Procedura zabezpieczająca

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „ghostwriting” oraz „guest authorship” (opracowana na podstawie materiałów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship lub honorary authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).

Aby przeciwdziałać wyżej wymienionym zjawiskom redakcja czasopisma wprowadza następujące rozwiązania:

  1. autor/rzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);
  2. autor/rzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów poprzez podpisanie oświadczenia.

Wersję elektroniczną oświadczenia autora należy przesłać pod adres: mawoz@uwm.edu.pl

Redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Redakcja zaznacza, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce) będą dokumentowane.