Strona główna O nas Kontakt
fot: J.Pajak
Szukaj
Menu witryny
Kalendarz
Newsletter

 Główny celem projektu pt.: „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” jest upowszechnienie wśród studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie idei przedsiębiorczości akademickiej.


Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie.


Czas trwania projektu obejmuje okres od września 2008 r. do sierpnia 2011 r.


Wartość projektu wynosi 2 984 882,00 zł


Projekt realizowany jest w trzech modułach:

 1. SZKOLENIA I DORADZTWO:

  W ramach projektu realizowany jest cykl  szkoleń skierowanych do studentów, absolwentów (do 12 miesięcy po ukończeniu studiów) i pracowników naukowych UWM zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej. W programie szkoleń przewidziano zajęcia m.in. z zakresu podstawowej teorii przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanów, finansowania działalności przedsiębiorstwa, wprowadzania w firmach innowacji, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, itp. Szkolenia uzupełnione zostaną o wizyty studyjne w firmach i indywidualne doradztwo -> więcej...

 2. STAŻE:

  Uczestnicy projektu mogą skorzystać z dwóch rodzajów staży, tj: staży pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu w firmach o profilu działalności odpowiadającemu zakresowi prowadzonej przez nich pracy naukowej (staże 1- lub 2-miesięczne) oraz staży pracowników regionalnych przedsiębiorstw na UWM (staże dwutygodniowe) -> więcej…

 3. PROMOCJA IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

  W ramach działania realizowanych jest szereg inicjatyw ukierunkowanych na przybliżenie społeczności akademickiej UWM istoty i znaczenia zjawiska przedsiębiorczości akademickiej. Zakłada się m.in.:

  • Organizację cyklu spotkań seminaryjnych z przedsiębiorcami, ludźmi sukcesu, przedstawicielami organizacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. np. pracownikami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), itd. Celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami, informacjami, i najnowszymi regulacjami dot. Zakładania, prowadzenia i rozwoju firmy;

  • Organizację dni przedsiębiorczości akademickiej;

  • Organizację letniej szkoły przedsiębiorczości akademickiej;

  • Opracowanie i druk materiałów fachowych dot. zakładania działalności gospodarczej przez studentów, pracowników naukowych, itp.;

  • Wydanie cyklicznego biuletynu dot. przedsiębiorczości akademickiej;

  • Uruchomienie elektronicznego newslettera z zakresu przedsiębiorczości akademickiej.

  -> więcej…


  Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieZobacz ulotki i plakaty

Galeria
Linki

 

 

Pliki do pobrania