Regulamin
Konkursu literackiego
na opowiadanie fantastyczne


I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie literackim na opowiadanie
fantastyczne zwanym w dalszej części „Konkursem”.
§2
Organizatorem Konkursu jest Instytut Polonistyki i Logopedii reprezentujący Wydział
Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwany dalej
„Organizatorem”.
II WARUNKI KONKURSU
§3
Konkurs przeznaczony jest dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
§4
Przedmiotem konkursu jest opowiadanie z gatunku fantasy, fantastyki naukowej lub
fantastyki grozy.
§5
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno opowiadanie. Nadesłane prace nie
mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a
także nagradzane w innych konkursach.
§6
1. Utwory należy przesyłać do dnia 31.03.2019 r. (liczy się data odbioru) w formie cyfrowej
na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (przesyłając dwa załączniki – w pierwszym
powinna znajdować się praca konkursowa podpisana godłem, w drugim – rozwiązanie tego
godła) lub w formie wydruku papierowego wraz z płytą CD-R lub DVD, zawierającą cyfrowy
zapis utworu na adres: Instytut Polonistyki i Logopedii, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn.
2. Utwory należy podpisać godłem (pseudonimem uniemożliwiającym identyfikację autora).
Do tekstu konkursowego w osobnym pliku tekstowym (w przypadku wysyłki drogą
elektroniczną) lub w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem (w przypadku wysyłki
pocztą tradycyjną) należy dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres, numer
telefonu kontaktowego lub adres e-mail, wydział). Do czasu wyłonienia zwycięzców dane
osobowe autorów nie będą znane Jury.
3. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 31.03.2019 r. nie będą rozpatrywane.
§7
Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia nadesłanych utworów, powstałe w wyniku
transportu pocztowego, ani też za uszkodzenie lub niedostarczenie przesyłki e-mail,
w wyniku nieprawidłowego działania sieci teleinformatycznych i serwerów pocztowych.
§8
Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów.
§9
Przekazanie utworów konkursowych jest równoznaczne z przyjęciem za wiążące
postanowień niniejszego Regulaminu.
III WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU
§10
Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatorów.
§11
W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz inne osoby wskazane przez
Organizatorów.
§12
Jury, oceniając zgłoszone prace, będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie, mając przy tym w szczególności na uwadze oryginalność, walory artystyczne
utworu oraz inspiracje i związki z wymaganiami tematycznymi Konkursu.
§13
Dla zwycięzców konkursu Organizator przewidział nagrody rzeczowe.
§14
Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§15
Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Dni Humana, między 15 a 17
kwietnia 2019. Wyniki zostaną także opublikowane na profilu facebookowym Instytutu
Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie. Laureaci nagród i wyróżnień zostaną
powiadomieni z wyprzedzeniem do dnia 12.04.2019 r. telefonicznie lub pocztą email, celem
umożliwienia publicznego odebrania nagrody.
§16
Autorzy zwycięskich i wyróżnionych tekstów literackich wyrażają zgodę na upublicznienie
faktu, że zostali nagrodzeni. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska, tytułu
nagrodzonego opowiadania oraz wydziału, na którym studiuje uczestnik.
V PRAWA AUTORSKIE
§17
Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że
każda zgłoszona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej,
samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich.
§18
Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
a w szczególności praw autorskich.
§19
Uczestnikom Konkursu nie przysługują dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez
Organizatorów z nadesłanych utworów.
§120
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich
nadesłanych utworów w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach
promocyjnych, tj. Publikacje drukowane i cyfrowe, strony internetowe, wszelkie materiały
promocyjne, prezentacje, z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu przy
założeniu, że Organizatorzy nie będą czerpali korzyści materialnych wynikających ze
sprzedaży owych publikacji.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§21
Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu
i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatorów.
§22
Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu
pod adresem Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie wskazanym w §6
niniejszego Regulaminu oraz na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka