Strona główna O nas Kontakt
fot: J.Pajak
Szukaj
Menu witryny
Kalendarz
Newsletter

Wniosek

 o przyznanie stażu

w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej”

 

STAŻ PRZEDSIĘBIORCY lub PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA

W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM w OLSZTYNIE

 

Wniosek należy wypełnić komputerowo (białe pola) i dostarczyć do Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ul. R. Prawocheńskiego 4, 10-719 Olsztyn) lub Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn) w wersji papierowej.

Numer wniosku oraz pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają Centrum Innowacji
i Transferu Technologii i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Data przyjęcia wniosku

Podpis osoby przyjmującej

1a. Dane osobowe

Nazwisko

Imiona

PESEL

NIP

Adres email

Numer telefonu

Nr konta bankowego

1a. Adres zameldowania

Ulica, nr domu/nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

1c. Adres korespondencyjny (jeśli inny niż adres zameldowania)

Ulica, nr domu/nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

2. Czy posiada Pan/Pani wykształcenie wyższe

TAK

NIE

3. Charakterystyka pracy zawodowej

Status kandydata:

 Pracownik przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca

Nazwa przedsiębiorstwa

 

Siedziba przedsiębiorstwa

Ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy, miejscowość

Województwo

5 punktów

3a. Proszę zaznaczyć, w realizację jakich celów „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020” i „Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego” wpisuje się działalność Pana/Pani przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, w którym Pani/Pan pracuje (do 4 punktów)

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 (2 punktów)

Wzrost konkurencyjności firm

Wzrost liczby miejsc pracy

Skuteczny system pozyskiwania inwestorów zewnętrznych

Wspieranie systemu produkcji i promocja wytwarzanej w regionie żywności wysokiej jakości

Wzrost potencjału turystycznego

Wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa

Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu

Tworzenie społeczeństwa informacyjnego

Doskonalenie administracji

Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy

Różnorodna i dostępna edukacja

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności usług medycznych

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu

Wzrost dostępności mieszkań

Wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej

Poprawa jakości i ochrona środowiska

Zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności

Dostosowana do potrzeb sieć nośników energii

Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej

   

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego (do 2 punktów)

Wzrost kwalifikacji

Promowanie wysokiej jakości

Promocja współpracy

Budowanie potencjału innowacyjnego

3b. Proszę opisać, w jaki sposób działalność Pana/Pani przedsiębiorstwa lub przedsiębior4stwa, w którym Pani/Pan pracuje wpisuje się w realizację zaznaczonych powyżej celów „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020” i „Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego” (max. 1000 znaków) (do 6 punktów)

Pozostało : znaków.

4. Proszę wymienić instytucje naukowe, z którymi współpracowało Pani/Pana przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo, w którym Pani/Pan pracuje w ostatnich 5 latach oraz zaznaczyć formy współpracy (do 5 punktów)

Lp.

Nazwa instytucji naukowej

Opis formy współpracy (np. staż, wdrożenie, opracowania)

1

Ekspertyza

Doradztwo

Konsultacje

Szkolenia

Badania naukowe

Analiza

Pomiar

Know-how

Przegląd literatury

Inne (jakie?):

Pozostało : znaków.
2

Ekspertyza

Doradztwo

Konsultacje

Szkolenia

Badania naukowe

Analiza

Pomiar

Know-how

Przegląd literatury

Inne (jakie?):

Pozostało : znaków.
3

Ekspertyza

Doradztwo

Konsultacje

Szkolenia

Badania naukowe

Analiza

Pomiar

Know-how

Przegląd literatury

Inne (jakie?):

Pozostało : znaków.
4

Ekspertyza

Doradztwo

Konsultacje

Szkolenia

Badania naukowe

Analiza

Pomiar

Know-how

Przegląd literatury

Inne (jakie?):

Pozostało : znaków.
5

Ekspertyza

Doradztwo

Konsultacje

Szkolenia

Badania naukowe

Analiza

Pomiar

Know-how

Przegląd literatury

Inne (jakie?):

Pozostało : znaków.

Dotychczas nie współpracowałam /-em z instytucjami naukowymi

5. Propozycja  instytutu/katedry/zakładu, w którym chciałaby / -by Pani/Pan odbyć staż.

Nazwa instytutu/katedry/zakładu

Wydział

Ulica

Miasto i kod pocztowy

Osoba do kontaktu

Nr telefonu osoby do kontaktu

6a. Proszę wpisać termin odbywania stażu (dd-mm-rrrr)

(dzień rozpoczęcia stażu) (dzień zakończenia stażu)

6b. Poniłej proszę przedstawić plan realizacji stażu w UMW (maksymalnie 1000 znaków)

Pozostało : znaków.

6c. Czy program stażu jest uzgodniony z UWM?

Tak

Nie

Świadoma(-y) odpowiedzialności  karnej z art. 233 KK za podanie nieprawdziwych danych, potwierdzam zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym.

Wyrałam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dla potrzeb realizacji projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej”

.....................................................................................................................................................................................

               Miejscowość i data                                                                                  Podpis wnioskodawcy

Stwierdzam, łe niniejszy wniosek

___ spełnia wymogi formalne        
___ nie spełnia wymogów formalnych

……………………………………………

Data i podpis asystenta ds. staży

Uzyskana końcowa liczba punktów: ……………

……………………………………………

Data i podpis asystenta ds. staży

……………………………………………

Data i podpis kierownika projektu

Objaśnienia dla wypełniających wniosek

We wniosku należy wypełnić wszystkie jasne pola oraz złołyć czytelny podpis..

Wykaz załączników:

  1. Oświadczenie o zameldowaniu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego .
  2. wydrukuj

  3. Potwierdzenie statusu wnioskodawcy:

-              W przypadku przedsiębiorcy wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej

-              W przypadku pracownika oświadczenie o zatrudnieniu potwierdzone przez pracodawcę

  1. Ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyłszego
Galeria
Linki

 

 

Pliki do pobrania