentyfikatory w internetowych grupach dyskusyjnych.
 17. LXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, poświęcony Językowi w dialogu między kulturami, Olsztyn 25-26 IX 2009.Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Językoznawcze i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 18. Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych, Kielce 4-5 listopada 2009. Organizator: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Referat: Co łączy mędrca, lamę i drzewko - o hierarchiczności na przykładzie grup dyskusyjnych (Usenetu)
 19. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, Olsztyn 7-8 maja 2010. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat: „Sami zobaczcie, co X napisał...” – wrotka jako usenetowy interpretator kontekstualny.
 20. Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, Białystok – Supraśl 24-26 maja 2010. Organizator: Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Polskiej, Referat: Przejawy stylu naukowego w Internecie na przykładzie grup dyskusyjnych.
 21. XVII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna: Chrematonimia jako fenomen współczesności, Olsztyn 9-11 września 2010. Organizatorzy: Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Komisja Onomastyki Słowiańskiej. Referat: Chrematonimy w internetowych grupach dyskusyjnych (Usenecie).
 22. Mody w literaturze i kulturze popularnej, Olsztyn 13-14 kwietnia 2011. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat: Sweet princess i dylematy nastolaty – mody językowe w blogach nastolatek.
 23. Zjawiska magiczno-demoniczne na Warmii i Mazurach na przestrzeni wieków na tle porównawczym, Olsztyn 19-20 kwietnia 2012. Organizatorzy: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe „Pruthenia”, Fundacja VETUSTAS. Przestrzeń pogranicza. Referat (współautorstwo z Izą Matusiak-Kempą): Sacrum i profanum w nazewnictwie miejscowym Warmii i Mazur
 24. Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, Olsztyn 11-12 V 2012. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej i Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie. Referat: Inforozrywka (infotainment) jako modna strategia komunikacyjna.
 25. V konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej. Języki – teksty – akty komunikacyjne, Olsztyn 5-6 IV 2013. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Katedra Filologii Germańskiej UWM, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Referat: Intencjonalne zakłócenia w komunikacji internetowej (obrady plenarne).
 26. Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością, Olsztyn 10-11 IV 2013. Organizator: Instytut Filologii Polskiej UWM. Referat: Moda na nienawiść. O hejterach i hejterstwie w Internecie.
 27. Polszczyzna regionalna, Ostrołęka 8-9 XI 2013. Organizatorzy: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika i Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce. Referat: Toponimy jako świadectwo regionalnych wartości religijnych na przykładzie nazewnictwa na Warmii i Mazurach, współautorstwo z I. Kempą-Matusiak.
 28. Seriale w kontekście kulturowym – w poszukiwaniu ideału i straconego czasu, Olsztyn 7-9 IV 2014. Organizator: Instytut Filologii Polskiej i Katedra Filologii Angielskiej UWM. Referat: Kultowość jako  składnik wizerunku medialnego seriali.
 29. Międzynarodowa konferencja naukowa Stare media w dobie nowych mediów. O strategiach dostosowawczych mediów tradycyjnych do nowej rzeczywistości medialnej, Olsztyn 2-3 VI 2014. Organizator: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Referat: Kilka uwag o konwergencji na przykładzie tygodników opinii.
 30. Międzynarodowa konferencja naukowa Lingwistyka dyskursu: na skrzyżowaniu idei i tradycji naukowych. IV Międzynarodowy okrągły stół ds.problematyki dyskursu (D-ART), Olsztyn 25-28 VI 2014. Organizatorzy: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Komisja Lingwistyki Dyskursu przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Referat: Oszustwa (para)dyskursowi – kilka uwag o tzw. spamie.
 31. VII Festiwal Filozofii. Filozofia i muzyka. Organizatorzy: Instytut Filozofii i Instytut Muzyki UWM, Olsztyn 4-5 IX 2014. Referat: Filozofia i filozofowie w wybranych tekstach piosenek – analiza językowa bezpośrednich odniesień.
 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Komisji Socjolingwistyki Afiliowanej przy MKS z cyklu „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym” nt. Globalizacja a przemiany języków słowiańskich, Bydgoszcz 19-20 IX 2014. Organizatorzy: jw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy. Referat: Autoprezentacja w blogach jako forma kreowania wizerunku.
 33. XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Funkcje nazw własnych w kulturze i  komunikacji, Gniezno 20-22 IX 2014. Organizator: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat: Pseudonimy internetowe jako forma autocharakterystyki.
 34. Ogólnopolska konferencja naukowa Idee i wartości w języku, historii i kulturze, Olsztyn: 13-14 XI 2014. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Referat: Obraz polskości w wybranych tekstach internetowych
 35. Ogólnopolska konferencja naukowa „Seriale w kontekście kulturowym – po dwóch stronach ekranu” (UWM, 7-9 maja 2015). Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Referat: „Szaleniec w okolicy”, czyli analiza tekstologiczno-aksjologiczna tytułów seriali.
 36. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, Supraśl 14-15 maja 2015. Organizatorzy: Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Supraska, Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej, Witebski Uniwersytet Państwowy im. P. Maszerowa. Referat: Humorystyczne wykorzystanie motywów chrześcijańskich w Internecie.
 37. Ogólnopolska konferencja naukowa "Onomastyka medialna", Olsztyn 22-23 października 2015. Organizator: Instytut Filologii Polskiej UWM. Referat: Onimiczna kreatywność translatorska w tytułach filmów i seriali.
 38. Współczesne media 8. Gatunki w mediach, Lublin 4-5 kwietnia 2016. Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Referat: Nietypowe memy – o różnych przejawach ewolucji gatunku internetowego.
 39. Seriale w kontekście kulturowym. Wi(e)dzieć więcej – próba bilansu, Olsztyn 5-7 maja 2016, organizatorzy: Instytut Polonistyki i Logopedii, Katedra Filologii Angielskiej UWM. Referat: Niespodziewane(?) skutki marketingu – internetowe nawiązania do seriali.
 40. XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. „Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne”, Kraków 21-23 września 2016. Organizatorzy: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jagielloński. Referat: Nazwy komitetów wyborczych – zarys zagadnienia.
 41. Międzynarodowa konferencja naukowa Wartości i  wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna, Olsztyn: 17-18 listopada 2016. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat: Promowanie i wykpiwanie wartości – „Młodzi, wykształceni i z wielkich ośrodków” kontra „Piękni chłopcy prawicy”.
 42. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnej polszczyźnie, Kraków: 30-31 marca 2017. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Referat: Kiedy polszczyzna nie wystarcza. Marketerzy o mediach społecznościowych (na przykładzie „Socialpress”).
 43. Postać w kulturze wizualnej, Olsztyn: 11-13 maja 2017. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat: Fikcyjne postaci internetowe.
 44. Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, Gdańsk: 22 września 2017. Organizator: Uniwersytet Gdański. Referat: Kiedy wydarzenie rzeczywiste staje się medialnym – internetowe wizje i opinie odnośnie przekopu Mierzei Wiślanej.
 45. XI Forum Kultury Słowa. Nazwy własne w języku i społeczeństwie, Olsztyn: 11-13 X 2017. Organizatorzy: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Fundacja Pro.pl. Referat: Nazwy blogów.
 46. Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje), Brenna: 25-27 X 2017. Organizator: Uniwersytet Śląski. Referat: „Raport z oblężonego korpo” – kreowanie i wykpiwanie rzeczywistości przez „Młodych, wykształconych i z wielkich ośrodków”.Konferencja z okazji dnia bezpiecznego Internetu 2018. Tworzymy kulturę szacunku w sieci, Warszawa: 6 II 2018. Organizator: Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Wykład inauguracyjny: Kultura języka w Internecie.
 47. Postać w kulturze wizualnej. Geneza – mutacje – reaktywacje, Olsztyn 19-21 IV 2018. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat: Janusze w korpo – groza i nowe porządki.
 48. Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy, Olsztyn 8-9 VI 2018. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat: Dobre i złe praktyki w internetowej (auto)prezentacji logopedów.XXI
 49. Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Terminologia onomastyczna – nazwotwórstwo, Kazimierz Dolny 4-6 X 2018. Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowy Komitet Slawistów, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. Referat: Nazwy własne w hejcie.
 50. Język a media. Perspektywy oraz zagrożenia języka i komunikacji we współczesnych mediach, Kraków 28-29 III 2019. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Referat: Madki i kultura dej – o niespodziewanych skutkach upowszechnienia internetu.
 51. Postać w kulturze wizualnej. Światy – akcje – interakcje, Olsztyn 9-11 V 2019. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Referat: Kiedy matka staje się madką? – kilka uwag o pewnym zjawisku internetowym.
 52. Międzynarodowa konferencja naukowa Teksty kultury – oblicza komunikacji XXI wieku 3, Lublin 18-20 IX 2019. Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Referat: Najlepsze zmyślone (?) newsy w kraju. ASZdziennik jako form ironicznej perswazji.
 53. Współczesne media 12. Dyskursy medialne, Lublin 22-23 V 2021. Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Referat: Niepoważnie o poważnej kwestii – memy patriotyczne.
 54. Dyskursy internetowe a norma, ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź 7-8 VI 2021. Organizator: Uniwersytet Łódzki. Referat: „Macie już wybraną kremację na sylwestra?” – czarny humor w internecie.

WSPÓŁORGANIZACJA

 1. XIII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Onomastyka u progu nowego wieku: metodologia, terminologia, kierunki badań Olsztyn-Kalbornia 16-18 września 2002. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 2. XXXII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Studenci w europejskiej przestrzeni badawczej 9-10 maja 2003. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 3. XXXIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania 7-8 maja 2004. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 4. Konferencja Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, 5-7 maja 2005 r. w Olsztynie. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 5. XXXV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania 9-10 maja 2006. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 6. LXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, poświęcony Językowi w dialogu między kulturami, Olsztyn 25-26 IX 2009, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Językoznawcze i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 7. XVII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna: Chrematonimia jako fenomem współczesności, Olsztyn 9-11 września 2010. Organizatorzy: Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Komisja Onomastyki Słowiańskiej.
 8. Przewodniczenie w komitecie organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji naukowej „Seriale w kontekście kulturowym – w poszukiwaniu ideału i straconego czasu” (7-9 IV 2014).
 9. Międzynarodowa konferencja naukowa Lingwistyka dyskursu: na skrzyżowaniu idei i tradycji naukowych. IV Międzynarodowy okrągły stół ds.problematyki dyskursu (D-ART), Olsztyn 25-28 VI 2014. Organizatorzy: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Komisja Lingwistyki Dyskursu przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.
 10. Przewodniczenie w komitecie organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji naukowej Idee i wartości w języku, historii i kulturze (7-9 IV 2014).
 11. Przewodniczenie w komitecie organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji naukowej Seriale w kontekście kulturowym - po dwóch stronach ekranu (7-9 V 2015).
 12. Przewodniczenie w komitecie organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji naukowej Onomastyka medialna (22-23 X 2015).
 13. Przewodniczenie w komitecie naukowo-organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji naukowej Seriale w kontekście kulturowym. Wi(e)dzieć więcej – próba bilansu (7-9 V 2016).
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa Wartości i  wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna, Olsztyn: 17-18 listopada 2016. Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 15. Przewodniczenie w komitecie naukowo-organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji naukowej  Postać w kulturze wizualnej (11-13  V 2017).
 16. Udział w komitecie naukowym I Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i  Młodych Naukowców „Rozważna i/czy romantyczna – kobiecość na przestrzeni wieków” (5-6 VI 2017).  Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 17. Udział w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowej „Zjawisko nomadyzmu w kulturze, literaturze i komunikacji językowej (aspekty filozoficzne, semiotyczne i antropologiczne” (26-28 VI 2017). Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 18. Przewodniczenie w komitecie naukowo-organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji naukowej  Postać w kulturze wizualnej. Geneza - mutacje - reaktywacje (19-21 IV 2018).
 19. Udział w komitecie organizacyjnym konferencji „Diagnoza, terapia i  wsparcie osób z zaburzeniami mowy”  (8-9 VI 2018). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 20. Przewodnicząca komitetu organizacyjno-naukowego konferencji „Postać w kulturze wizualnej. Światy –  akcje – interakcje” (9-11 V 2019). Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 21. Współorganizacja VIII mediolingwistycznego seminarium naukowego „Język w mediach”  Gry i dyskurs o grach z perspektywy mediolingwistycznej, Olsztyn, 8 lipca 2022 r.
 pok. 259

+48 89 524 63 22
alina.naruszewicz@uwm.edu.pl