Strona główna O nas Kontakt
fot: J.Pajak
Szukaj
Menu witryny
Kalendarz
Newsletter

Formularz zgłoszeniowy numer P / III /……………. / 2011

na szkolenia i doradztwo
w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej"

Wniosek należy wypełnić komputerowo (białe pola) i dostarczyć do Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ul. R. Prawocheńskiego 4, 10-719 Olsztyn) lub Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn) w wersji papierowej.

Numer wniosku oraz pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają Centrum Innowacji i Transferu Technologii i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Data przyjęcia wniosku
Podpis osoby przyjmującej
1. Dane osobowe
Nazwisko
Imiona
PESEL
Adres email
Numer telefonu
1A. Adres zameldowania
Ulica, nr domu/nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy
Województwo
1B. Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż ten podany powyżej)
Ulica, nr domu/nr lokalu
Miejscowość Kod pocztowy
Województwo
2. Charakterystyka pracy zawodowej.
Wydział
Instytut/Katedra/Zakład
Proszę zaznaczyć dyscyplinę naukową, w ramach której prowadzi Pan/Pani badania
Maksymalna liczba punktów: 10 Otrzymana liczba punktów
Dziedzina naukowa Dyscyplina Dziedzina naukowa Dyscyplina
Nauki przyrodnicze Nauki rolnicze
Matematyka
Agronomia, leśnictwo i rybactwo
Informatyka i komputeryzacja
Zootechnika i mleczarstwo
Fizyka
Nauki weterynaryjne
Chemia
Biotechnologia rolnicza
Nauki o Ziemi i środowisku
Inne nauki rolnicze
Nauki biologiczne
Nauki społeczne
Inne nauki przyrodnicze
Psychologia
Nauki inżynieryjskie i technologiczne Nauki ekonomiczne
Budownictwo
Pedagogika
Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna
Socjologia
Mechanika
Nauki prawne
Inżynieria chemiczna
Nauki o polityce
Inżynieria materiałowa
Geografia społeczna i ekonomiczna
Inżynieria medyczna
Komunikacja społeczna
Inżynieria środowiskowa
Inne nauki społeczne
Biotechnologia środowiska
Nauki humanistyczne
Biotechnologia przemysłowa
Historia i archeologia
Nano-technologia
Językoznawstwo i literaturoznawstwo
Inne nauki inżynierskie technologie
Filozofia, etyka i religia
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu Sztuka (sztuka, historia sztuki, sztuki wykonawcze, muzyka)
Podstawowe nauki medyczne
Inne nauki humanistyczne
Medycyna kliniczna
Nauki o zdrowiu
Biotechnologia medyczna
Inne nauki medyczne
3. Pomysł na biznes (maksymalnie 25 pkt.)
3a. Szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia w kontekście jego innowacyjności (maksymalnie 1000 znaków) (Jaka będzie główna dziedzina działalności? Jakie będą oferowane produkty lub usługi? Jaki będzie zasięg działania firmy? Kto będzie jej klientem? Czy w województwie istnieją już firmy, które zajmują się tą tematyką (ile ich jest)? Jeżeli istnieją, to czym Pani/Pana firma będzie się odróżniać od istniejących?)
Maksymalna liczba punktów: 15 Otrzymana liczba punktów
3b. Proszę zaznaczyć, w realizację jakich celów „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020” i „Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego” wpisuje się działalność planowanego przedsiębiorstwa.
Maksymalna liczba punktów: 4 Otrzymana liczba punktów
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 (do 2 punktów)
Wzrost konkurencyjności firm Wzrost liczby miejsc pracy
Skuteczny system pozyskiwania inwestorów zewnętrznych Wspieranie systemu produkcji i promocja wytwarzanej w regionie żywności wysokiej jakości
Wzrost potencjału turystycznego Wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa
Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Tworzenie społeczeństwa informacyjnego
Doskonalenie administracji Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
Różnorodna i dostępna edukacja Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności usług medycznych Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu Wzrost dostępności mieszkań
Wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej Poprawa jakości i ochrona środowiska
Zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności Dostosowana do potrzeb sieć nośników energii
Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej
Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego (do 2 punktów)
Wzrost kwalifikacji Promowanie wysokiej jakości
Promocja współpracy Budowanie potencjału innowacyjnego
3c. Proszę opisać, w jaki sposób Pana/Pani przedsiębiorstwo wpisuje się w realizację zaznaczonych powyżej celów „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020” i „Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego” (max. 500 znaków)
Maksymalna liczba punktów: 6 Otrzymana liczba punktów
4. W jaki sposób w prowadzeniu / funkcjonowaniu przedsiębiorstwa wykorzystana zostanie wiedza naukowa zdobyta na uczelni? (maksymalnie 500 znaków)
Maksymalna liczba punktów: 15 Otrzymana liczba punktów

Świadoma(-y) odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za podanie nieprawdziwych danych, potwierdzam zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem szkoleń i doradztwa w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dla potrzeb realizacji projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej”

............................................
Miejscowość i data
............................................
Podpis kandydata

Stwierdzam, że niniejszy wniosek

Spełnia wymogi formalne
Nie spełnia wymogów formalnych

......................................................................
Data i podpis Specjalisty ds. rekrutacji
Uzyskana końcowa liczba punktów: …………… ......................................................................
Data i podpis Asystenta Koordynatora ds. szkoleń
................................................
Podpis kierownika projektu
Objaśnienia dla wypełniających formularz:
W formularzu należy wypełnić wszystkie jasne pola oraz złożyć czytelny podpis.
Załączniki:
  • Oświadczenie o zameldowaniu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
      wydrukuj
  • Oświadczenie o zatrudnieniu w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
      wydrukuj
  • Oświadczenie o nieposiadaniu statusu przedsiębiorcy.
      wydrukuj
Galeria
Linki

 

 

Pliki do pobrania